Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΡΑΕ: Στα 300 €/MW η μέγιστη διοικητικά οριζόμενη τιμή προσφοράς ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού

Tον καθορισμό της διοικητικά οριζόμενης μέγιστης τιμής προσφοράς ενέργειας σε 300 €/MWh, αποφάσισε η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την 15η Ιουλίου.

Στην απόφαση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπό στοιχεία C(2016)/1791 final/31.3.2016 Απόφασή της στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA 38968, ενέκρινε την εφαρμογή, κατά τις παρούσες συνθήκες της μεταρρύθμισης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της μετάβασης στο Μοντέλο-Στόχο (Target Model), του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.

Ο εν λόγω προσωρινός Μηχανισμός, νοούμενος ως μηχανισμός για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος, θεωρήθηκε ως «συμβατή με την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση», σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) και στη βάση των όρων του τμήματος 3.9 «Ενισχύσεις για την επάρκεια παραγωγής» των «Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020». Ειδικότερα, με τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές, ρητώς αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή ότι «οι αδυναμίες της αγοράς και οι ρυθμιστικές ατέλειες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκείς επενδύσεις σε δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, για παράδειγμα, σε περίπτωση που καθορίζονται ανώτατα όρια στις τιμές χονδρικής πώλησης και οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αδυνατούν να δημιουργήσουν επαρκή κίνητρα για επενδύσεις» (παραγρ. 217).

Κατά τη θεώρηση της Επιτροπής, η κρατική παρέμβαση για την επίλυση τυχόν προβλήματος επάρκειας παραγωγής πρέπει να συνοδεύεται από υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία της αγοράς, ώστε να αυξάνεται η δυνατότητα της τελευταίας να παράσχει σήματα για επαρκή δυναμικότητα.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του κοινοποιηθέντος Μηχανισμού, θεωρήθηκε ότι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας δύναται να συνιστά ρυθμιστική και αγοραία ανεπάρκεια, σύμφωνα με την παραγρ. 217 των Κατευθυντηρίων Γραμμών. Για το λόγο αυτό, κατά συνεπή και συστηματική εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης ως προϋπόθεσης έγκρισης του Μηχανισμού, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύθηκε να αυξήσει σταδιακά την προκείμενη Μέγιστη Τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 25 της Απόφασης, όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της εν λόγω δέσμευσης, η παρούσα Μέγιστη Τιμή δέον να αυξηθεί κατά 100% κατά την ημέρα εφαρμογής του ανωτέρω Μηχανισμού.

Περαιτέρω αύξηση της νέας Μέγιστης Τιμής, ήτοι πλέον του ορίου των 300 €/ΜWh, θα εκτιμηθεί βάσει των πορισμάτων σχετικής Μελέτης Επιπτώσεων, καθώς και μελέτης για τον προσδιορισμό της αξίας απώλειας φορτίου (Value Of Lost Load, VOLL), που θα εκπονηθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Η υλοποίηση της σχετικής μεταρρύθμισης εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της σύζευξης της ελληνικής αγοράς με την αντίστοιχη ιταλική, όπου το όριο για την ενδοημερήσια αγορά προσδιορίζεται κατά το μέγεθος VOLL (Value of Lost Load) σε 3.000 €/ΜWh.

Όπως τονίζει η ΡΑΕ, η αποφυγή προσδιορισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα συνιστά καίρια επιλογή για τη λειτουργία της (χονδρεμπορικής) αγοράς υπό όρους ρευστότητας και ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από τη σχετική κοινή προσέγγιση. Συγκεκριμένα, στο Nord Pool (όπου συμμετέχουν οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες) το ανώτατο όριο είναι 3.000 €/MWh, όπως επίσης στο Βέλγιο και την Ιταλία. Το εν λόγω όριο προσαυξάνεται στις 10.000 €/ΜWh για τις χώρες που συμμετέχουν στο EPEX (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία), ενώ ακόμη και στην Ιρλανδία, όπου η αγορά λειτουργεί κατά το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), όπως και στην Ελλάδα, η ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή εγγίζει τα 1.000 €/ΜWh.

Η ΡΑΕ διενέργησε δημόσια διαβούλευση από τις 9 ως τις 16 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν η ΔΕΗ και ο ΕΣΑΗ. Σύμφωνα με την ΡΑΕ, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι ο διπλασιασμός του price cap ερείδεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομίσει η ΡΑΕ εκ της παρακολούθησης επί σειρά ετών της πρακτικής εφαρμογής του υφιστάμενου ανώτατου ορίου (150 €/ΜWh), προκύπτει ότι η Οριακή Τιμή του Συστήματος εξισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μόνο ελάχιστες ώρες κατ΄ έτος, και δη όταν εκδηλώνονται εξαιρετικές καταστάσεις. Ωστόσο, η ενδεχόμενη εξίσωση, λόγω ακριβώς του εξαιρετικού της χαρακτήρα, δεν συνιστά πρόσφορο μέσο για την αύξηση των τιμολογίων των τελικών καταναλωτών δια της μετακύλισης σε αυτά του περιστασιακά επαυξημένου κόστους εκ της χονδρεμπορικής αγοράς.

Τέλος, στην απόφαση σημειώνεται ότι η εισαγωγή της προκείμενης μεταρρύθμισης στην υπό αναδιοργάνωση αγορά, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας περαιτέρω αύξησης της Μέγιστης Τιμής στη βάση του προσδιορισμού της αξίας απώλειας φορτίου (VOLL), καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της άσκησης από τη ΡΑΕ των αρμοδιοτήτων της περί παρακολούθησης και εποπτείας των ενεργειακών αγορών και για το σκοπό αυτό, στη βάση των αρμοδιοτήτων της εκ των άρθρων 22, 23, 35 και 36 ν. 4001/2011, και σε συνεργασία με τον Λειτουργό της Αγοράς, θα θέσει το κατάλληλο πλαίσιο για την εποπτεία της διαδικασίας υποβολής προσφορών από τους Συμμετέχοντες, σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, ώστε να δύναται να επέμβει άμεσα, επιβάλλοντας τις τυχόν αναγκαίες κυρώσεις, προκειμένου ιδίως για την αποτροπή στρεβλώσεων και καταχρηστικών πρακτικών, την αποκατάσταση του ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τη διαφύλαξη του συναφούς δημοσίου συμφέροντος. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα