Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Επιλογή ΙΤΟ στο φυσικό αέριο αλλά και «δημόσιος» ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ τελεί πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου, αναφέρει ρητά η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του ενεργειακού νομοσχεδίου, στο κομμάτι δηλαδή που αφορά στην αγορά του φυσικού αερίου. Πρόκειται ίσως για τη "φράση κλειδί" του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, η οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με την κυριότητα των δικτύων του φυσικού αερίου, τα οποία ακόμη και εάν υπάρξει πώληση ποσοστού από την πλευρά του δημοσίου, σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του κράτους.

Ουσιαστικά με το νέο νομοσχέδιο ορίζεται ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του ΔΕΣΦΑ. Παράλληλα ακόμη και σε περίπτωση που μεταβιβαστούν μετοχές του διαχειριστή σε τρίτη εταιρεία θα πρέπει προηγουμένως να έχει διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από το δημόσιο που διατηρεί την πλειοψηφία των μελών της διοίκησης.

Δηλαδή όταν προχωρήσει η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και εφόσον αποφασιστεί η μείωσης του ποσοστού του δημοσίου και στο ΔΕΣΦΑ, με βάση τις διατάξεις του νομοσχέδιου ο έλεγχος του διαχειριστή και οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση του δικτύου, λαμβάνονται από το Δημόσιο: «οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται καταστατικά ότι η διοίκηση τής εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου» αναφέρει αναλυτικά το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο αναθέτει στο ΔΕΣΦΑ τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει και σήμερα, ενώ και για την αγορά του φυσικού αερίου επιλέγεται το ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς (ΙΤΟ) ενώ ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες ρήτρες ανεξαρτησίας της εταιρείας και του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, πιστοποίηση της ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ από τη ΡΑΕ, καθορίζει συγκεκριμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ.

Επίσης δημιουργείται εποπτικό συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων πουμπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των μετόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, όπως πχ σχέδια χρηματοδότησης κλπ. Το εποπτικό συμβούλιο είναι επταμελές και συγκροτείται από 4 μέλη που προτείνονται από τη γενική συνέλευση του ΔΕΣΦΑ, 2 μέλη από το Δημόσιο 1 μέλος από τους συνδικαλιστές του ΔΕΣΦΑ. Τρία από τα επτά μέλη του εποπτικού συμβουλίου δεν πρέπει να είχαν τρία χρόνια πριν το διορισμό τους επαγγελματική σχέση με τη ΔΕΠΑ.

Και για το ΔΕΣΦΑ προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως διαχειριστή του ΕΣΦΑ η κατάρτιση και η εφαρμογή προγράμματος συμμόρφωσης ώστε να λαμβάνονται μέτρα που να αποκλείουν τη διακριτική συμπεριφορά ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπόκειται στον έλεγχο του ανεξάρτητου υπεύθυνου συμμόρφωσης.

Πρόγραμμα ανάπτυξης – Συμμετοχή τρίτων

Σύμφωνα με το νόμο που ενσωματώνει τις σχετικές προβλέψεις της οδηγίας ο ΔΕΣΦΑ κάθε χρόνο καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο προγράμματος ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με την οδηγία και το νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ δεν εκτελέσει μια επένδυση, αυτή να υλοποιηθεί με συμμετοχή τρίτων. Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα αναφέρουν ότι «σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει μία επένδυση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ:

(α) Να απαιτήσει από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση.

(β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση.

(γ) Να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο κεφάλαιό του.

Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα τα οποία περιγράφονται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 9, δύναται να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:

(α) Τη χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο.

(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.

(γ) Την οικοδόμηση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

(δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα