Skip to main content
Menu
English edition

Δανειοδοτήσεις σε ξένο νόμισμα και καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων

Με την πρόσφατη, με αριθμό 23/2014 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης έκανε δεκτή για πρώτη φορά, την αγωγή δανειολήπτη, αναγνωρίζοντας την καταχρηστικότητα και την εκ τούτου απορρέουσα ακυρότητα όρου δανειακής σύμβασης σε ελβετικά φράγκα, ο οποίος υποχρέωνε το δανειολήπτη να αποπληρώνει το δάνειό του σε ευρώ στην τρέχουσα τιμή πώλησης ελβετικού Φράγκου κατά την ημέρα καταβολής έκαστης δόσης. Παράλληλα υποχρέωσε την Τράπεζα να υπολογίζει τις καταβολές του δανειολήπτη σε ελβετικά φράγκα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω δικαστική απόφαση αναφέρεται σε περίπτωση στεγαστικού δανείου, τούτη εμπεριέχει αναφορές ιδιαίτερης νομικής σημασίας και ακτινοβολίας που δύναται mutatis mutandis να αξιοποιηθούν ως ερμηνευτικός οδηγός κατά την αξιολόγηση συμβατικών ρητρών που εμπεριέχονται σε πολλές δανειακές συμβάσεις, λ.χ. συμβάσεις χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, αλληλόχρεου λογαριασμού κλπ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω δανειολήπτης, συνήψε το έτος 2007, Σύμβαση Δανείου σε ελβετικά φράγκα. Στην επίμαχη σύμβαση περιείχετο όρος σύμφωνα με τον οποίο ο δανειολήπτης, μεταξύ άλλων, όφειλε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς την τράπεζα σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου την ημέρα της καταβολής. Ωστόσο, ενώ η ισοτιμία του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του ανωτέρω δανείου ήταν 1,658300, στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε επί τα ελάττω, καθώς το ελβετικό νόμισμα ισχυροποιήθηκε έναντι του ευρώ. Η μεταβολή αυτή στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων είχε ως αποτέλεσμα να έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί όλες οι καταβολές που ο ίδιος πραγματοποίησε σε ευρώ έναντι του παραπάνω δανείου, με συνέπεια το αρχικό του κεφάλαιο, υπολογιζόμενο σε ελβετικά φράγκα, να έχει μεν ελαττωθεί κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, υπολογιζόμενο, όμως, σε ευρώ, να παραμένει υψηλό.

To Δικαστήριο εκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά, έκρινε ότι ο ως άνω όρος της Δανειακής Σύμβασης, ως Γενικός Όρος Συναλλαγών (στο εξής «γ.ο.σ.»), είναι αόριστος, ακατάληπτος και καταχρηστικός και άρα καθόλα άκυρος καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας που καθιερώνουν τόσο ο ν. 2251/1994 «Περί Προστασίας Καταναλωτών» όσο και η Κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ.  Η ως άνω απόφαση άλλωστε, κάνει ευθεία αναφορά σε προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία η απαίτηση περί διαφάνειας των γ.ο.σ. δεν αφορά απλά και μόνο τον κατανοητό αυτών χαρακτήρα από τυπική και γραμματική άποψη, αλλά αναφέρεται και στη λειτουργία τους, ούτως ώστε ο μέσος καταναλωτής να μπορεί να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κάθε όρος συνεπάγεται για αυτόν και να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει. Στην ως άνω κρίση του, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του την παράλειψη της Τράπεζας να ενημερώσει τον δανειολήπτη σχετικά με τους κινδύνους που συνεπαγόταν η ενδεχόμενη, μελλοντική μεταβολή της συναλλαγμα-τικής ισοτιμίας. Επιπλέον, συνεκτίμησε την επαγγελματική ιδιότητα και το μορφωτικό επίπεδο του δανειολήπτη, ο οποίος δεν διέθετε εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να διαγνώσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε γι’ αυτόν η υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου.

Η πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης είναι εν δυνάμει αξιοποιήσιμη από πολλές χιλιάδες δανειοληπτών, οι οποίοι παρακινούμενοι από τις διαβεβαιώσεις των Τραπεζικών Υπαλλήλων σχετικά με το δήθεν συμφέρον της λήψης ενός δανείου σε ελβετικό φράγκο, εγκλωβίστηκαν στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οδηγούμενοι σε πολλαπλασιασμό των οφειλών τους στα Τραπεζικά Ιδρύματα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόφαση αποτελεί σημαντικό νομολογιακό κεκτημένο, το οποίο ανοίγει τον δρόμο στην άσκηση καταλλήλων ένδικων βοηθημάτων προκειμένου οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο να συγκροτήσουν ενέργειες δικαστικής προστασίας στην προσπάθεια να απαλλαχθούν από τα συσσωρευμένα χρέη με τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια.

Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα