Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τα 6 κλειδιά της διαπραγμάτευσης ΔΕΗ βιομηχανίας για το ενεργειακό

Ακριβώς τρεις εβδομάδες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΔΕΗ όπου θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για τα τιμολόγια της βιομηχανίας και η εικόνα γύρω από τις διαβουλεύσεις με τους βιομηχανικούς πελάτες παραμένει περιορισμένη. Στο διάστημα που μεσολαβεί ωστόσο, θα πρέπει οι δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις, το πλαίσιο των οποίων έχει ρητά οριοθετηθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη από τον Ιούνιο 2011. Τότε η ΡΑΕ έχοντας διαπιστώσει ότι οι σημερινές δομικές συνθήκες στην εγχώρια αγορά δεν οδηγούν σε ώριμες συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς, είχε απευθύνει έξι συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν ΔΕΗ και βιομηχανία να διαπραγματευτούν την κατάρτιση των τιμολογίων προμήθειας. 

Ποιες είναι αυτές οι έξι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί και σήμερα η διαπραγμάτευση των μεγάλων βιομηχανικών πελατών με τη ΔΕΗ; Καταρχάς σύμφωνα με την οδηγία της ΡΑΕ θα πρέπει να τιμολόγια να αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής όπως αποκαλύπτεται αυτό στην χονδρεμπορική αγορά, δε θα πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ πελατών της ίδιας κατηγορίας, δε θα πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, να είναι διαφανή στις χρεώσεις τους και τέλος να είναι ξεκάθαρος ο μηχανισμός αναπροσαρμογής τους. 

Αναλυτικά η τότε σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία εκείνη την περίοδο επιτελούσε γνήσια το ρόλο της ως ανεξάρτητη αρχή πραγματοποιώντας κεφαλαιώδους σημασίας ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ανέφερε ότι πρέπει : 

- Τα τιμολόγια να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή πρέπει να καλύπτουν α) το κόστος παραγωγής, όπως αυτό αποκαλύπτεται στη χονδρεμπορική αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της, β) το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης Πελατών (π.χ. το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του Προμηθευτή, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων, κλπ.) και γ) ένα εύλογο κέρδος.

- Τα τιμολόγια να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, και να αποφεύγονται οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών και μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας.

- Τα τιμολόγια να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ιδίως να μη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

- Να εμφανίζεται στα τιμολόγια με τρόπο διαφανή και διακριτό, η επίπτωση που τυχόν έχει στις τιμές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές αντανακλώνται ιδίως στις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.

- Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο.

- Οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι: α) διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και δ) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης Προμήθειας.

Καθίσταται σαφές δηλαδή ότι απαιτείται ξεχωριστή εξατομικευμένη διαπραγμάτευση με τον κάθε πελάτη χωριστά, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα τιμολόγιο που θα έχει προκύψει μετά από ουσιαστική διαπραγμάτευση και θα πληροί τις ρυθμιστικές προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τη ΡΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη ΓΣ της 7ης Δεκεμβρίου η ΔΕΗ εκτός από την κατάργηση της έκπτωσης, θα φέρει προς έγκριση νέα τιμολόγια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αίσια κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΔΕΗ κινδυνεύει να εγκρίνει τιμολόγια που δε θα αποδέχονται οι πελάτες της και να δημιουργηθεί εκ νέου αδιέξοδο στις σχέσεις της με τη βιομηχανία.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr, 16/11/2015)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα