Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μικρότερο ποσοστό θα παίρνει ο ΕΛΑΠΕ από τα δικαιώματα ρύπων - Ποιά κατανομή προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ για τον τρόπο κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ θα πάρει το 60% των εσόδων, από 72% που ίσχυε το 2016 και το 2017 και από 70% που πρότεινε στη γνωμοδότησή της η ΡΑΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 60% είναι το ελάχιστο που προέβλεπε ο νόμος έως και το έτος 2018. Με αυτό το ποσοστό άλλωστε έκανε τους υπολογισμούς του ο ΔΑΠΕΕΠ. Για το 2019 και το 2020 έχει καθοριστεί από νόμο το ποσοστό στο 65%. Ο ΔΑΠΕΕΠ στο Δελτίο του αυτό το ποσοστό λαμβάνει υπόψη του για να κάνει τις προβλέψεις του 2019, αλλά για το 2020 δεν κάνει καθόλου προβλέψεις, προφανώς λόγω της εφαρμογής του target model.

Αναλυτικότερα, με την δημοσιευθείσα Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως για το ημερολογιακό έτος 2018:

α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ ΑΠ/21906/2014 (Β’3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό δώδεκα κι εννέα δέκατα τοις εκατό (12,9 %) των εσόδων διατίθεται για την άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Οι ανωτέρω πόροι συνδυάζονται με πόρους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες, στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης 7313/1818/29.11.2016 – (ΦΕΚ Β΄3905/5.12.2016) του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II» καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», , όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, οι πόροι μεταφέρονται σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Πόροι που τυχόν δεν χρησιμοποιηθούν για το ανωτέρω Πρόγραμμα, διατίθενται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε λοιπά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ) για χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και 5 την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν: (α) Εκπόνηση λεπτομερούς αναπτυξιακού σχεδίου σε επιχειρησιακό επίπεδο (master plan) και χωρικού σχεδίου/σχεδίου χρήσεων γης, για το Δήμο Μεγαλόπολης, το οποίο και θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για την προτεραιοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή, (β) Επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας αστικών/οικιακών λυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με την σύνθεση των οικιακών ή αστικών λυμάτων, για τη μετατροπή της σε ωφέλιμο δευτερογενές υλικό, (γ) Πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές με δυνατότητα χρηματοδότησης και συμπράξεων με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, (δ) Χρηματοδότηση μελετών βιωσιμότητας και τεχνικής ωρίμανσης έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων με έμφαση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξηλεκτρισμού των μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητες, με βάση τα κριτήρια που ισχύουν σε παρόμοια χρηματοδοτικά εργαλεία. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

στ. Ποσοστό ένα δέκατο τοις εκατό (0,1%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας …» όπως ισχύει, και των Αποφάσεων και Κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.  ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα