Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: Νέο σχέδιο ΑΠΕ για διμερή συμβόλαια

Ρεύμα απευθείας σε πελάτες με διμερή συμβόλαια μπορούν να πωλούν επιχειρηματίες που επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, χωρίς να περιμένουν το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο του 2019.

Τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού προβλέπει σχέδιο το οποίο θα δημοσιευτεί την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, όπως αποκαλύπτει στον «Φ» ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα παράγεται από τα έργα, θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς ηλεκτρισμού και θα καταγράφεται από τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε έργου. 

Σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, τα έργα αυτά θα μπορούν να μπουν στην ανταγωνιστική αγορά χωρίς να επιβαρύνονται οι καταναλωτές, αφού δεν θα τύχουν καμίας δημόσιας ενίσχυσης. Τα έργα αυτά θα συμβληθούν με την ΑΗΚ για αγορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην εκάστοτε τιμή αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. Η ΑΗΚ θα πρέπει να αγοράζει όλη την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες συνολικού δυναμικού της τάξης των 212,5 μεγαβάτ. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει στήριξη για τη δημιουργία συνδυασμένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα έχουν συνολική ισχύ μέχρι 120 μεγαβάτ, με τη μέγιστη δυναμικότητα να φθάνει τα 8 μεγαβάτ ανά σύστημα. 

Επιπλέον, μπορούν να υλοποιηθούν αιολικά συστήματα μέχρι 17,5 μεγαβάτ, συστήματα αξιοποίησης βιομάζας 5 μεγαβάτ, ηλιοθερμικό πάρκο 50 μεγαβάτ, καθώς και συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας 20 μεγαβάτ. 

Σημειώνεται ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από συστήματα αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας, γίνεται για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχέδιο και αυτό μετά από απαίτηση του υπουργού Γεωργίας ώστε να δοκιμαστεί και αυτή η τεχνολογία στο νησί. 
Η μέγιστη δυναμικότητα για κάθε αίτηση θα μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τους εν ισχύει κανονισμούς από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (δια μέσου των Κανόνων μεταφοράς και Διανομής) μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε υποψήφια αίτηση.

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων, μέχρι 70 μεγαβάτ για έργα τα οποία θα εγκατασταθούν στην γεωγραφική περιοχή του έργου GREEN+ τα οποία εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER300. Η πιο πάνω πρόνοια θα ισχύει για όσες αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 30/11/2017. Το Green Plus είναι το πρόγραμμα της ΑΗΚ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη έξυπνου δικτύου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στο Τρόοδος. Το έργο καλύπτει την ορεινή περιοχή Λεμεσού, αλλά και τη βιομηχανική περιοχή του Ύψωνα. Λόγω των δεσμεύσεων που έχει η ΑΗΚ τα περιθώρια για αιτήσεις είναι μικρότερα για όσα προγράμματα θέλουν να ενταχθούν στο εν λόγω δίκτυο.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα έργα η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 16η Απριλίου 2018, δηλαδή πέντε μήνες μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 16η Οκτωβρίου 2017.  

Οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ έως και 8MW θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW θα υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ.

Το κάθε έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνδεθεί με το δίκτυο και να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία, το αργότερο εντός 8 μηνών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 150kW, 12 μηνών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερα από 150kW, 16 μηνών για τα Αιολικά συστήματα και τα συστήματα Βιομάζας, 24 μηνών για τα Ηλιοθερμικά συστήματα και 24 μηνών για συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας .Τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης των τελικών όρων σύνδεσης τους από τον ΔΣΔ ή τον ΔΣΜΚ, ανάλογα με την περίπτωση. Σημειώνεται ότι ο ΔΣΔ και ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσουν τα πιο πάνω έργα σε περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των τελικών όρων σύνδεσης.

Στόχος Σχεδίου είναι όπως τα έργα τεθούν σε εμπορική λειτουργία το συντομότερο δυνατό ή μέχρι τις 31/12/2019.

Εγγυητική πιστής εκτέλεσης €100 ανά κιλοβάτ
Όλοι οι αιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν γνώση για την κατ’ αρχήν επιλογή τους, να προσκομίσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγύηση πιστής εκτέλεσης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ύψους €100 ανά εγκατεστημένο KW από ΑΠΕ της επένδυσής τους με ανώτατο ποσό τις €300.000. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή τους θα απορρίπτεται με γραπτή επιστολή. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι στη μορφή του πρότυπου που θα δημοσιεύσει το υπουργείο με την ανακοίνωση του Σχεδίου. Όλες οι εγγυητικές πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι την 6 Μαρτίου του 2020. Το υπουργείο δύναται να απελευθερώσει τις εγγυητικές ενωρίτερα σε περίπτωση που το έργο τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Σύμβληση με ΑΗΚ μέχρι το άνοιγμα της αγοράς
Οι αιτητές που θα επιλεγούν, αφού έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες Άδειες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα, θα συμβληθούν με την ΑΗΚ για αγορά της παρόγομενης ηλεκτρικής ενέργειας στην εκάστοτε τιμή αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από την ΡΑΕΚ.

Η ΑΗΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Αγοράς της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα υπογράψει με τον Αιτητή, αναλαμβάνει να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής του Έργου που θα καταγράφεται από τον Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του Έργου και θα διοχετεύεται στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στη σύμβαση του παραγωγού με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) ή τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ανάλογα με τη δυναμικότητα και άλλα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο.

Η Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του αιτητή και της ΑΗΚ για αγορά της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, θα τερματιστεί αυτόματα και χωρίς καμία άλλη ενέργεια από μέρους των Συμβαλλομένων, 12 μήνες μετά την ημερομηνία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. Από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και μετά, δεν θα παρέχεται στον αιτητή η Τιμή Αγοράς ΑΠΕ και το έργο/ σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.
Οι αιτητές θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν νωρίτερα τη σύμβαση με την ΑΗΚ, εφ’ όσον επιθυμούν να ενταχθούν στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού ή να ενταχθούν άμεσα στην ΑΑΗ με την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

Για τα έργα ισχύος μικρότερης του 1MW, σε περίπτωση που μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ημερομηνία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί φορείς αθροιστικών υπηρεσιών και άλλοι προμηθευτές πέραν της ΑΗΚ-Προμήθεια, η σύμβαση με την ΑΗΚ θα μπορεί να επεκταθεί, μετά από σχετική έγκριση από τη ΡΑΕΚ, μέχρι και την δραστηριοποίηση φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ή άλλου προμηθευτή.

(του Άγγελου Νικολάου, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα