Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΕΒΙΚΕΝ προς Σταθάκη: Γιατί πρέπει να κατατεθεί νέο αίτημα στην Κομισιόν για τη διακοψιμότητα - Το πρώτο μήνυμα προς τον αν. υπουργό Βιομηχανίας Σ. Πιτσιόρλα

Χρήστος Στεφάνου

Με παρέμβασή τους προς τον υπουργό ενέργειας Γ. Σταθάκη, οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ζητούν να κοινοποιηθεί έγκαιρα προς την Κομισιόν αίτημα παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού διακοψιμότητας.

Στην επιστολή της, η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι τη αυτή στιγμή και με βάση την εγκριτική απόφαση της Κομισιόν, η διακοψιμότητα έχει παραταθεί για δύο χρόνια μέχρι το Φεβρουάριο του 2020 όταν άλλες χώρες όπως η Γερμανία έχουν εξασφαλίσει 6ετή παράταση. 

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες επισημαίνουν δύο σημεία: πρώτον ότι η ελληνική μελέτη που υποβλήθηκε δεν περιλαμβάνει εκτίμηση της κατάστασης επάρκειας στο ελληνικό σύστημα και δεύτερον ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για να καταστεί λειτουργικό το νέο πλαίσιο της αγοράς (με τη συμμετοχή και της ζήτησης) και ότι σίγουρα θα ξεπεράσει χρονικά τα δύο χρόνια παράτασης που έχουν εγκριθεί για τη διακοψιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει προς το υπουργείο ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί: πρώτον να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις της αγοράς που θα δώσουν τη δυνατότητα στους φορείς της ζήτησης να συμμετάσχουν στην αγορά εξισορρόπησης μέχρι τον Αύγουστο του 2018, δεύτερον να εκπονήσουν μέχρι τα τέλη του 2019 εκτίμηση επάρκειας, για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα της αγοράς και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα ενδεχόμενου μελλοντικού συστήματος διακοπτόμενου φορτίου και τρίτον να υποβληθεί στην Επιτροπή η έκθεση προόδου για την εφαρμογή των δεσμεύσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 

Στην ίδια επιστολή οι βιομηχανίες σημειώνουν ότι διαφαίνεται καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα απαιτηθεί χρόνος ώστε να συμμετάσχει ισότιμα η ζήτησης στο νέο πλαίσιο. 

Πέραν της ουσίας των θέσεων της ΕΒΙΚΕΝ, που καθιστούν σαφές  ότι η διατήρηση του μέτρου της διακοψιμότητας αποτελεί “κόκκινη γραμμή” και ότι δε θα δεχθεί επ᾽ ουδενί να βρεθεί “ξεκρέμαστη” χωρίς το μηχανισμό, η βιομηχανία στέλνει και ένα συμβολικό μήνυμα προς το νέο αν. υπουργό βιομηχανίας Σ. Πιτσιόρλα, ο οποίος ανέλαβε το αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανικής πολιτικής με υψηλές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων αύξησης της συμμετοχής της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ.

Αναλυτικά η Επιστολή προς τον ΥΠΕΝ και το Υπόμνημα της ΕΒΙΚΕΝ αναφέρουν:

Θέμα:  Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη προκοινοποίηση του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος. 

Κύριε Υπουργέ,

Στην εγκριτική απόφαση του μηχανισμού Διακοψιμότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα, (SA 48740), η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάρκεια ισχύος της έγκρισης παράτασης είναι δύο έτη (7/2/2018 – 6/2/2020), λαμβάνοντας υπόψη:

την ανάγκη βελτίωσης της εκτίμησης επάρκειας , δεδομένου ότι η μελέτη που υποβλήθηκε δεν περιέχει πιθανολογική εκτίμηση της κατάστασης επάρκειας στην Ελλάδα λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων απειλών για την ασφάλεια του εφοδιασμού και ιδίως του συνδυασμού αυτών των απειλών, και
τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της αγοράς που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή της απόκρισης στη ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας όμως, αφενός ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου το νέο πλαίσιο της αγοράς να καταστεί λειτουργικό και να παράγει αποτελέσματα, αφετέρου ότι η συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά δεν θα αναπτυχθεί άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι εντός της διετούς περιόδου παράτασης της Διακοψιμότητας.

Στην ίδια απόφαση της Επιτροπής οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί:

να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις της αγοράς, που δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς που ανταποκρίνονται στη ζήτηση να συμμετάσχουν στην αγορά εξισορρόπησης, έως τον Αύγουστο του 2018, και
να εκπονήσουν έως τα τέλη του 2019, εκτίμηση επάρκειας που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, για να εντοπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς που προκαλούν τα προβλήματα επάρκειας και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα και το μέγεθος ενός ενδεχόμενου μελλοντικού συστήματος διακοπτόμενου φορτίου. 
να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ήδη διαφαίνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς θα καθυστερήσουν πέραν του τέλους του 2019, οπότε λήγει η ισχύς της Διακοψιμότητας, ενώ είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος ώστε να ωριμάσει η αγορά και να ολοκληρωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης. 

Για τους λόγους που αναλύονται εκτενώς στο συνημμένο υπόμνημα, παράλληλα με την προκοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως ως προς τη βελτίωση της εκτίμησης επάρκειας καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας. 

Υπόμνημα 


Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη προκοινοποίηση του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος.

Μεταξύ των δεσμεύσεων που συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του μνημονίου, περιλαμβάνεται η προκοινοποίηση του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, ο οποίος θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να βασίζεται σε μια πλήρη και εμπεριστατωμένη εκτίμηση της επάρκειας ισχύος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της ζήτησης στο σχεδιαζόμενο μόνιμο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, θα πρέπει να τεθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να είναι πραγματική και όχι προσχηματική. 

Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέτουν εγκεκριμένους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης διασφαλίζεται στην πράξη, πρωτίστως μέσω αυτοτελών μηχανισμών Διακοψιμότητας. 

Εκκινώντας από αυτή τη βάση, οι χώρες αυτές διαθέτουν αυτοτελείς μηχανισμούς που απευθύνονται αποκλειστικά στην απόκριση της ζήτησης (Διακοψιμότητα), οι οποίοι συνυπάρχουν παράλληλα με τους εγκεκριμένους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος.  

Σημειώνουμε ότι οι χώρες αυτές διαθέτουν επιπροσθέτως ώριμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, το πλαίσιο λειτουργίας των οποίων προβλέπει και τη συμμετοχή της ζήτησης, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία δεν έχει ακόμη μεταβεί στο νέο πλαίσιο αγοράς.  

Σχετικά αναφέρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, μιας χώρας με σαφή στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία έχει παρατείνει έως την 31.07.2022 την ισχύ του αυτοτελή μηχανισμού Διακοψιμότητας που εφαρμόζει διαχρονικά (SA 43735), λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά δεν μπορεί να διασφαλιστεί στην πράξη, ενόψει των υφιστάμενων ρυθμιστικών εμποδίων. Ο δε μηχανισμός Διακοψιμότητας στη Γερμανία εφαρμόζεται παράλληλα με το μηχανισμό επάρκειας ισχύος ο οποίος επιτρέπει τη συμμετοχή της ζήτησης, (SA 45852).

Ομοίως, η Γαλλία εφαρμόζει αυτοτελή μηχανισμό Διακοψιμότητας έως την 31.12.2023 (SA 48490), παράλληλα με τον ήδη εγκεκριμένο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, ο οποίος επίσης προβλέπει τη συμμετοχή της ζήτησης (SA 39621).   

Η διασφάλιση της συμμετοχής της ζήτησης αποτελεί στόχο που τίθεται σε προτεραιότητα, καθώς σύμφωνα με την παρ. 220 των Κατευθυντήριων Γραμμών, οι ενισχύσεις για την επάρκεια ισχύος ενδέχεται να αντιβαίνουν στο στόχο της σταδιακής κατάργησης των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων και επομένως τα κράτη μέλη θα πρέπει πρωτίστως να εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη επάρκειας ισχύος οι οποίοι δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο στόχο της σταδιακής κατάργησης των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων. 

Στην εγκριτική απόφαση του μηχανισμού Διακοψιμότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα, (SA 48740), η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάρκεια ισχύος της έγκρισης παράτασης είναι δύο έτη από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της εκτίμησης επάρκειας και τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της αγοράς που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή της απόκρισης στη ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ως προς την ανάγκη βελτίωσης της εκτίμησης επάρκειας, η Επιτροπή αναφέρει ότι η μελέτη που υποβλήθηκε δεν περιέχει πιθανολογική εκτίμηση της κατάστασης επάρκειας στην Ελλάδα λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων απειλών για την ασφάλεια του εφοδιασμού και ιδίως του συνδυασμού αυτών των απειλών (η εκτίμηση επάρκειας δεν περιέχει κανένα ακραίο σενάριο, όπως η ταυτόχρονη επέλευση απρόβλεπτων διακοπών, ενώ σε κανένα σενάριο της εκτίμησης δεν γίνεται αναφορά σε ελλείψεις καυσίμων). 

Ως προς τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς, η Επιτροπή τονίζει ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου το νέο πλαίσιο της αγοράς να καταστεί λειτουργικό και να παράγει αποτελέσματα, ενώ θεωρεί ότι η συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά δεν θα αναπτυχθεί άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι εντός της διετούς περιόδου παράτασης της Διακοψιμότητας.

Ενόψει δε των παραπάνω διαπιστώσεων της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις της αγοράς, που δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς που ανταποκρίνονται στη ζήτηση να συμμετάσχουν στην αγορά εξισορρόπησης, έως τον Αύγουστο του 2018, και να εκπονήσουν έως τα τέλη του 2019, εκτίμηση επάρκειας που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, για να εντοπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς που προκαλούν τα προβλήματα επάρκειας και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα και το μέγεθος ενός ενδεχόμενου μελλοντικού συστήματος διακοπτόμενου φορτίου. 

Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.  

Ήδη διαφαίνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς θα καθυστερήσουν πέραν του τέλους του 2019, οπότε λήγει η ισχύς της Διακοψιμότητας, ενώ είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος ώστε να ωριμάσει η αγορά και να ολοκληρωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης. 

Για τους λόγους αυτούς, παράλληλα με την προκοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως ως προς τη βελτίωση της εκτίμησης επάρκειας καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα