Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Δέσμη μέτρων της Ευρ. Επιτροπής για ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 15 Ιουλίου 2015 δέσμη προτάσεων για την τροποποίηση του ενεργειακού συστήματος στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει 4 βασικούς πυλώνες εστιάζοντας, πιο συγκεκριμένα, στον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια νέα συμφωνία (το επονομαζόμενο «New Deal”) για την ισχυροποίηση των καταναλωτών ενέργειας, στη βελτίωση του σήματος ενεργειακής απόδοσης και την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ε.Ε.

1. Νέος σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Σκοπός της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση είναι η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030 και η παγίωση του κεντρικού ρόλου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει μια ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 15 Ιουλίου και αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας στο επίκεντρο την ελεύθερη κυκλοφορία της ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του διασυνοριακού ανταγωνισμού, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διευκόλυνση των επενδύσεων με την παροχή κινήτρων λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την πλήρη ενσωμάτωση των αυξανόμενων ποσοστών διείσδυσης των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τεθεί σε διαβούλευση (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11...) ενδεικτικά προτείνεται η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά, προσαρμόζοντας την κατανάλωσή τους με βάση τις τρέχουσες τιμές, η εξάλειψη των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και η καθιέρωση της εναρμόνισης των καθεστώτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα διάφορα κράτη μέλη.  

 2. Ισχυροποίηση των καταναλωτών ενέργειας
Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει περαιτέρω στο επίκεντρο τους καταναλωτές ενέργειας. Η νέα συμφωνία που παρουσιάζεται εν προκειμένω, το λεγόμενο «New Deal», περιλαμβάνει προτάσεις για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή των καταναλωτών και την ενίσχυση της δυνατότητας εκ μέρους τους επιλογής συμμετοχής στις ενεργειακές αγορές καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, προκειμένου να επωφελούνται οι καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο από τις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ήδη στους καταναλωτές ενέργειας εκτεταμένα δικαιώματα και η ορθή αξιοποίηση των δικαιωμάτων αυτών παραμένει ως προτεραιότητα. 

3. Βελτίωση του σήματος ενεργειακής απόδοσης 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα σήματα ενεργειακής απόδοσης. Η προτεινόμενη αναθεώρηση εξασφαλίζει την σαφέστερη πληροφόρηση του καταναλωτή για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων επί τω σκοπώ της αποτελεσματικής μεταξύ τους σύγκρισης προκειμένου ο καταναλωτής να είναι σε θέση να προβαίνει σε περισσότερο ορθολογικές επιλογές. Η πρόταση αυτή θα συμβάλει επίσης με άμεσο τρόπο στην υλοποίηση της αρχής της Ενεργειακής Ένωσης «Προτεραιότητα στην Ενεργειακή Απόδοση», στόχος της οποίας είναι η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών CO2, του κόστους για τους καταναλωτές και της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. 

4. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ
Η προτεινόμενη αναθεώρηση αποτελεί το πρώτο νομοθετικό μέτρο προς την υλοποίηση της δέσμευσης της Ένωσης να μειώσει στο εσωτερικό της τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% τουλάχιστον μέχρι το 2030. Η νέα αυτή προσέγγιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εντείνοντας τις προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δια της ταυτόχρονης σημαντικής μείωσης της εξάρτησης των κρατών μελών από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να μπορούν να εξαιρούν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, εφόσον οι τελευταίες δύνανται να υπόκεινται σε ισοδύναμα μέτρα.
Το προτεινόμενο πακέτο μέτρων είναι ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, η οποία συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Επιτροπή Γιούνκερ τον Φεβρουάριο 2015. Στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων αυτών, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ενέργειας με την ενίσχυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε επίπεδο εγχώριας όσο και εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού ως επιβάλλει η ενωσιακή έννομη τάξη.

Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα