Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στην Energean μπορούμε και νοιαζόμαστε για το περιβάλλον!

Στην Energean θεωρούμε την περιβαλλοντική μας επίδοση βασικό συστατικό για την επιτυχία των επιχειρηματικών μας σχεδίων και έχουμε δευσμευτεί με την πολιτική που εφαρμόζουμε στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Συνεχίζουμε μία παράδοση 39 ετών που θέλει την παραγωγή υδρογονανθράκων να συνυπάρχει με απόλυτη αρμονία και σεβασμό προς το περιβάλλον στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της Καβάλας, και με πρώτη προτεραιότητα την διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης της ατμόσφαιρας και της θάλασσας. Αυτήν την εμπειρία μας μεταφέρουμε σε όλες τις περιοχές δραστηριότητάς μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου όπου δραστηριοποιούμαστε, πλέον, με συνολικά 13 άδειες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής μας είναι η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης και οδηγιών λειτουργίας που θα διασφαλίζουν την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σε εφαρμογή αυτής της πολιτικής το σύστημα περιβαλλοντικής μας διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 14001:2015.  Παράλληλα, η στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη και η συνεπακόλουθη μετάβαση στο φυσικό αέριο έχουν ήδη απτά ευνοϊκά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στο κλίμα των χωρών στις οποίες η Energean επιχειρεί.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ειδικότερα, η εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Energean βασίζεται σε βέλτιστες αναγνωρισμένες πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί και με τις οποίες έχουν επιτυχημένα αντιμετωπιστεί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη βιομηχανία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Είναι δομημένο γύρω από την συνεχή κυκλική εφαρμογή των διαδιακασιών «Σχεδιασμού – Εκτέλεσης – Αξιολόγησης – Προσαρμογής», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αναγνωρίζονται όλοι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις λειτουργίες μας, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της απόδοσης μέσω μετρήσεων, παρακολούθησης, αναθεωρήσεων, ελέγχων και αξιολογήσεων και προσαρμόζονται βάσει αυτών των αξιολογήσεων όλα τα εφαρμοζόμενα σχέδια και οι διαδικασίες.

                                             \Users\schiotakis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\HSE infographic.png

Κάθε κύκλος εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ξεκινάει από την περιβαλλοντική πολιτική και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που εν συνεχεία καθορίζουν τις περιβαλλοντικές  απαιτήσεις των έργων και βάσει αυτών δημιουργούνται τα κατάλληλα σχέδια δράσης, οι κατάλληλες διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος είναι η ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού η οποία, προκειμένου να είναι επιτυχημένη και αποδοτική, συνδέεται με την εφαρμογή τακτικών και έκτακτων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Βασική παράμετρος της φάσης σχεδιασμού είναι η διαχείριση και η δέσμευση της ηγεσίας. Βάσει αυτής, οι περιβαλλοντικές δαπάνες είναι αδιαπραγμάτευτες, ο επικεφαλής της περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρεται κατευθείαν στη Δίοικηση της Εταιρίας, η ομάδα Διεύθυνσης παρευρίσκεται στους χώρους εργασίας και τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι άμεσα υλοποιήσιμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιβαλλοντικές δαπάνες αυξάνονται σταθερά στον όμιλο της Energean, με την αύξηση να προσεγγίζει το 60% μεταξύ του 2018 και του 2017.

Η διαχείριση της περιβαλλοντικής διακινδύνευσης αποτελεί επίσης μέρος της φάσης σχεδιασμού. Σε κάθε έργο εφαρμόζεται δομημένη διαδικασία διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και των επιπτώσεων όπου καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι κίνδυνοι, αξιολογείται η επικινδυνότητα τους, αναγνωρίζονται τα μέτρα ελέγχου για την αποτροπή εξέλιξης ενός κινδύνου σε συμβάν και τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων εφόσον τα μέτρα ελέγχου αποτύχουν, καθορίζονται οι υπευθυνότητες των ατόμων, παρακολουθείται η περιβαλλοντική επίδοση και γίνονται οι κατάλληλες αναφορές στη Δ/νση για την ανασκόπηση του έργου.

Σημαντική επίσης παράμετρος που καθορίζει τον σχεδιασμό είναι η νομική και κανονιστική συμμόρφωση αλλά και οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται για την Εταιρία, τους εργαζόμενους και τις σχετιζόμενες ανταμοιβές επίτευξης τους.

Η φάση της εκτέλεσης των έργων περιλαμβάνει την οργάνωση και τον έλεγχο διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων και την αξιολόγηση και διασφάλιση της καταλληλότητάς τους.

Άλλα στοιχεία της φάσης εκτέλεσης είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού, η διαχείριση των αλλαγών με βάση την περιβαλλοντική τους διάσταση, η διαχείριση των αναδόχων για τη διασφάλιση εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρίας και η ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η φάση της αξιολόγησης περιλαμβάνει περιβαλλοντικές μετρήσεις και παρακολούθηση της επίδοσης των καθοριζόμενων δεικτών με συνεχή αξιολόγηση για την έγκαιρη προειδοποίηση των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης, ελέγχους αναθεωρήσεις και διορθωτικές  ενέργειες και αναφορές συμβάντων με την κατάλληλη διερεύνηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων βελτίωσης.

Τέλος, η φάση της προσαρμογής περιλαμβάνει τακτικές ανασκοπήσεις σε διοικητικό επίπεδο, διορθωτικές ενέργειες και  βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμων στόχων βάσει επίδοσης.

Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων της Energean όπου εφαρμόζονται οι παραπάνω  διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι οι γεωφυσικές έρευνες, οι γεωτρήσεις, η παραγωγή και η επεξεργασία υδρογονανθράκων. Ενδεικτικά στοιχεία του παραπάνω εφαρμοζόμενου κύκλου είναι ο καθορισμός της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση της ευπάθειας του φυσικού περιβάλλοντος, ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών της ερευνητικής διαδικασίας και η ενσωμάτωση των εξαγόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και στόχων στις προδιαγραφές των έργων.  

Βασικό στοιχείο του εφαρμοζόμενου περιβαλλοντικού κύκλου διαχείρισης είναι η εφαρμογή του Ν. 4409/2016 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων (αποτελεί ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/EU στην ελληνική νομοθεσία), όπου καθορίζονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την ασφάλεια και το περιβάλλον και ορίζονται  τα μέτρα ελέγχου τους, η διαδικασία επαλήθευσης της καταλληλότητάς τους από ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης και η διατήρηση κατάλληλου και αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης ενδεχόμενης ρύπανσης της θάλασσας.

ΑΨΟΓΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απτές αποδείξεις της επιτυχημένης αυτής συνταγής αποτελούν μεταξύ άλλων:

  • Η συμπλήρωση, τον Απρίλιο του 2019, ενός εκατομμυρίου εργατοωρών χωρίς οποιοδήποτε ατύχημα σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Energean
  • Η βράβευση των ακτών της Καβάλας και της Θάσου με τουλάχιστον 10 Γαλάζιες Σημαίες κάθε χρόνο (14 το 2019)
  • Η εξέλιξη της Θάσου σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς με πάνω από ένα εκατ. επισκέπτες ετησίως και με συνεχή αύξηση ροής (+30% αφίξεις και +57% διανυκτερεύσεις το 2018)
  • Η μείωση των δεικτών εκπομπής ρύπων αλλά και κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας καθώς και χρήσης υδάτινων πόρων στη διάρκεια του 2018 συνολικά στον όμιλο της Energean.

Kalamitsa Blue Flagged Beach and Energean's platforms, Prinos, NA. Greece.jpg

Γαλάζια Σημαία σε ακτή της Καβάλας με φόντο τις εξέδρες του Πρίνου

Ήδη, όμως, και το μεγαλύτερο project που τρέχει η Energean αυτήν την περίοδο, η ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Καρίς στο Ισραήλ, έχει σημαντική θετική επίδραση στο περιβάλλον και στο κλίμα της συγκεκριμένης χώρας: το κοίτασμα θα τεθεί σε παραγωγή στο πρώτο τρίμηνο του 2021, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει στο σχεδιασμό της για παύση λειτουργίας, την ίδια χρονιά, μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα και να μειώσει, έτσι, κατά 40% την χρήση του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Πρόσφατα η Energean δεσμεύτηκε στην τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), τόπου πέραν των άλλων αποδέχθηκε την ανάληψη δράσεων για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις αρχές της πρόληψης, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Επιπλέον, το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Energean καθορίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Έχουμε αναπτύξει ένα Σχέδιο Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και της Άγριας Ζωής που καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης, τα πρωτόκολλα των υπεράκτιων εργασιών για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, τον αρχικό έλεγχο με οικολογικές έρευνες και την επιτήρηση της άγριας ζωής, την προστασία των ειδών και των αποικιών τους και τέλος την παρακολούθηση αυτών και τις σχετικές αναφορές.

Όλα τα παραπάνω συνεπικουρούν στα παρακάτω που προφανώς δεν είναι τυχαία γεγονότα:

  • Τη λειτουργία της 3ης μεγαλύτερης ιχθυόσκαλας της χώρας στην πόλη της Καβάλας
  • Την καταγραφή δεκάδων εμφανίσεων κοπαδιών δελφινιών καθώς και φαλαινών – φυσητήρων στον Κόλπο της Καβάλας κατά την τελευταία σεισμική έρευνα που διεξήγε η εταιρεία
  • Τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που το 2015 στην περιοχή των εξεδρών της Energean στον Κόλπο της Καβάλας κατά την οποία οι βενθικές κοινότητες της εν λόγω περιοχής δεν έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα μας και είναι παρόμοιες με αυτές της ευρύτερης περιοχής
  • Η πρόσφατη επιτυχής επιχείρηση διάσωσης μίας νεογέννητης κουκουβάγιας, η οποία έπεσε στο κατάστρωμα γεωτρυπάνου στο Ισραήλ λόγω θυελλωδών ανέμων

owl story.jpg

Ο νεογέννητος Owli στα χέρια εργαζομένου στο γεωτρύπανο που λειτουργεί η Energean στο Ισραήλ

Στην Energean, αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας μας σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή της επιχειρησιακής μας στρατηγικής. Αυτή η παραδοχή μάς επιτρέπει να ελαχιστοποιούμε τους λειτουργικούς κινδύνους, διατηρώντας την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία για όλα τα Εμπλεκόμενα Μέρη στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε και να ενισχύουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα ως υπεύθυνος Operator στην Μεσόγειο.

*Ο Βασίλης Τσέτογλου είναι Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Energean για την Ελλάδα και την ΑδριατικήΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα