Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Περισσότερη ισχύ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου ζητούν οι σύνδεσμοι ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΣΗΑΠΕ, ΕΣΠΑΒ και ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Χάρης Αποσπόρης

Τις απόψεις τους κατέθεσαν οι φορείς των ΑΠΕ αναφορικά με το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και τη σχετική διαβούλευση που ολοκλήρωσε χθες η ΡΑΕ με βάσει τις εισηγήσεις των δύο διαχειριστών.

ΕΛΕΤΑΕΝ: Άμεσα διαθέσιμα 516,8 MW για νέα αιολικά

Η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δική της απάντηση ανέφερε πως υπάρχουν αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 516,8MW και φ/β πάρκα συνολικής ισχύος 150,2MW, τα οποία δεν κατέθεσαν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλεπόταν, άρα η ισχύς αυτή μπορεί να προσφερθεί για νέα έργα.

Ταυτόχρονα, η ένωση πρόσθεσε ότι ενόψει της νέας γραμμής 400kV Μεγαλόπολη – Αντίρριο αλλά της ολοκλήρωσης της «μικρής διασύνδεσης» της Κρήτης, τα 516,8 αυτά μεγαβάτ είναι τα ελάχιστα όρια ισχύος για τα οποία πρέπει να χορηγηθούν οριστικοί όροι σύνδεσης (ΟΠΣ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί τους διαχειριστές να ξεκινήσουν άμεσα την έκδοση ΟΠΣ, σύμφωνα με την υφιστάμενη δημοσιοποιημένη λίστα έστω και για το εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο των 285MW χωρίς πρόσθετη μελέτη ή συζήτηση επί του θέματος. Επίσης, τονίζει ότι με τη «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης δημιουργείται νέος πρόσθετος χώρος για νέες Α.Π.Ε. ύψους τουλάχιστον 180MW. Παράλληλα, σημειώνει ότι πρέπει να υπάρξει διάκριση «γεωγραφικής» και «ηλεκτρικής» Πελοποννήσου, αλλά και ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η υπόθεση ότι οι μονάδες φυσικού αερίου θα πρέπει να λειτουργούν στο τεχνικό τους ελάχιστο. Τέλος, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι η διατιθέμενη ισχύς πρέπει να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό από αιολικά πάρκα και αναφέρει ότι ο ειδικός όρος στις νέες ΟΠΣ πρέπει να προβλέπει δικαίωμα των διαχειριστών να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε περικοπές ισχύος στους σταθμούς αυτούς, εφόσον απαιτείται από τις συνθήκες του Συστήματος.

ΕΣΗΑΠΕ: Απογοητευτική η κατάσταση – Να ληφθεί υπόψη η “μικρή” διασύνδεση

Από την πλευρά του, ο ΕΣΗΑΠΕ παρατηρεί στην παρέμβασή του ότι πρόκειται για μια απογοητευτική κατάσταση αφενός λόγω της καθυστέρησης επτά ετών με την οποία έγινε η εν λόγω διαβούλευση και αφετέρου λόγω των εξής εκτιμήσεων: “Βάσει της εισήγησης του διαχειριστή, τα 1415  αυτά  MW «θα  μπορούσαν», όταν  ολοκληρωθεί η επί  μακρόν κυοφορούμενη διασύνδεση της πλευράς 400kV του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τη ΓΜ 400kV ΚΥΤ Διστόμου‐ΚΥΤ Αχελώου, να αυξηθούν,  υπό  δραστικούς  όμως  όρους και  περιορισμούς,  στα 1700 MW, δηλαδή κατά 300 περίπου MW. Από κει και πέρα, θα πρέπει να περιμένει κανείς άλλα  πέντε  (5)  τουλάχιστον  χρόνια  (2024+),  όταν  και  εφόσον  ολοκληρωθεί  η  δεύτερη  διασύνδεση  400kV της Πελοποννήσου (ΚΥΤ Μεγαλόπολης‐ΚΥΤ Κορίνθου‐ΚΥΤ Κουμουνδούρου), για να δει μία  πιθανή περαιτέρω αύξηση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ΑΠΕ, κατά 300‐500 το πολύ MW”.

Όλα αυτά “όταν χιλιάδες MW βιώσιμων και αποδοτικών έργων περιμένουν επί χρόνια τώρα την  επανέναρξη  της  διαδικασίας  αδειοδότησης  στην  περιοχή, έργα  που  είναι  απαραίτητα  για  να  έχει  η  χώρα  μας  οποιαδήποτε  πιθανότητα  επίτευξης  των φιλόδοξων στόχων  ΑΠΕ  που  θέτει  το  ΕΣΕΚ για το 2030”.

Επιπλέον, ο ΕΣΗΑΠΕ σημειώνει πως θα πρέπει να  επικαιροποιηθεί  τάχιστα  η  σχετική μελέτη των διαχειριστών,  λαμβάνοντας  υπόψη  και τη “μικρή” διασύνδεση με την Κρήτη. Προσθέτει ότι Επίσης,  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  και  η  επίπτωση  που  έχουν  στο  ηλεκτρικό  σύστημα  της  Πελοποννήσου  οι  διαφορετικές  τεχνολογίες  ΑΠΕ,  προκειμένου  να  εξεταστεί  και  η  δυνατότητα  αύξησης  του  περιθωρίου  ισχύος,  σε  σενάρια  όπου  θα  δοθεί  προτεραιότητα  σε  συγκεκριμένες  τεχνολογίες έναντι άλλων.

Επιπρόσθετα, ο σύνδεσμος αναφέρει πως θα  μπορούσε  να  δοθεί  και  η  δυνατότητα  περικοπών παραγωγής,  όμως  θα  πρέπει  να είναι συγκεκριμένοι και να υπάρχει ένα ανώτατο όριο περικοπών στην παραγωγή  ΑΠΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση των έργων.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι δεν  έχει  ληφθεί  καθόλου  υπόψη  η  συνεισφορά  των  έργων  αντλησιοταμίευσης  στην  Πελοπόννησο (υπάρχουν έργα με αιτήματα για άδειες παραγωγής ήδη από το 2010), ούτε έχουν  ληφθεί  υπόψη  άλλες  τεχνολογίες  αποθήκευσης.

ΕΣΠΑΒ: Να εξαιρεθούν οι σταθμοί βιοαερίου έως 500 kW

Ο ΕΣΠΑΒ ζητά να δοθεί η έγκριση από τον ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕ, ώστε να εξαιρεθούν ως προς τον κορεσμό του δικτύου οι σταθμοί βιοαερίου ισχύος μέχρι 500 kW. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι αντίθετα με τις άλλες ΑΠΕ, οι σταθμοί βιοαερίου (όπως και αυτοί της βιομάζας) είναι σταθμοί ΑΠΕ απόλυτα ελεγχόμενης και πρακτικά συνεχούς παραγωγής, με μεγάλη ελαστικότητα και μηδαμινούς χρόνους μεταβολής φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο μονάδες Βιοαερίου με περιορισμένη δυνατότητα διακοψιμότητας από τον λειτουργό.

Επίσης, προτείνει από το όριο των 30 MW για σταθμούς που εξυπηρετούν ενεργειακές κοινότητες να επιμεριστεί μεταξύ των μνημονευόμενων ΑΠΕ στη δε τεχνολογία βιοαερίου να καταλογιστεί ένα αυτόνομο όριο 10 MW, το οποίο δεν θα αποδοθεί σε άλλες τεχνολογίες, τουλάχιστον μέχρι να αρθούν οι συνθήκες κορεσμού. Σημειώνει σχετικά ότι το εκτιμώμενο συνολικό δυναμικό του βιοαερίου στην περιοχή είναι της τάξης των 30 MW. Βάσει του πίνακα Αιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ (Δεκ 2018) ουδεμία μονάδα Βιοαερίου είναι ενεργοποιημένη. Αν λοιπόν δοθούν 10 MW από τη πρόσθετη ισχύ βάσει του Ν. 4546/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, θα μπορούσε να δοθεί ένα πρόσθετο όριο για το βιοαέριο άλλων 30 MW που θα υπόκεινται στη ρήτρα διακοψιμότητας που και εξαιρούνται από το όριο κορεσμού.

ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Να δοθεί η δυνατότητα ανανέωσης των όρων σύνδεσης όσων έργων δεν κατέθεσαν έγκαιρα εγγυητικές

Τέλος, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ζητά να δοθεί η δυνατότητα στα έργα βιομάζας/βιοαερίου για τα οποία έχει ακυρωθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης λόγω μη καταβολής των εγγυητικών επιστολών να καταθέσουν νέο αίτημα για οριστικοποίηση των όρων σύνδεσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι υπόλοιπες άδειες τους βρίσκονται σε ισχύ. Η οριστικοποίηση των όρων σύνδεσης θα γίνεται με την απόφαση της ΡΑΕ περί άρσης του κορεσμού της Πελοποννήσου, κατόπιν ηλέκτρισης της ΓΜ 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Μεγαλόπολης και της ΓΜ 400kV ΚΥΤ Αχελώου-ΚΥΤ Διστόμου.

Επιπλέον, σημειώνει ότι αν και στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου 2018-2027 ο διαχειριστής αναφέρει ότι το καλώδιο ΥΤ που εκκινά από το Υ/Σ Μολάων και μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου καταλήγει στον Υ/Σ Χανίων δε συνδέεται με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην περιοχή, είναι απολύτως απαραίτητο να αξιοποιηθεί η λεγόμενη «μικρή διασύνδεση» της Πελοποννήσου με την Κρήτη για την αξιοποίηση ισχύος από βιομάζα/βιοαέριο στις Π.Ε. Λακωνίας και Αρκαδίας.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα