Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ολοκληρωμένο σχέδιο ΡΑΕ για τη χρηματοδότηση της πράσινης ενέργειας

Μια πλήρη πρόταση με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη χρηματοδότηση της πράσινης ενέργειας με ορίζοντα μέχρι το 2020 παρουσίασε προ ολίγου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο του διαλόγου για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ.

Η ΡΑΕ προτείνει πέντε άμεσα μέτρα για το ταμειακό πρόβλημα του ΔΕΣΜΗΕ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η λογική αύξηση του τέλους ΑΠΕ και η αξιοποίηση του τέλους ΕΡΤ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προτείνει να εξεταστούν οι εγγυημένες τιμές των ΑΠΕ με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Τονίζει δε η ανεξάρτητη αρχή, ότι θα πρέπει οι εγγυημένες τιμές να αντανακλούν το απομειούμενο κόστος εγκατάστασης αλλά και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, ώστε οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές.

Όσον αφορά την άμεση αντιμετώπιση του ελλείμματος, η ΡΑΕ προτείνει εκτός από το τέλος ΕΡΤ και την λογική αύξηση του τέλους ΑΠΕ, την επιτάχυνση των δημοπρασιών ρύπων, τη θέσπιση πιστοποιητικών εγγύσης προέλευσης, τη φορολόγηση μεταβίβασης αδειών ΑΠΕ. Στην παρούσα φάση η ΡΑΕ δεν προτείνει τη φορολόγηση της εξόρυξης λιγνίτη, η οποία όμως προτείνεται ως μεσοπρόθεσμο και όχι άμεσο μέτρο.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτείνει ως άμεσα μέτρα:

- Επιτάχυνση, μέσα στον Οκτώβριο, της δημοπράτησης (πώλησης) των υπόλοιπων αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων 2008-2012 (έσοδα ~40 εκατ. ), καθώς και της διαδικασίας επιστροφής του οφειλόμενου ΦΠΑ στο ΔΕΣΜΗΕ (~20 εκατ. ).

- Άμεση ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 12, παρ. 16 του ν.3851/2010 για απόδοση, ως πόρου του Ειδικού Λογαριασμού, ποσοστού της εισφοράς υπέρ ΕΡΤ Α.Ε., με ΚΥΑ των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Πολιτισμού (ετήσια έσοδα εισφοράς ΕΡΤ: ~300 εκατ. ).

- Θέσπιση με νομοθετική ρύθμιση, και άμεση εφαρμογή της ανάθεσης στο ΔΕΣΜΗΕ της έκδοσης και διάθεσης όλων των πιστοποιητικών Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.), για το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χώρα μας. Η διάθεση των πιστοποιητικών αυτών σε παραγωγούς και προμηθευτές θα γίνεται σε τιμή που θα καλύπτει αφʼ ενός το κόστος υλοποίησης, λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Π. και του Μηχανισμού Διασφάλισής του, εφʼ ετέρου ένα εύλογο κέρδος.

-Θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για την επιβολή τέλους (φόρου) μεταβίβασης αδειών ΑΠΕ, το σύνολο των εσόδων του οποίου θα αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

- Λογική αύξηση, από την 01.11.2011 και μέχρι τις 31.12.2012, του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, σε επίπεδα όμως σαφώς χαμηλότερα από αυτά που προτείνει ο Διαχειριστής (δηλ. τα 5,6 /MWh, μεσοσταθμικά), λόγω ακριβώς της εξασφάλισης πρόσθετων πόρων για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, κατά τα προηγούμενα. Η αναπροσαρμογή του ύψους του τέλους ΑΠΕ θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τροποποίηση της μεθοδολογίας επιμερισμού του στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που να εξισορροπεί με καλύτερο και πιο δίκαιο τρόπο τις οικονομικές του συνέπειες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών (άρθρο 155, ν.2773/1999).

Νέες πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

Επίσης η ΡΑΕ προτείνει μέτρα για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος του ελλείμματος του ΔΕΣΜΗΕ, τα οποία έχουν να κάνουν με νέες πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ώστε να εξασφαλισθεί η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτείνει την προικοδότηση του λογαριασμού ΑΠΕ με το 50% των συνολικών εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων, τη θέσπιση τέλους εξόρυξης λιγνίτη, την αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, τη σύνδεση χονδρικής - λιανικής αγοράς και, τέλος, την εξέταση της παραμέτρουν να χορηγούνται ΑΔΙ στις ΑΠΕ.

Αναλυτικά, η ΡΑΕ αναφέρει:

-Από 01.01.2013, «προικοδότηση» του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με το 50% των συνολικών εσόδων από τη δημοπράτηση των εθνικών δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Κάτι τέτοιο, το οποίο προβλέπεται σαφώς από την Κοινοτική Οδηγία 2003/87/ΕΚ (ως διακριτική ευχέρεια ενός Κράτους-Μέλους), μπορεί να αποφέρει ετήσια έσοδα της τάξης των 500 εκατ.  στον Ειδικό Λογαριασμό.

- Θέσπιση «τέλους δικαιωμάτων εξόρυξης/χρήσης λιγνίτη (royalties)». Το ύψος του τέλους αυτού θα μπορούσε να προσδιοριστεί από τη διαφορά του κόστους εξόρυξης του λιγνίτη και της τιμής που θα προσφέρονταν σε δημοπρασία για την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ενός νέου λιγνιτικού πεδίου, η οποία εμμέσως θα προσδιορίζονταν από το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους των λιγνιτικών σταθμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

- Δομική αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη σταδιακή εφαρμογή στη χώρα μας του Target Model (καταληκτική ημερομηνία: 2014-2015), και με παράλληλη σύνδεση, το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2013, των τιμών χονδρικής και λιανικής αγοράς.

-Η ΡΑΕ θα εξετάσει εάν και σε ποιο βαθμό, στον υπολογισμό του Τέλους ΑΠΕ, οι τεχνολογίες ΑΠΕ θα πρέπει να πιστώνονται με πιστοποιητικά ΑΔΙ, για τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των αιχμών. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ θα εκπονήσει αναλυτική μελέτη για τον υπολογισμό του σχετικού capacity credit.

Μέτρα για τα έξοδα του Ειδικού Λογαριασμού Τέλους ΑΠΕ

Τέλος για το σκέλος των εξόδων προτείνεται η βελτιστοποίηση του συστήματος των εγγυημένων τιμών ώστε «αυτές να αντανακλούν το διαρκώς απομειούμενο κόστος εγκατάστασης ορισμένων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά, αλλά και το αυξανόμενο κόστος χρήματος και δανεισμού, σε τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιμες, ταυτόχρονα όμως και οικονομικά αποδοτικές για τη χώρα»ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα