Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Οι κρίσιμες για την ενεργειακή αγορά νομικές ρυθμίσεις του νέου Ενεργειακού Νόμου 4643/2019

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/03.12.2019) υπό τον τίτλο «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός Δ.Ε.Η., ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, Στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» θεσπίσθηκαν σημαντικότατες νέες κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δομική αναδιάρθρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. 

Στο πρώτο κεφάλαιο του νόμου εισάγονται νέες διατάξεις σχετικά με θέματα οργάνωσης και εποπτείας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του νόμου έχει ως στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του target model καθώς καθορίζεται το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄185). Μέσω της εξουσιοδοτικής διάταξης του ως άνω άρθρου και της προβλεπόμενης εκδοθησόμενης σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο νομοθέτης  στοχεύει στον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ για την έναρξη λειτουργίας των αγορών ενέργειας. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και μπορεί να επιβάλει κυρώσεις  (π.χ. πρόστιμα) εάν παραβιάζονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες. Η ως άνω υπουργική απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και της ΕΧΕ Α.Ε. Σημαντικό επιπρόσθετο σημείο της ρύθμισης του ως άνω άρθρου είναι η δεσμευτική προθεσμία των 20 εργάσιμων ημερών που τίθεται στη ΡΑΕ για την επιβολή προστίμων, σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι ως άνω ρυθμίσεις σκοπούν στην αντιμετώπιση της καθυστέρησης που υφίσταται για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς. Το γεγονός ότι σήμερα δεν υφίσταται εύρυθμη ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης, δημιουργεί δυσκολίες στους ηελεκτροπαραγωγούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με εύλογο κόστος στις νέες υποχρεώσεις τους.

Με το άρθρο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4001/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 22 και το στοιχείο (ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4001/2011 με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT). Ειδικότερα, με στόχο τη θεσμική θωράκιση του επενδυτικού περιβάλλοντος εισάγονται ρυθμίσεις στο πρότυπο των αγορών βασικών προϊόντων και χρηματοοικονομικών παραγώγων, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή φαινομένων χειραγώγησης της αγοράς ενέργειας μέσω  της ενίσχυσης του  εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας. Με την παράγραφο 4 εξουσιοδοτείται η ΡΑΕ να εκδίδει απόφαση με την οποία εξειδικεύεται η μεθοδολογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, το άρθρο αυτό ενισχύει έτι περαιτέρω τον εποπτικό ρόλο της ΡΑΕ, παρέχοντας σε αυτήν και τα εντεταλμένα όργανα αυτής αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες, όπως π.χ. την άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, μαγνητικής ή άλλης) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων. Θεσπίζεται δικαίωμα λήψης αντιγράφων, δίχως να χωρεί έναντι αυτών και της Ρ.Α.Ε. η επίκληση επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου για τη μη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 6).

Στο δεύτερο κεφάλαιο του νόμου 4643/2019 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται ρυθμίσεις που κατατείνουν στην απαγκίστρωση της ΔΕΗ από το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ, παρέχοντάς της τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής στις συνθήκες του ανταγωνισμού και της αγοράς. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν τις προσλήψεις του προσωπικού της ΔΕΗ εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΣΕΠ με ταυτόχρονη κατάργηση της μονιμότητας (άρθρα 3, 4) αλλά και την εξαίρεση της εταιρείας από την εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και παράλληλη ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας (άρθρο 9).

Στο τρίτο κεφάλαιο του νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η δυνατότητα υπαγωγής των απαιτήσεων από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο καθεστώς του αρθρ. 1 του Ν. 4354/2015 δια της δυνατότητας ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (άρθρο 12), η μείωση του νυχτερινού τιμολογίου (άρθρο 15) και ο τρόπος επιλογής του Προμηθευτή ή των Προμηθευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ). Σε σχέση με την ΚΥ, το μοντέλο που επιλέχθηκε από τον έλληνα νομοθέτη, σε περίπτωση όπου η σχετική ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, είναι αυτό της κατανομής μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων Προμηθευτών κατά μερίδιο αγοράς (άρθρο 13). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 16 – 18) ρυθμίζονται τα θέματα αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών, διεθνών έργων και εμπορίας της ΔΕΠΑ, με αποτέλεσμα τη σύσταση δύο νέων εταιρειών, τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε και τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ενώ η παλαιά εταιρεία παραμένει ως ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιέρχονται οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ ΑΕ στη ΔΕΔΑ, στην ΕΔΑ Αττικής, στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η κυριότητα επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στη ΔΕΠΑ και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής πλην των διεθνών έργων. Στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ εντάσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων διεθνών έργων της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της [σε αυτά περιλαμβάνονται η διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI), ο αγωγός East Med, ο αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)], ενώ στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ περιέρχεται η ΕΠΑ Αττικής. Στη βάση του παραπάνω διαχωρισμού θα διενεργηθούν διεθνείς διαγωνισμοί από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση: α) των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (μέχρι 65%), β) των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (μέχρι 65%). Κρίσιμο στοιχείο των εν λόγω ρυθμίσεων αποτελούν οι έμμεσες συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, που αφορούν συμμετοχές σε κομβικής σημασίας αγωγούς, όπως ο o IGB, ο IGI, ο Eastmed, οι οποίες και παραμένουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνει σημαντικότατες ρυθμίσεις για την αγορά των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 61 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), ώστε πλέον οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) πριν από την έναρξη συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους, η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και τις 31.10.2019. Επισημαίνεται ότι από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, ως αυτό τροποποιείται, έχει απαλειφθεί η υφιστάμενη στην προϊσχύσασα μορφή του φράση «χωρίς να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα», η οποία αναφερόταν στην εγγραφή των ως άνω κατόχων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ή στη σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ως μη αναγκαία προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στην εν λόγω διάταξη. Από τη διατύπωση αλλά και τη ratio της τροποποιηθείσας διάταξης συμπεραίνουμε ότι η ανωτέρω απαλοιφή έχει λάβει χώρα εκ παραδρομής, για την ανάταξη της οποίας θα πρέπει να ληφθεί η σχετική μέριμνα από το νομοθέτη.

Με το άρθρο 20 εισάγεται σημαντική τροποποίηση στο νομοθετικό καθεστώς λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθότι δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους των σταθμών που δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, να επιλέξουν, είτε κατά το χρόνο σύνδεσης είτε εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της λειτουργίας τους, να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Επισημαίνεται εδώ ότι, αν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι διαμορφώνεται πλέον το πλαίσιο για συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση, μάλλον δεν αναμένεται άμεση πρακτική αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας άμεσα, τουλάχιστον όχι πριν την επαρκή ωρίμανση της νέας δομικής συγκρότησης της αγοράς. Είναι σαφές, ότι ως τότε ο μηχανισμός λειτουργικής ενίσχυσης θα παραμείνει το απαραίτητο και βασικό εργαλείο ανάπτυξης των Α.Π.Ε.

Περαιτέρω, με το άρθρο 21 προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 4 του ν. 4414/2016, δυνάμει της οποίας, για σταθμούς Α.Π.Ε. ή συγκροτήματα σταθμών Α.Π.Ε. με κοινό σημείο σύνδεσης με το Σύστημα, των οποίων η συνολική ισχύς υπερβαίνει τα 250ΜW, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του ως άνω νόμου και χορήγησης μεμονωμένων ενισχύσεων, κοινοποιούμενων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕC200/01)». Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα επιλέξιμα έργα, τα δικαιολογητικά και τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου.  

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του πέμπτου κεφαλαίου του νόμου. Ειδικότερα, το άρθρο 22 παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει με απόφασή του το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ενώ προβλέπεται κατά παρέκκλιση ότι οι εκδιδόμενες από τη δημοσίευση του νόμου άδειες για τους ως άνω σταθμούς δεν καθορίζουν τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ή απορροφώμενης ηλεκτρικής ενέργειας ούτε τις τιμές αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος.

Σημαντικές είναι επίσης οι ρυθμίσεις του άρθρου 23, που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων βιοαερίου από τους ΦΟΔΣΑ, δυνάμει των οποίων υλοποιείται πληρέστερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και μειώνονται οι αέριοι ρύποι και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων για τους ΟΤΑ, λόγω του πρόσθετου εσόδου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.

Με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική έκταση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών δεν υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ενώ με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και μπορεί  να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων και να περιορίζεται ακόμα περισσότερο το ποσοστό του 1% για συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. 

Με το άρθρο 26 (παρ. 3), ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης των 400kW, που έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και οι οποίοι σταθμοί τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 4η Ιουλίου 2019 και εφεξής, είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν («ευθύνη εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση, ήδη από το στάδιο της διαβούλευσης, υπήρξε αντικείμενο δριμείας κριτικής από παραγωγούς ΑΠΕ και θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των ΑΠΕ. Πολλοί παραγωγοί υποστηρίζουν επίσης κατά περίπτωση ότι χωρίς δική τους υπαιτιότητα υπήρξε καθυστέρηση στη σύνδεση από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ και, ως εκ τούτου, στην έναρξη λειτουργίας των σταθμών τους. Το γεγονός συνεπώς, ότι πλέον επιβαρύνονται μέσω αναδρομικής νομοθετικής ρύθμισης με κόστη εξισορρόπησης, ενδέχεται να είναι όντως υπό προϋποθέσεις πολλαπλώς νομικά προβληματικό, συν τοις άλλοις διότι αντιβαίνει και στη θεμελιακή αρχή της ασφάλειας δικαίου. Είναι σαφές ότι η εν λόγω ρύθμιση δύναται να οδηγήσει σε μείζονες νομικές αντιδικίες στο προσεχές μέλλον. 

Τέλος, ο νέος ενεργειακός νόμος 4643/2019 εισάγει νέες ρυθμίσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ηλεκτροκίνηση. Όσον αφορά τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, με το άρθρο 27 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ). Σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, με το άρθρο 28 ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων. Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης φορέων του Δημοσίου για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, είτε με χορήγηση επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO). 

Επιπροσθέτως, μέσω τροπολογίας εισήχθησαν στο ενεργειακό νομοσχέδιο δύο επίσης σημαντικές διατάξεις. Η πρώτη, του άρθρου 61, αφορά τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του ν. 3775/2009 (fast track) και στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, για τις οποίες η άδεια παραγωγής έχει παύσει να ισχύει και διαγραφεί από το μητρώο της Ρ.Α.Ε. Εν προκειμένω παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον υποβληθεί αίτηση εντός των ορίων της αρχικής άδειας παραγωγής και για την ίδια ισχύ, να εκδίδεται άδεια εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και η χορήγηση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λαμβάνουν χώρα κατ’ απόλυτη προτεραιότητα μετά την έκδοση της ως άνω Άδειας. Η δεύτερη, του άρθρου 62, αυξάνει το ποσοστό της πλεονάζουσας, παραγόμενης αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς αυτοπαραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το οποίο μπορεί να διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ή Διασυνδεδεμένο Δίκτυο), από 20% σε 75% της συνολικής παραγόμενης σε ετήσια βάση ποσότητας. 

Τέλος, με τον νόμο 4643/2019 ρυθμίζονται ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα, όπως η πρόβλεψη δυνατότητας εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του δικτύου της με την Πελοπόννησο (άρθρο 33), η επίλυση πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν έργα στρατηγικής επενδυτικής σημασίας (απαλλοτρίωση Μονής Τοπλού) και ζητημάτων απαλλοτρίωσης που σχετίζονται με μονάδες της ΔΕΗ (οδικά έργα Αμμοχωρίου Φλώρινας) (άρθρο 35), αλλά και η παράταση προθεσμιών για την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών από εκμεταλλευτές λατομείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (άρθρο 40).

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι αρκετές από τις νεοθεσπισθείσες νομοθετικές διατάξεις συνιστούν σημαντικές κανονιστικές παρεμβάσεις στην ελληνική ενεργειακή αγορά με δικαιοπολιτικά ορθό πρόσημο. Δεν λείπουν εντούτοις και ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν εστίες νομικού προβληματισμού και αντιδικιών στο μέλλον, με προεξάρχουσα την κατ’ ουσίαν αναδρομική ρύθμιση για την ευθύνη εξισορρόπησης των αποκλίσεων για έργα ΑΠΕ τα οποία ετέθησαν σε λειτουργία μετά την 4η Ιουλίου 2019, αν και είχαν υπογράψει συμβάσεις προ αυτής της ημερομηνίας.

------------------------

Επιμέλεια: Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα