Skip to main content
Menu
English edition

Νέα σελίδα στη διαχείριση δικτύων με νόμο Παππά – Τα ψηφιακά δίκτυα μετασχηματίζουν την ενεργειακή αγορά

Δημήτρης Κοιλάκος

Μια νέα σελίδα σε σχέση με την διαχείριση της πάσης φύσεως δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ανοίγει σχέδιο νόμου που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων Νέας Γενιάς, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία vectoring.

Η τεχνολογία vectoring μπορεί να επιτρέψει ακόμα και τον διπλασιασμό της ταχύτητας του VDSL. Δυνητικά, μπορεί να επιτύχει ταχύτητες download της τάξης των 100 Μbps για αρχιτεκτονικές δικτύου FTTC (Fiber to the Cabinet: η οπτική ίνα φτάνει στην καμπίνα) και πάνω από 200 Μbps για αρχιτεκτονικές FTTB (Fiber to the Building: η οπτική ίνα μπαίνει στο εκάστοτε κτίριο). Η συγκεκριμένη τεχνολογία απαιτεί μικρότερες επενδύσεις συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες και εκτιμάται ότι θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλει στην ταχύτερη διείσδυση των υπηρεσιών δικτύου νέας γενιάς.

Σε μια περίοδο που η σύμφυση υπηρεσιών δικτύου αποτελεί αντικείμενο έντονου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με νέα συνδυαστικά προϊόντα να σχεδιάζονται από τηλεπικοινωνιακούς και ενεργειακούς παρόχους υπηρεσιών δικτύου, το σχέδιο νόμου έρχεται να ρυθμίσει πλευρές της συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως δικτύων.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Επίσης, θεσπίζεται η λειτουργία υπηρεσίας μιας στάσης (one-stop-shop) για την παροχή πληροφοριών για τα δίκτυα, μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης, και για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος με το οποίο οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα επικοινωνούν και θα συναλλάσσονται με τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή φορείς του δημοσίου τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και η ποιοτική αναβάθμιση της επικοινωνίας και των συναλλαγών των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου.

Το σχέδιο νόμου έρχεται ως συνέχεια του σχεδίου Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2020 και των προβλέψεων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020. 

Το ενεργειακό ενδιαφέρον στο σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή από πάροχο που εγκαθιστά τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Επίσης οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων οφείλουν να ενημερώνουν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τα έργα που προωθούν στο δίκτυό τους.

Στους «φορείς εκμετάλλευσης δικτύου», υποχρεώσεις των οποίων έρχεται να ρυθμίσει το σχέδιο νόμου, πέραν των φορέων ή επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, το σχέδιο νόμου συγκαταλέγει, μεταξύ άλλων, και τους φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν υλική υποδομή με σκοπό την παροχή υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται, στους «φορείς εκμετάλλευσης δικτύου», συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς/επιχειρήσεις που, στο πλαίσιο ανάθεσης έργων με συμβάσεις παραχώρησης, παρέχουν υλική υποδομή με σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

Ακόμα, ως «υλικές υποδομές» προσδιορίζονται εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που προορίζονται να δεχθούν άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να αποτελούν τα ίδια ενεργά στοιχεία του δικτύου (π.χ. σωληνώσεις, ιστοί, κυτία σύνδεσης, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι κ.α.). Διευκρινίζεται ότι τα καλώδια δεν αποτελούν υλικές υποδομές κατά την έννοια που προσδίδει ο όρος στο νόμο.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι «φορείς εκμετάλλευσης δικτύου» υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην υλική τους υποδομή σε επιχειρήσουν που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών υποδομών. Οι όροι των συμφωνιών παροχής πρόσβασης αποτελούν αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης.

Ως λόγοι πιθανοί λόγοι για την άρνηση παροχής πρόσβασης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων, ιδίως αυτών που αποτελούν κρίσιμες εθνικές υποδομές, καθώς και η ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδομή δικτύου, που είναι κατάλληλα για την «παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Όλα τα στοιχεία των πάσης φύσεως δικτύων (τοποθεσία και όδευση, είδος και τρέχουσα χρήση υποδομής, σημείο επικοινωνίας) θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο Δικτύων που τηρεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Στο Μητρώο Δικτύων θα έχουν πρόσβαση οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα ψηφιακά δίκτυα στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς του άμεσου μέλλοντος

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται να διαμορφώσει το τοπίο σε μια περίοδο που τα ψηφιακά δίκτυα εξελίσσονται σε σημείο ενδιαφέροντος για τον κλάδο της ενέργειας διεθνώς.

Σημαντικές επενδύσεις και νέα εταιρικά σχήματα διαμορφώνονται με άξονα την ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού, αερίου και νερού, με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης δικτύων και υποδομών και τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για αυτή τη στροφή.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Digital Grid: Powering the future of utilities της Ernst & Young, η οποία διεξήχθη μεταξύ επιχειρήσεων ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας , το 92% αυτών σχεδιάζει να προχωρήσει μέσα στον επόμενο χρόνο σε επενδύσεις σε ψηφιακά δίκτυα.

Μάλιστα, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τα 500 δισ. δολάρια, μέσα στα επόμενα 5 έως 7 χρόνια.

Η μεγάλη ευελιξία που προσφέρουν τα ψηφιακά δίκτυα είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν πιο «έξυπνα» και αξιόπιστα συστήματα ενέργειας στο μέλλον, εξ ου και αναμένεται να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για το μετασχηματισμό της αγοράς.

Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού αναμένεται να βρεθεί η διαχείριση της διασύνδεσης των ΑΠΕ στο δίκτυο και οι συνδυασμένες ενεργειακές παροχές και υπηρεσίες εξοικονόμησης στα «έξυπνα» σπίτια.

 Σε αυτή τη βάση, οι αναλυτές της αγοράς αναμένουν εκτεταμένα και μεγάλης κλίμακας επενδυτικά προγράμματα τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε, σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται και οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου στη χώρα μας, σχεδιάζοντας νέα πακέτα υπηρεσιών με άξονα την εξοικονόμηση.

Με την επέκταση, δε, του δικτύου των έξυπνων μετρητών τα επόμενα χρόνια, θα έχει διαμορφωθεί και η απαραίτητη υποδομή για να αναπτυχθούν περαιτέρω τέτοιες υπηρεσίες.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A