Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Viohalco: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων εξαμήνου - Αύξηση 19% στις πωλήσεις και 35% στα καθαρά κέρδη

Τη συνέχιση της ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών που καταγράφει ο Όμιλος Viohalco απεικονίζουν οι εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της εισηγμένης.

Σε επίπεδο λογιστικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19%(αύξηση όγκου πωλήσεων, αλλά και τιμών), το EBITDA και τα προ φόρων κέρδη διατηρήθηκαν σε σταθερά περίπου επίπεδα (παρά την αρνητική συμβολή στην αποτίμηση αποθεμάτων που είχε η πορεία των τιμών κάποιων μετάλλων), ενώ η αύξηση των καθαρών κερδών κατά 35% (στα 40 εκατ. ευρώ) οφείλεται στη χαμηλότερη λογιστικά φορολογική επιβάρυνση.

Σχολιάζοντας την πορεία των τελευταίων ετών, κύκλοι προσκείμενοι στον Όμιλο δήλωσαν στο Euro2day.gr πως «παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις από την εγχώρια οικονομική κρίση, όλα δείχνουν πως το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της Viohalco εξελίσσεται με επιτυχία χρόνο με τον χρόνο», σημειώνοντας επίσης «τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία σε όλες τις βασικές μεταλλουργικές δραστηριότητες, τη στροφή σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και το μειούμενο μέσο κόστος χρηματοδότησης.

Το σύνολο των βασικών μεταλλουργικών δραστηριοτήτων παρουσιάζεται ισχυρό και ενδεικτικό είναι πως σε σημαντική κερδοφορία έχει επιστρέψει ακόμη και η δραστηριότητα του χάλυβα (ΣΙΔΕΝΟΡ) που τόσο έντονα έχει πληγεί από την πορεία των έργων και της οικοδομικής δραστηριότητας.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο πολύ σημαντικών επενδύσεων, με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας».

Οι ίδιοι κύκλοι μάλιστα, δεν έκρυψαν και τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για το μέλλον: «Οι διεθνείς αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε συνεχίζουν να εμφανίζουν ικανοποιητική πορεία και εμείς επιδιώκουμε όχι μόνο να εκμεταλλευθούμε τη συγκυρία αυτή, αλλά και να διευρύνουμε τα μερίδιά μας μέσα από προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας».

Ειδικότερα τώρα σε ό,τι αφορά τον κλάδο ακινήτων της Viohalco, εκτιμάται πως μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς θα έχει μετατραπεί σε ΑΕΕΑΠ, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό το πότε τελικά θα επιχειρήσει να εισέλθει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (το θεσμικό πλαίσιο δίνει χρονικό περιθώριο αρκετών ετών). Όλα δείχνουν, πως η σχετική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη πορεία της αγοράς ακινήτων και ενδεχομένως από άλλες παραμέτρους.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Viohalco στο δελτίο τύπο των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του αναφέρει:

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2018

* Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ.

* Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε 169 εκ. ευρώ. Το a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ έναντι 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017.

* Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα 46 εκ. ευρώ.

* Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου αυξήθηκαν κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν στα 40 εκ. ευρώ.

* Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.599 εκ. ευρώ έναντι 1.528 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω των νέων δανείων που εξασφαλίστηκαν για τη χρηματοδότηση έργων στους κλάδους των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Επισκόπηση

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από θετικές εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της. Οι όγκοι πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, χάρη κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση, αλλά και στις τιμές μετάλλων. Στον κλάδο χάλυβα καταγράφηκαν βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και αύξηση τιμών, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και η παραγωγικότητα, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel το 2017.

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, καθώς ηΣωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών. Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων παρέμειναν σταθερές έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, καθώς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν μια δυναμική περίοδος για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με το σύνολο των σημαντικών έργων σε εξέλιξη να προχωρούν ικανοποιητικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η ElvalHalcor συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός της ύψους 150 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομή, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του τομέα έλασης αλουμινίου.

Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένος κατά 19% από 1.836 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αλλά και στις τιμές μετάλλων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 169 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το ενοποιημένο a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2% σε 55 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 40 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2017 (30 εκ. ευρώ). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αναγνωρίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυψαν από τις φορολογικές ζημιές εις νέον και τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (ίσες με 5 εκ. ευρώ), ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις του πρώτου εξαμήνου του 2017 περιλάμβαναν μια έκτακτη χρέωση 7 εκ. ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 77 εκ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 70 εκ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 2.061 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 21% από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.698 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο του υπολοίπου απαιτήσεων λόγω των υψηλότερων πωλήσεων που καταγράφηκαν στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.455 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2.800 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και της ανόδου των τιμών στο LME.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.798 εκ. ευρώ και αποτελείται από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος.

Επί του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalcο σε 4 συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά ιδρύματα, ολοκληρώνουν τη μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.

Σε επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2018 της Βιοχάλκο. 

(του Στέφανου Κοτζαμάνη, euro2day.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα