Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Πρόστιμα επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους μεγάλους των κατασκευών – Τι απαντούν οι εταιρείες

Πρόστιμα συνολικού ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε  η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 15 εργοληπτικές εταιρείες που εντάχθηκαν στην Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και διευκόλυναν την αυτεπάγγελτη έρευνα της επιτροπής για καταστρατήγηση του ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων.

Το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε σε αυτό το ποσό, καθώς η Επιτροπή έκανε δεκτά τα αιτήματα αδυναμίας πληρωμής και μείωσε το επιβλητέο πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών - Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ» αναφέρει τα εξής:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι 15 συνολικά εργοληπτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, πρώην 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με την συμμετοχή τους σε διακριτές οριζόντιες συμπράξεις για την κατανομή αγορών και τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έργων, με σκοπό την παγίωση των μεριδίων τους στη σχετική αγορά και την άμβλυνση του επιπέδου των προσφερόμενων στους δημόσιους διαγωνισμούς εκπτώσεων. 

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, κατά την περίοδο 2005 - 2012 οι εταιρίες της ανώτατης τάξης εργοληπτικού πτυχίου (7ης) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε υιοθέτησαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων. 

Η νόθευση των διαγωνισμών αυτών επιτεύχθηκε κυρίως μέσω του προσδιορισμού, προ της κατάθεσης των οικονομικών προσφορών, του μειοδότη και της υποβολής προσφορών κάλυψης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω του προσδιορισμού εκ των προτέρων των σχημάτων που θα εκτελούσαν τα κρίσιμα έργα. Η εν λόγω οριζόντια σύμπραξη υλοποιήθηκε, κυρίως, μέσω τακτικών συναντήσεων των εμπλεκόμενων ανταγωνιστών και/ ή της σύναψης διασφαλιστικών/ αποζημιωτικών συμφωνητικών. Στον ανωτέρω μηχανισμό κατανομής εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, έργα Μετρό της περιόδου 2005-2006 και 2012, έργα ΣΔΙΤ της περιόδου 2008-2009 και έργα υποδομής της περιόδου 2011-2012.

Συμμετοχή στην ανωτέρω σύμπραξη είχαν ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς και οι εταιρίες κατώτερης τάξης εργοληπτικού πτυχίου (6ης) ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, ΕΚΤΕΡ Α.Ε, ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της.

Από τις ως άνω εταιρίες, ο όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ συνέδραμε ουσιαστικά στη διερεύνηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, μέχρι και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης. Με την απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού χορήγησε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. πλήρη απαλλαγή από την καταβολή προστίμου, για τη συμμετοχή της στην παράβαση της περιόδου 2005 - 2012. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Επιείκειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή μείωσε κατά 15% το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στις ως άνω εταιρίες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, ΕΚΤΕΡ Α.Ε, ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή από μέρους τους της συμμετοχής και ευθύνης τους στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της αναγνώρισε στις εταιρίες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ελαφρυντική περίσταση, λόγω του ότι προσκόμισαν νέα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη της παράβασης της περιόδου 2005 - 2012, καθώς και στην εταιρία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. λόγω της αποστασιοποίησής της από τη σύμπραξη, ενώ, ως προς την εταιρία J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ελήφθη υπόψη ως επιβαρυντική περίσταση η εκ μέρους της παρακώλυση των δύο επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της.

Επίσης, για τον υπολογισμό των επιβλητέων κυρώσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη της την παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο των κατασκευών.

Δύο, επίσης, από τις προαναφερόμενες εταιρίες επικαλέστηκαν αδυναμία πληρωμής του επιβλητέου προστίμου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρώτη φορά έκανε δεκτά (μερικώς, εν προκειμένω) τα αιτήματα αδυναμίας πληρωμής και μείωσε το επιβλητέο στις εταιρίες αυτές πρόστιμο, αφού έλαβε υπόψη της για κάθε μία από τις εταιρίες αυτές, τις οικονομικές καταστάσεις τους των τελευταίων πέντε ετών, τις προβλέψεις για τα έτη 2016-2018, οικονομικούς δείκτες που μετρούν την σταθερότητα, φερεγγυότητα, ρευστότητα και κερδοφορία των εταιριών, το βαθμό εμπιστοσύνης των τραπεζικών ιδρυμάτων και των μετόχων στην οικονομική τους βιωσιμότητα, καθώς και την ικανότητα των τελευταίων να τις συνδράμουν οικονομικά.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου 2005 - 2012:

- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: πρόστιμο 38.495.453 ευρώ,
- J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.: πρόστιμο 18.320.193 ευρώ,
- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: πρόστιμο 18.611.695 ευρώ,
- ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: πρόστιμο 532.859 ευρώ,
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.: μηδενικό πρόστιμο,
- ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.: πρόστιμο 4.300.493 ευρώ,
- ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ,
- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ,
- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: πρόστιμο 99.858 ευρώ,
- ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.: πρόστιμο 110.953 ευρώ και
- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: πρόστιμο 8.899 ευρώ.

Εξάλλου, με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε, ΕΤΕΘ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε και ΕΚΤΕΡ Α.Ε, υιοθέτησαν κατά την περίοδο 1989 - 2000, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων μέσω των ανωτέρω πρακτικών, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της. Συμμετοχή στην ανωτέρω σύμπραξη είχαν ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς και οι εταιρίες ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της. Η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για την ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου αυτής έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Επίσης, με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε σειρά αυτοτελών πρακτικών κατανομής διαγωνισμών δημοσίων έργων οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1981-1988 και 2001 - 2002. Τη διάπραξη των εν λόγω παραβάσεων αποδέχθηκαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθεμία ανά διαγωνισμό/-ους στην κατανομή του/-ων οποίου/-ων συμμετείχε. 

Επιπλέον των εταιριών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε, ΕΤΕΘ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, στην κατανομή δύο διαγωνισμών των ετών 2001 - 2002 συμμετείχαν και οι εταιρίες SIEMENS AG και SIEMENS ΑΕ. Η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για τις αυτοτελείς αυτές παραβάσεις έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη παράβασης από τις προαναφερόμενες εταιρίες καθώς και τις εταιρίες ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, INTRACOM HOLDINGS και VINCI CONCESSIONS SA ως προς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων έργα οδικών αξόνων που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης, έργα σιδηροδρομικών γραμμών/ σταθμών και έργα κατασκευής λιμένων και οι οποίοι είχαν αποτελέσει αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται, επίσης, ως προς τις λοιπές εμπλεκόμενες στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής ελληνικές και αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η ήδη ληφθείσα απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης».

Ελλάκτωρ: Άδικη η απόφαση για ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  Δε στοιχειοθετείται παράβαση από τις εταιρείες του Ομίλου

Στο πόρισμα που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ελλάκτωρ.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 03.08.2017 κοινοποιήθηκε η απόφαση διευθέτησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δυνάμει της οποίας επιβάλλεται στη θυγατρική της εταιρεία "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε." πρόστιμο 38.495.453 ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Υποδομής παρελθόντων ετών. Σημειώνεται ότι για το εν λόγω πρόστιμο, η εταιρεία είχε ήδη συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη ποσού 40 εκ. € στις σχετικές οικονομικές της καταστάσεις χρήσης 2016.

Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., παρά την ως άνω άδικη για αυτήν απόφαση, συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της, προς το συμφέρον του ομίλου, των μετόχων του αλλά και της ίδιας της χώρας, για την ομαλή ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., διασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Τέλος επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπιστώνεται ότι δεν στοιχειοθετείται  διάπραξη παράβασης από τις  εταιρείες του ομίλου  ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

J&P Άβαξ: Αποδεχόμαστε τη διευθέτηση που προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Να αποδεχθεί την προτεινόμενη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διευθέτηση, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας από τον Φεβρουάριο του 2013, αποφάσισε η διοίκηση της J&P Άβαξ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω δευθέτησης, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των €18,3 εκατομμυρίων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη για το ύψος του παραπάνω προστίμου στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε την ανωτέρω απόφαση με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο ότι είναι προς το συμφέρον της να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση της νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι προς το συμφέρον του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, των μετόχων του αλλά και της ίδιας της χώρας, καθώς επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προς το συμφέρον της εταιρείας και της χώρας το κλείσιμο της υπόθεσης

Στο πόρισμα που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, θα καταβάλει στο δημόσιο το ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ μετά την απόφαση της Επιτροπής. Μάλιστα, υπενθυμίζει πως "Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2016, η εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει την σχετική πρόβλεψη για το εν λόγω πρόστιμο στις οικονομικές καταστάσεις του 2016"

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σε συνέχεια και της από 17/10/2016 επιστολής της μητρικής της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει σε διαδικασίες διευθέτησης στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού από τον Φεβρουάριο του 2013 και εν τέλει να αποδεχθεί την συναφή Εισήγηση της αρμόδιας Εισηγήτριας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξεδόθη και κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διευθέτησης, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα καταβάλει στο Δημόσιο το ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2016, η εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει την σχετική πρόβλεψη για το εν λόγω πρόστιμο στις οικονομικές καταστάσεις του 2016.

Το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έλαβε την ανωτέρω απόφαση με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση της νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αυτή θα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη μελλοντική πορεία της εταιρείας, με σοβαρό αντίκτυπο στα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων της.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινόμενης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διευθέτησης, η εταιρεία θα αντιμετώπιζε πολλαπλάσια πρόστιμα και μακροχρόνια αβεβαιότητα – σε νομικό κι οικονομικό επίπεδο – που θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, αυξάνοντας, παράλληλα, έτι περαιτέρω το κόστος περισπασμού της διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας, που θα έπρεπε να ασχοληθούν με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι προς το συμφέρον και της ίδιας της χώρας, καθώς διασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και την επιβίωση του πλέον σημαντικού για την οικονομική πορεία της χώρας κλάδου, καθώς και την διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Τεχνική Ολυμπιακή: Δε μας επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο από την Επ. Ανταγωνισμού

Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε σήμερα ότι της κοινοποιήθηκε η τελική Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία κλείνει την έρευνα στους διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής παρελθόντων ετών, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι "είναι η μόνη εταιρία στην οποία δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο".

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., ενεργώντας τόσο για τον εαυτό της όσο και ως καθολική διάδοχος της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (εφεξής "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε."), ανακοινώνει ότι της επιδόθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 η υπ' αριθμ. 642/2017 τελική Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία κλείνει την έρευνα στους διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής παρελθόντων ετών, διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1 του Ν. 3959/2011 και επιβάλλει πρόστιμα σε αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Καθ' όλη την διάρκεια της έρευνας η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. συνεργάστηκε πλήρως με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι είναι η μόνη εταιρία στην οποία δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο.

Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απήλλαξε οριστικώς και ολοσχερώς από κάθε πρόστιμο την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., καθότι υπήχθη επιτυχώς στο Πρόγραμμα Επιείκειας (Τύπου 1Β).

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα