Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Πλαφόν 40 ευρώ/MWh στη "Χρέωση Προμηθευτή" αποφάσισε η ΡΑΕ για να να επανέλθει ισορροπία στη λιανική ρεύματος

Στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην λιανική αγορά ρεύματος, όπου η "χρέωση προμηθευτή" έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα από την αρχή του χρόνου, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να γράφουν μεγάλες ζημιές αλλά και να μην μπορούν να προγραμματίσουν την εμπορική τους πολιτική, παρενέβη σήμερα με απόφασή της η Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του energypress (http://energypress.gr/news/xefyge-i-hreosi-promitheyti-eftase-sta-42-eum...).

Συγκεκριμένα αποφάσισε να βάλει ωριαίο όριο στην "χρέωση προμηθευτή" στα 40 €/MWh, για την περίοδο 02.01.2017 έως 05.03.2017. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η ΡΑΕ θα επανεξετάσει τη «Μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και η οριστική διευθέτηση των εκκαθαρίσεων για την δίμηνη αυτή περίοδο θα ολοκληρωθεί μετά την επανεξέταση της Μεθοδολογίας.

Με την παρέμβαση της ΡΑΕ στην πράξη διαμορφώνεται μια εκτιμώμενη "χρέωση προμηθευτή" περίπου 14 ευρώ ανά Μεγαβατώρα κατά ανώτατο όριο για τον Ιανουάριο που είναι ο πιό δύσκολος μήνας από πλευράς συνθηκών. Υπενθυμίζεται ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου η "χρέωση προμηθευτή" έφτασε στα 42 ευρώ ανά Μεγαβατώρα!

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην απόφασή της η ΡΑΕ:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 20η Ιανουαρίου 2017,

Σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της για παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας (άρθρα 22-23 ν. 4001/2011, όπως ισχύει), καθώς και για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου (άρθρο 35 ν. 4001/2011) που τείνει στην προσωρινή διευθέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ώστε να μη διαταραχθεί κατά τρόπο δυσανάλογο και αδικαιολόγητα επαχθή η ρευστότητα αυτής και των Συμμετεχόντων σε αυτή,

Στη βάση των αποτελεσμάτων που έχουν έως τώρα εξαχθεί από την παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής της «Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», όπως ρητώς προβλέφθηκε στην Απόφαση ΡΑΕ 334/2016 (ΦΕΚ Β’ 3169/03.10.2016) «Τροποποίηση του κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (ββ) της παραγράφου 3.α του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για τη θέσπιση Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (σελ. 10),

Κατόπιν συνεκτίμησης της σκοπιμότητας επανεξέτασης του πλαισίου της μεθοδολογίας,

Σε συνέχεια της διαπίστωσης ότι το ύψος της «Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)» διαμορφώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017 σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ένεκα ιδίως των αυξημένων απαιτήσεων Φορτίου Συστήματος,

Θεωρώντας ότι η υποχρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου προς καταβολή του συνόλου της προκύπτουσας χρέωσης «ΠΧΕΦΕΛ» ενδέχεται να επαπειλήσει τη λειτουργία τους και να διαταράξει την ισορροπία στην αγορά της προμήθειας,

Σταθμίζοντας τις ως άνω συνέπειες με το δημόσιο συμφέρον σε εύρυθμη και ανταγωνιστική αγορά,

Εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες και συγκυριακές υπέρμετρες χρεώσεις ΠΧΕΦΕΛ υπερακοντίζουν το στόχο του νομοθέτη (βλ. άρθρο 143 ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 ν. 4414/2016 και το άρθρο 80 ν. 4427/2016), ήτοι την ανάληψη από τους Εκπροσώπους Φορτίου μέρους του κόστους στήριξης των ΑΠΕ, «στη βάση αναλογικών χρεώσεων που λαμβάνουν υπόψη και οφέλη από τη διείσδυση των ΑΠΕ στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»,

Προκρίνοντας, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς χωρίς να διαταραχθεί το ισοζύγιο εισροών – εκροών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

Αποφάσισε:

  1.  Την άμεση επανεξέταση, και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2017, του πλαισίου της «Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
  2.  Τον προσωρινό προσδιορισμό μέγιστης τιμής 40 €/MWh στην διαφορά, σε ωριαία βάση, VSMPxRES,t - DASMPt , και συνεπώς την προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου προς καταβολή της «Ωριαίας Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού» προκειμένου για το μέρος αυτής που αντιστοιχεί σε διαφορά, σε ωριαία βάση, VSMPxRES,t - DASMPt   υπερβάλλουσα  της τιμής των 40 €/MWh.
  3.  Οι παρούσες έκτακτες ρυθμίσεις αφορούν τις εκκαθαρίσεις των χρεώσεων «ΠΧΕΦΕΛ» περιόδου 02.01.2017 - 05.03.2017. Σχετικώς σημειώνεται ότι δεν θίγεται η ισχύουσα, κατά τις διατάξεις της Απόφασης ΡΑΕ 334/2016, διαδικασία έκδοσης Ενημερωτικών Σημειωμάτων και διενέργειας εκκαθαρίσεων (εβδομαδιαίων και μηνιαίων) από τον Λειτουργό της Αγοράς. Τυχόν καταβληθέν από τους Εκπροσώπους Φορτίου ποσό που υπερβαίνει τα ανωτέρω οριζόμενα δύναται να συμψηφιστεί από τον υπόχρεο Συμμετέχοντα με έτερη, εξ ιδίας αιτίας οφειλή, γεννηθείσα εντός της ως άνω περιόδου. Η οριστική διευθέτηση των εκκαθαρίσεων για την περίοδο 02.01.2017 - 05.03.2017 θα ολοκληρωθεί μετά την επανεξέταση της «Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και την έκδοση σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα