Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Καθαρή ενέργεια για τους Ευρωπαίους και ο ρόλος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Μετά την συμφωνία του 2015 στο Παρίσι για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επικαιροποίησε το πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής της προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρότερη ενέργεια και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της. Οι αποφάσεις αυτές έχουν άμεση επίδραση και ευκαιρίες στην ΕΕ και την χώρα μας στο πεδίο της ενέργειας για τα επόμενα 10 χρόνια.

Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2016, το πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους» ή Πακέτο Καθαρής Ενέργειας (CEP),  αποτελείται από οκτώ νομοθετικές πράξεις [1,2]. Μετά από πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2018 και στις αρχές του 2019, επιτρέποντας σε όλους τους νέους κανόνες να τεθούν σε ισχύ μέχρι τα μέσα του 2019, οι χώρες της ΕΕ έχουν προθεσμία 1-2 ετών για να μεταφέρουν τις νέες οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο.

Τελευταία στις 22 Μαΐου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ενέκρινε επίσημα τα τελευταία τέσσερα, από τα οκτώ, νέα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ που ανασχεδιάζουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ ώστε να είναι κατάλληλα για το μέλλον για μια καθαρή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Έναν νέο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια και την τροποποίηση της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, την ετοιμότητα για κινδύνους και έναν κανονισμό που υπογραμμίζει τον ενισχυμένο ρόλο του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και φέρνουν Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές από κοινού. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, θέτοντάς τους στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και πράσινες θέσεις εργασίας.

Η ολοκλήρωση αυτού του νέου κανονισμού για την ενέργεια - που ονομάζεται πακέτο "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" - σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που εγκρίθηκε το 2015.

Το πακέτο "Καθαρή ενέργεια» για όλους τους Ευρωπαίους θέτει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να επιλέγουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα, αλλά πρέπει να τηρήσουν νέες δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε αυτό το μείγμα έως το 2030 [3].

Με το πακέτο αυτό, η Επιτροπή αντιμετώπισε και τις 5 διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: 

1) την ενεργειακή ασφάλεια, 

2) την εσωτερική αγορά ενέργειας,

3) ενεργειακή απόδοση,

4) αποκεντροποίηση της οικονομίας και 

5) την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Το πακέτο "Καθαρή ενέργεια» για όλους τους Ευρωπαίους αποτελείται κυρίως από τους ακόλουθους στόχους και δράσεις:

1. Ενεργειακή απόδοση: η ανανεωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θέτει ένα νέο, υψηλότερο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030, 32,5% και η νέα οδηγία για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων μεγιστοποιεί το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των πιο έξυπνων και οικολογικότερων κτιρίων.

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Έχει καθοριστεί ένας φιλόδοξος νέος στόχος για την ανανεώσιμη ενέργεια τουλάχιστον κατά 32% έως το 2030, με συγκεκριμένες διατάξεις για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική θέση της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Καλύτερη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης: Ένα νέο πλαίσιο κανόνων για την ενέργεια βάσει του οποίου κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) για το 2021-2030, καθορίζοντας τον τρόπο επίτευξης των στόχων τους για την ενεργειακή ένωση και ειδικότερα τους στόχους του 2030 για την ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτά τα σχέδια NECP αναλύονται επί του παρόντος από την Επιτροπή, με ειδικές συστάσεις ανά χώρα να εκδοθούν πριν από το τέλος Ιουνίου.

4. Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές: οι νέοι κανόνες διευκολύνουν τα άτομα να παράγουν, να αποθηκεύουν ή να πωλούν τη δική τους ενέργεια και ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών με μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς και μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής.

5. Μια εξυπνότερη και αποτελεσματικότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: οι νέοι νόμοι θα αυξήσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού βοηθώντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και τη διαχείριση των κινδύνων και βελτιώνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία.

Εκτός από τις νομοθετικές πράξεις του πακέτου, η Επιτροπή πρότεινε επίσης μια σειρά μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση στην οποία κανείς και καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω:

  • Οι πρωτοβουλίες για τις Περιφέρειες άνθρακα σε μεταβατικό στάδιο, όπου η Ελλάδα συμμετέχει με την Δυτική Μακεδονία.

  • Η πρωτοβουλία "Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ" όπου η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με 13 άλλες χώρες της ΕΕ.

  • Μέτρα για τον προσδιορισμό και την καλύτερη παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

 Έτσι ολοκληρώνεται το πακέτο "Καθαρή ενέργεια για όλους των Ευρωπαίων" (CEP) και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

ΑΠΕ και αποθήκευση στο πλαίσιο του πακέτου "Καθαρή Ενέργεια”- CEP

Η μεγάλη διείσδυση των οικονομικά βιώσιμων, μεταβλητής παραγωγής ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια), που είναι διαθέσιμες παντού, στο μίγμα παραγωγής προϋποθέτει την αύξηση της ευελιξίας στην παραγωγή και την κατανάλωση, ώστε να είναι δυνατόν να εξισορροπούνται χωρίς να έχουμε αρνητική επίπτωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα του ηλεκτρισμού. Και όλα αυτά ενώ προωθείται ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών (ηλεκτροκίνηση) και της ψύξης/θέρμανσης χώρων, κλπ. 

https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQHQS_HYxACf3A/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1573689600&v=beta&t=np4eg9SSwHc2aSiuK0rXOcO9Xvttyiyi3g4YiCwWDA0 \STATHIS\PVMode\Visit Kythnos 27-29_June 2010 photos\280620102679.jpg

Για να επιτευχθεί αυτό, οι διαχειριστές των ηλεκτρικών συστημάτων, οι παραγωγοί (μεταξύ αυτών και οι ΑΠΕ που έχουν σταθερή παραγωγή αλλά δεν είναι παντού διαθέσιμες και οικονομικά βιώσιμες) και οι καταναλωτές πρέπει να μετασχηματιστούν τεχνικά και λειτουργικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ παραγωγής, κατανάλωσης και των μέσων ευελιξίας που θα αναπτυχθούν περαιτέρω. 

Τα μέσα ευελιξίας είναι νέες ή επαυξήσεις διασυνδέσεων των ηλεκτρικών συστημάτων, η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, η εισαγωγή σε διάφορα επίπεδα του δικτύου μονάδων αποθήκευσης και έγχυσης της ενέργειας στα δίκτυα προς χρήση, που θα ανταποκρίνονται συνολικά σε όλες τις κλίμακες χρόνου (δευτερόλεπτο, ώρα, μέρα, μήνα, εποχή, …). Επιπλέον, σημαντική είναι η εισαγωγή ελεγχόμενων ηλεκτρικών συσκευών που προσθέτουν ευελιξία στην χρήση ενέργειας και η χρήση υψηλής απόδοσης ηλεκτρικών συσκευών. 

Για να λειτουργήσουν όλα τα παραπάνω χρειάζονται μετρήσεις για όλες τις μεταβλητές: παραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση, εισροή/εκροή από διασύνδεση και εκτίμηση της κατάστασης και των δυνατοτήτων ευελιξίας στην κατανάλωση, σε διάφορα επίπεδα του δικτύου, κατόπιν η επεξεργασία και λύση κατ’αρχήν της δυναμικής ισορροπίας και κατόπιν σε όλες τις κλίμακες χρόνου, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σημαντική παράμετρος είναι η επικοινωνία και συντονισμός επεμβάσεων, σε διάφορα επίπεδα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρχει στιγμιαία ισορροπία αλλά και μέριμνα, μέσω πρόβλεψης των μεταβαλλόμενων μεγεθών, ώστε και τις επόμενες ώρες και μέρες θα ικανοποιείται η ισορροπία «παραγωγής» και «κατανάλωσης». Οι προηγούμενες λέξεις βρίσκονται σε εισαγωγικά καθώς πλέον έχουν μια ευρύτερη έννοια. Για παράδειγμα η παραγωγή μπορεί να προέρχεται είτε από εισαγωγή μέσω διασύνδεσης ή από αποθηκευμένη ενέργεια. Το παραπάνω μοντέλο λειτουργίας της ηλεκτρικής αγοράς αποτελεί μια εκδοχή έξυπνου δικτύου που είναι απαραίτητο για την ενεργειακή μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την μεγάλη ενσωμάτωση ΑΠΕ.

\STATHIS\3rd Energy Tech Forum 16 Oct 2018\Σχεδια Πατεντας Στελλα\Microgrid example grid1colour fonts   enlarged_Stella  mod.jpg

Σχήμα 1: Παράδειγμα μικρο-δικτύου χαμηλής τάσης με έξυπνο μετασχηματιστή αποσύνδεσης συχνότητας του ανάντη δικτύου μέσης τάσης για τον τοπικό έλεγχο και διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σχήμα 1 [4], παρουσιάζεται μια εκδοχή «έξυπνης» οργάνωσης του ηλεκτρικού δικτύου (που ονομάζεται και μικρο-δίκτυο) από τον μετασχηματιστή μέσης τάσης και κάτω αλλά και οι τοπικές μετρήσεις και διαχείριση μέσω της συχνότητας του δικτύου, η τοπική επικοινωνία αλλά και αυτή με τα ανώτερα επίπεδα του δικτύου ώστε να υπάρχει συντονισμός και προγραμματισμός στην λειτουργία.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Καθαρής Ενέργειας (CEP), η αναδιατυπωμένη οδηγία για τον ηλεκτρισμό και ο κανονισμός λειτουργίας ρυθμίζουν ορισμένες από τις πιεστικότερες προκλήσεις για τις τεχνολογίες αποθήκευσης [1]. Πρώτα απ 'όλα, καθορίζεται ένας ορισμός για την αποθήκευση ενέργειας που καλύπτει όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες: αποθήκευση υδραυλικής ενέργειας (pumped storage), παροχή ενέργειας σε αέριο (power to gas), ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές, υπερπυκνωτές, σφονδύλους και άλλες. Αυτός ο τεχνολογικά ουδέτερος ορισμός εξασφαλίζει ότι οι υπάρχουσες και οι νέες τεχνολογίες που ενδέχεται να αναπτυχθούν στο μέλλον καλύπτονται από το νομοθετικό πλαίσιο [5].

Δεύτερον, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια διευκρινίζει το σημαντικό θέμα των εντεταλμένων οργανισμών που κατέχουν και λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Κατά γενικό κανόνα, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς και διανομής (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ στην Ελλάδα) δεν θα πρέπει να κατέχουν και να λειτουργούν αποθήκευση, εκτός εάν θεωρούνται "πλήρως ολοκληρωμένα στοιχεία δικτύου". Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συμβαλλόμενο μέρος στην αγορά που επιθυμεί να κατασκευάσει το σύστημα αποθήκευσης, η εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΕ) μπορεί να εισάγει παρέκκλιση σε αυτές τις περιπτώσεις. Πριν από το CEP, η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την κυριότητα της αποθήκευσης εμπόδισε την ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού αντιπροσωπεύει επομένως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Το CEP επικεντρώνεται επίσης στον εξελισσόμενο ρόλο των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς και διανομής σε ευρύτερη κλίμακα. Οι διαχειριστές των δικτύων πρέπει να εξετάσουν την αποθήκευση ενέργειας στο σχεδιασμό των δικτύων τους και ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την προσφορά υπηρεσιών ευελιξίας από την αγορά, ως εναλλακτική λύση στην επέκταση του δικτύου. Αυτό θα επιτρέψει στην αποθήκευση ενέργειας να έχει πρόσβαση σε περισσότερες πηγές εσόδων, να δημιουργήσει ισχυρότερα επιχειρηματικά σχέδια και ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επιλογών ευελιξίας.

Επιπλέον, το CEP δίνει έμφαση στον μεταβαλλόμενο ρόλο των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα. Αντί να είναι παθητικοί παίκτες στο ενεργειακό σύστημα, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση και τη συμμετοχή σε διάφορες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Το πακέτο αναγνωρίζει τυπικά το δικαίωμα του "ενεργού καταναλωτή" και τις "ενεργειακές κοινότητες πολιτών" να κατέχουν και να χρησιμοποιούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτοί οι πελάτες και οι κοινότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν την ευελιξία των συστημάτων αποθήκευσής τους στο δίκτυο αφ’ εαυτού, είτε μέσω φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης των υπηρεσιών (aggregators).

Παρόλο που το CEP αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη βιομηχανία αποθήκευσης, δεν αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, η ενασχόληση με την αποθήκευση ενέργειας απαιτεί τουλάχιστον κάποια ασφάλεια των επενδύσεων με τη μορφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο, το CEP περιορίζει τη διάρκεια συμβάσεων υπηρεσιών εξισορρόπησης (balancing), γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την ασφάλεια των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκώς μακροπρόθεσμες πηγές εσόδων στις οποίες μπορούν να στηριχθούν οι φορείς αποθήκευσης και οι επενδυτές.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι ότι τα τέλη δικτύου, οι φόροι και τα τιμολόγια που εφαρμόζονται στην αποθήκευση ενέργειας μπορεί να είναι υψηλότερα από ό, τι σε άλλα συστήματα (όπως πχ. παραγωγούς), καθώς η αποθήκευση φορολογείται όταν καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια (απορροφά από το δίκτυο) και πάλι όταν εγχέει («παράγει») ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Αυτό το σημείο δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στο CEP, δεδομένου ότι η φορολογία παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι χώρες μέλη πρέπει να ενσωματώσουν τα επόμενα 1 με 2 χρόνια τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο, η χώρα μας ήδη κινείται στην κατεύθυνση αυτή όπως διαπιστώνεται από τις ανακοινώνεις των αρμοδίων φορέων, ενώ στους τομείς της αυτό-παραγωγής και των ενεργειακών κοινοτήτων υπάρχει ήδη το νομικό πλαίσιο λειτουργίας.

Για το διασυνδεδεμένο σύστημα, όπως υποστήριξε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της ΡΑΕ, κος Μπουλαξής, καθώς έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση για την αποθήκευση, η ΡΑΕ έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου στήριξης, και εντός του έτους 2019 θα ολοκληρώσει την πρότασή της σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ που έχει και τη νομοθετική πρωτοβουλία. Παράλληλα, το σχήμα θα συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκρισή του από άποψη κρατικών ενισχύσεων, αλλά και συμβατότητάς του με το Μοντέλο-Στόχο (Target Model), όπως προβλέπεται και στο πλαίσιο του Πακέτου Καθαρής Ενέργειας (CEP). 

Ως προς τα μη-διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου των υβριδικών συστημάτων που παρέχουν εγγυημένη ισχύ και ενέργεια κάθε μέρα αντικαθιστώντας μονάδες ντίζελ, εξακολουθεί να υπάρχει η αναγκαιότητα ανάπτυξης αποθηκευτικών συστημάτων που θα δώσουν δυνατότητα εγκατάστασης νέων ΑΠΕ πριν τη διασύνδεση αλλά και θα στηρίζουν τη σταθερή λειτουργία της σχεδιαζόμενης διασύνδεσης του νησιού με το σύστημα. Η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί σχετικά την ανάπτυξη αποθηκευτικών μονάδων αποσυνδεδεμένων από την παράλληλη ανάπτυξη ΑΠΕ υπό το ίδιο σχήμα, είναι επίσης μια διάσταση την οποία προωθεί η ΡΑΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πιλοτική εφαρμογή στην Κρήτη για το μεταβατικό διάστημα 2020-2023 και με επέκταση στα λοιπά νησιά.

Τους τελευταίους μήνες λειτούργησαν οι δυο πρώτοι υβριδικοί σταθμοί στα ΜΔΝ, αυτός της ΔΕΗ στην Ικαρία αποτελούμενος από ανεμογεννήτριες και αντλησιοταμίευση και στη νήσο Τήλο το πιλοτικό σύστημα, ανεμογεννήτριας/φωτοβολταϊκό με μπαταρίες NaNiCl2, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon2020, έργο με τίτλο: ”TILOS- Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage”.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, αναφερόμενος στη διασύνδεση της Κρήτης, σημείωσε ότι είναι «ανάγκη το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση και όλοι οι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό». Ξεκαθάρισε ότι προέχει η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος που προφανώς πραγματοποιείται με την ταχεία υλοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις των νησιών και υπενθύμισε ότι απόφαση της ΡΑΕ, είναι: η διασύνδεση του συνόλου των νησιών, πλην του Καστελόριζου και του Αη Στράτη από το Αιγαίο, και των Οθωνών και της Ερεικούσσας από το Ιόνιο, με στόχευση την ολοκλήρωσή τους μέχρι το 2030.

Για τα μη διασυνδεόμενα νησιά, με πιλοτικές εφαρμογές στον Άη Στράτη και στο Καστελόριζο, η ΡΑΕ στηρίζει τη μετατροπή τους σε "πράσινα νησιά", με καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση και υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, που περιλαμβάνουν τους συμβατικούς σταθμούς, υπό κατάλληλο σχήμα για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των επιμέρους μονάδων.

Η συνεχής μείωση των τιμών των συσσωρευτών τεχνολογίας ιόντων Λιθίου, λόγω της σημαντικής κλίμακας παραγωγής για την ηλεκτροκίνηση, αποτελεί μια ευκαιρία για τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης σε νησιά ή και στο διασυνδεδεμένο σύστημα καθώς έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τον χρόνο ανάπτυξης και κατασκευής, που είναι συνήθως μερικοί μήνες, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την δυνατότητα να εφαρμοστούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το ανάγλυφο της περιοχής σε σχέση με τα συστήματα αντλησιοταμίευσης. 

Τον Δεκέμβριο του 2018, η BloombergNEF [6] δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ένατης έρευνας για τις τιμές μπαταρίας Λιθίου. Η μέση τιμή της μπαταρίας, σταθμισμένη ως προς τους όγκους πωλήσεων, μειώθηκε κατά 85% από το 2010 μέχρι το 2018, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα $ 176 / kWh. Από τις παρατηρούμενες ιστορικές τιμές και όγκους πωλήσεων προκύπτει το ποσοστό της  καμπύλη εκμάθησης που είναι περίπου 18%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε διπλασιασμό του σωρευτικού όγκου πωλήσεων παρατηρείται μείωση της τιμής κατά 18%.  

Βάσει αυτής της παρατήρησης και της πρόβλεψης της ζήτησης μπαταρίας, αναμένεται ότι η τιμή μιας μέσης μονάδας μπαταρίας (battery pack – που συνήθως αποτελείται από ένα αριθμό 8 με18 στοιχεία συνδεδεμένα εν σειρά, σύστημα διαχείρισης των στοιχείων, μονάδα επικοινωνία, όλα μαζί συναρμολογημένα σαν μια ενιαία μονάδα) θα είναι περίπου $ 94 / kWh μέχρι το 2024 και $ 62 / kWh μέχρι το 2030. 

 

Αναφορές

[1] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

[2] https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/05/22/clean-energy-for-all-council-adopts-remaining-files-on-electricity-market-and-agency-for-the-cooperation-of-energy-regulators/

[3] https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search

[4]  Stathis Tselepis, «Apparatus and control method of self organized operation of grid segments through a Frequency Decoupling Smart Transformer without new physical communication infrastructure», NIAGARA 2016 SYMPOSIUM ON MICROGRIDS, 20-21 October 2016, Niagara on the lake, Canada. Παρουσίαση πόστερ, https://microgrid-symposiums.org/niagara-agenda-and-presentations/

[5] The Clean Energy Package is here – now what? by Brittney Elzarei, European Association for Storage of Energy, in PV Tech Power, Volume 20, pages 38-39, Sept. 2019.

[6] https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/

 

- Ευστάθιος Τσελεπής

Σύμβουλος Ενεργειακής Μετάβασης

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα