Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Dan Heintzelman: O δρόμος της Ινδίας για την ανανεώσιμη ενέργεια

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνιών και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση των οικονομιών. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι- σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού- ζουν χωρίς πρόσβαση σε αξιόπιστη ενέργεια. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα, αφήνοντας τους πολίτες και τοις επιχειρήσεις στο σκοτάδι και off-line για ώρες.

Αυτή είναι και η περίπτωση της Ινδίας, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Η χώρα δε διαθέτει επαρκή δυναμικότητα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της και για να στηρίξει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Σε απάντηση, η Ινδία αναπτύσσει επιθετικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Επενδύει επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, μια διαδικασία που χρησιμοποιεί φυτική ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή την παραγωγή θερμότητας. Στην Ινδία, η ενέργεια από βιομάζα είναι είτε η παραγωγή ατμού για τροφοδότηση στροβίλων ή μια χημική διαδικασία για την παραγωγή φυσικού αερίου.

Όλες αυτές οι λύσεις δίνουν στις αγροτικές περιοχές μια νέα πρόσθετη δύναμη, βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την αξιοπιστία και μειώνουν τη ρύπανση.

Τα κράτη που προσπαθούν να βελτιώσουν τις ενεργειακές υποδομές τους θα μπορούσαν να διδαχθούν από την εμπειρία της κινητής τηλεφωνίας σε αυτές τις περιοχές. Αντί να στηρίζονται αποκλειστικά στις υποδομές σταθερού δικτύου, η Ινδία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες παραλείπουν τη σταθερή τηλεφωνία και επενδύουν στην κινητή τεχνολογία.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρισμού θα μπορούσε να ακολουθήσει παρόμοια πορεία. Παράλληλα με τη δημιουργία εθνικής κλίμακας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τις πόλεις και τα εμπορικά κέντρα, οι αναδυόμενες οικονομίες θα μπορούσαν να προσβλέπουν ολοένα και περισσότερο στην αποκεντρωμένη παραγωγή και στις τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του «ευφυών δικτύων» ή «μικρο δικτύων» που στηρίζονται σε λογισμικό.

Στην General Electric (GE), στηρίζουμε την Εθνική Αποστολή της Ινδίας για Ενισχυμένη Ενεργειακή Απόδοση, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης βάσει του νόμου Εξοικονόμηση Ενέργειας του 2001 που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Περιλαμβάνει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εντολές πως οι προμηθευτές ενέργειας πρέπει να βρουν νέους τρόπους να φέρουν την ηλεκτρική ενέργεια σε εκείνους που ποτέ δεν έχουν απολαύσει τα οφέλη της, καθώς και να βελτιώσουν την αξιοπιστία ώστε να βοηθήσουν τις οικονομίες και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο σε όσους την έχουν ήδη.

Η ινδική κυβέρνηση, σε επίπεδο κρατιδίων και κεντρικό, ανοίγει το δρόμο για ένα άλμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ελκυστικών τιμών για τους προμηθευτές πράσινης ενέργειας, τη χρηματοδότηση των developers, και των οφελών απόσβεσης κεφαλαιακών δαπανών.

Εθνικό Σχέδιο

Το Υπουργείο Ενέργειας της Ινδίας έχει θέσει το στόχο της ‘ενέργειας για όλους μέχρι το 2012’. Το 2008 το επίπεδο κάλυψης ήταν μόνο 65 τοις εκατό. Το να το κάνει αυτό με βιώσιμο τρόπο, είναι και η πρόκληση. Σήμερα, το ενεργειακό μείγμα της Ινδίας είναι 66% από συμβατικές και 33% από ανανεώσιμες πηγές.

Στην Ινδία, η συγκέντρωση κεφαλαίων για την αγορά νέων εγκαταστάσεων δεν είναι πάντα η πιο εφικτή λύση για τη βελτίωση της απόδοσης των κρατικών εταιρειών ενέργειας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνολική διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπίσει τους άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους που προσδιορίζονται στο εθνικό σχέδιο.

Αυτό που μπορεί να έχει περισσότερο νόημα για ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και για τους βιομηχανικούς προμηθευτές ενέργειας είναι να ακολουθηθεί μία στρατηγική που βασίζεται στην αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών με παράλληλη διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Η GE Energy έχει ήδη συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της διάρκειας ζωής των κρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού των μονάδων μέσα από καινούργια τεχνολογία επισκευής και επιθεώρησης, όπως η ρομποτική συγκόλληση λεπτής γραμμής, η οποία εξοικονομεί στις εταιρείες τόσο χρόνο όσο και χρήμα. Όταν οι κεφαλαιακές δαπάνες δεν είναι επιλογή, η ανασύσταση γεννητριών με αεριοστροβίλους ή η παράταση της λειτουργικής ζωής τους θα μπορούσε να μετατρέψει ένα εργοστάσιο 100-μεγαβάτ σε 120-μεγαβάτ. Αυτό είναι μια ουσιαστική βελτίωση για έναν βιομηχανικό πελάτη (όπως εταιρείες εξόρυξης χάλυβα και άλλων μετάλλων) με πολύ λιγότερα έξοδα. Παρέχει, επίσης, μια αναγκαία χρησιμότητα για την κοινωνία.

Επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων

Μια άλλη πιθανή λύση για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας είναι η επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας παράγει θερμότητα. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, αυτή η θερμότητα απλά διαλύεται και φεύγει αχρησιμοποίητη. Με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της θερμότητας που παράγεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω της θέρμανσης νερού ή άλλων δραστηριοτήτων, τα εργοστάσια μπορούν να επιτύχουν αποδόσεις της τάξης του 70% και άνω.

Η αναβάθμιση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την αύξηση της απόδοσης. Η τεχνολογία Dry Low NOx της GE ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία για να βελτιώσει τη σταθερότητα, να παρατείνει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των διακοπών, να διατηρήσει τις επιδόσεις, καθώς και να μειώσει το κόστος χωρίς μαζικές κεφαλαιακές δαπάνες. Η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου ανά έτος σε ποσοστό 45 με 67% τοις εκατό. Το να βάλει κανείς μόλις πέντε ανεμογεννήτριες στη νέα αυτή τεχνολογία θα είναι το αντίστοιχο της φύτευσης 300 στρεμμάτων δέντρων.

Τροφοδοτούμενα από τεχνολογικές λύσεις του σήμερα, τα σύγχρονα συστήματα ενέργειας μπορούν να προσφέρουν καθαρότερη, ευφυέστερη, πιο αποτελεσματική ηλεκτρική ενέργεια προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Σήμερα, ο τομέας της ενεργειακής τεχνολογίας είναι έτοιμος να προσφέρει λύσεις για να βοηθήσει στην επίλυση σοβαρών παγκόσμιων προβλημάτων. Μέσω του συνεχούς διαλόγου μας σκοπεύουμε να είμαστε μια φωνή στην οικονομική ανάπτυξη και μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις για τις εκπομπές ρύπων και τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος.

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την επίλυση ορισμένων από τα πιο πιεστικά προβλήματα της ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

-------------------------------------------

Ο Dan Heintzelman είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GE Energy Services στην Ατλάντα.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα