Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ιδού το καταστατικό και τα μέλη του Δ.Σ. της «Αριάδνη Interconnection» - Στον ΑΔΜΗΕ η κυριότητα του καλωδίου μετά την κατασκευή

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Με τα προβλήματα στην ανάθεση του έργου να παραμένουν, όπως αποκάλυψε χθες το energypress, η διαδικασία σύστασης της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ έχει πάρει κανονικά το δρόμο της, όπως προκύπτει και από τη δημοσίευσή της στο ΓΕΜΗ. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της σύστασης της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού, η κυριότητα και η διαχείριση της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής θα μεταβιβαστεί από την «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION» στον ΑΔΜΗΕ όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

Το energypress αποκαλύπτει την πράξη σύστασης της Α.Ε. που καταχωρήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανάμεσα στους σκοπούς της εταιρίας προβλέπεται η μεταβίβαση του έργου κοινού ενδιαφέροντος στον Διαχειριστή όταν κατασκευαστεί το καλώδιο.

Πέραν αυτού, το διοικητικό συμβούλιο της «ΑΡΙΑΔΝΗ» έχει πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με δυνατότητα διεύρυνσης του έως και τα 11 μέλη. Πρόεδρος της εταιρίας είναι και ο σημερινός του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, αντιπρόεδρος ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Xinghua Shi και ένας εκ των άλλων τριών μελών είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης.

Πιο αναλυτικά η πράξη σύστασης με αριθμό ΓΕΜΗ 14715301000 αναφέρει την επωνυμία της εταιρίας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ».

«Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: η χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 3.10.3. «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακίας στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL) κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 816/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του οποίου την κυριότητα και διαχείριση μετά την ολοκλήρωσή του η εταιρεία θα μεταβιβάσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, την άδεια διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΣΕ και το εν γένει νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο όπως θα ισχύει κάθε φορά».

Από την περίληψη του καταστατικού της εταιρίας που δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, ορίζεται επίσης ότι η «ΑΡΙΑΔΝΗ» θα μπορεί να προχωρά ακόμη και στη «σύναψη δανειακών και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα ή συνδεδεμένες εταιρίες». Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στους σκοπούς της είναι: «Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και συναφούς πράξης και ενέργειας, για την εκτέλεση του έργου και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωση του, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης δανειακών και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα ή συνδεδεμένες εταιρείες».

Σκοπός επίσης της «ΑΡΙΑΔΝΗ» είναι και «η ανάκτηση του κόστους κατασκευής του έργου πλέον της εγκεκριμένης απόδοσης, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» (PMI), όπως θα καθοριστούν από τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο».

Η διάρκεια της εταιρίας είναι 25 έτη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, το οποίο «αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή της εταιρίας, ήτοι την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), ο οποίος αναλαμβάνει το σύνολο των 2 εκατομμυρίων μετοχών». Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές με αξία 100 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με την πράξη σύστασης «εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύστασής της και του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους».

Αναφορικά με τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτά εκλέγονται για τρία χρόνια. «Η θητεία τους που αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, δεν μπορεί ωστόσο να ξεπεράσει την τετραετία», περιγράφει η πράξη καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

Τα άλλα δύο μέλη που συμπληρώνουν το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της «ΑΡΙΑΔΝΗ» είναι οι Ιωάννης Βρεττός και Ελένη Ζαρίκου. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα