Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Διελκυστίνδα για το ποιος θα έχει το «πάνω χέρι» στο συμπιεσμένο CNG – Τι λένε οι προμηθευτές στη διαβούλευση της ΡΑΕ

Μιχάλης Μαστοράκης

Tο ποιος θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ενός απομακρυσμένου Δικτύου αερίου με χρήση CNG/LNG, αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη των δικτύων αυτών.

Συγκεκριμένα, η “καμπάνα” χτυπάει για τις δραστηριότητες συμπίεσης και μεταφοράς CNG και αντίστοιχα πλήρωσης και μεταφοράς LNG, ως δραστηριότητες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο δραστηριότητας των προμηθευτών και να ασκούνται με ανταγωνιστικούς όρους, όπως υποστηρίζουν, τόσο η ΔΕΠΑ, όσο και άλλοι από όσους συμμετείχαν με σημειώματά τους στη διαβούλευση. Οι συμμετέχοντες εστίασαν ακόμη στις παρεμβάσεις τους σε μια σειρά ζητήματα που χρειάζονται περεταίρω διευκρίνηση στο σχέδιο απόφασης ή συμπλήρωμα ούτως ώστε να καθίσταται ξεκάθαρο το συγκεκριμένο Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Από τους συμμετέχοντες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις απαντητικές επιστολές των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΛΙΝΟΙΛ, ΕΕΕ και ΔΕΔΑ, καθώς η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, μόνο για όσους δεν αιτήθηκαν απόκρυψη των στοιχείων τους ή/και των απόψεών τους.

Η ΔΕΗ, ως προς την επιλογή ο αρμόδιος Διαχειριστής να δύναται να εισηγείται την κατασκευή Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής - όπως αναφέρει σχετικά η παράγραφος 2 του σχεδίου Απόφασης, σημειώνει ότι τόσο από τις διατάξεις του Νόμου 4001/2011 όπως ισχύει, όσο και από τις διατάξεις του αντίστοιχου Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου δεν προκύπτει η αντιστοιχία ενός Διαχειριστή Δικτύου ανά γεωγραφική περιοχή. Στην συνέχεια, όπως σημειώνει “Κατά την άποψή μας πολλές από τις δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το υπό διαβούλευση πλαίσιο δεν πρέπει να είναι μόνο στην αρμοδιότητα ενός Διαχειριστή Δικτύου να τις συστήσει και να τις διαχειριστεί, και για το λόγο αυτό προτείνεται η αλλαγή της διατύπωσης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού, αδειοδότησης και ενεργοποίησης των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των απομακρυσμένων δικτύων από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση”.

Ακολούθως η ΔΕΠΑ στην επιστολή της κρίνει πως το σχέδιο απόφασης δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη διεθνή πρακτική, «σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα συμπίεσης και μεταφοράς CNG και αντίστοιχα πλήρωσης και μεταφοράς LNG (ακόμα και για την τροφοδοσία απομακρυσμένων δικτύων διανομής) είναι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο δραστηριότητας των προμηθευτών και ασκούνται με ανταγωνιστικούς όρους». Παρακάτω αναφέρεται πως κρίνεται απαραίτητο, η υπό διαβούλευση απόφαση θα πρέπει να έχει ρητά μεταβατική εφαρμογή, και μάλιστα τη συντομότερη δυνατή (2 ετών), μέχρις ότου οι υποδομές και οι δραστηριότητες προμήθειας/τροφοδοσίας απομακρυσμένων χρηστών με CNG/LNG αναπτυχθούν επαρκώς, οπότε και θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη ρύθμισή τους.

Ξεχωρίζει, ακόμη, η εκτίμηση της ΔΕΠΑ πως «η λύση που προδιαγράφεται για την τροφοδοσία των Απομακρυσμένων Δικτύων είναι πολύ περιοριστική και δεν επιτρέπει την αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων οι οποίες θα επέτρεπαν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και επακόλουθα μείωση του κόστους τροφοδοσίας των Απομακρυσμένων Δικτύων με CNG/LNG που κοινωνικοποιείται». Σημειώνεται πως πρέπει να εξεταστεί περισσότερο η δυνατότητα/πιθανότητα οικονομικότερης «ενοποίησης» ενός υφισταμένου Δικτύου Διανομής και ενός Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής μέσω φορτηγών οχημάτων (Εικονικό Δίκτυο Αγωγών).

Σε άλλο σημείο της επιστολής επισημαίνεται ότι το κύριο κριτήριο ανάπτυξης ενός Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής και επιλογής ενός εκ των εναλλακτικών (ή, ενδεχομένως, και συνδυασμού αυτών) πρέπει να είναι η οικονομικότητα προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Η ΕΛΛΙΝΟΙΛ, από την πλευρά της, σημείωσε τις εξής παρατηρήσεις σχετικά με το υπό Διαβούλευση Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής : «Θα πρέπει να είναι σαφές ότι κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου έχει το δικαίωμα να τροφοδοτεί Πελάτες Χονδρικής (πρατήρια) ή Τελικούς Πελάτες που ΔΕΝ είναι συνδεδεμένοι σε Δίκτυο Διανομής ελεύθερα με CNG ή LNG, με όρους που θα συμφωνούνται απευθείας μεταξύ των δύο μερών (Προμηθευτής – Πελάτης), χωρίς παρέμβαση τρίτου. Η τροφοδοσία θα γίνεται προφανώς με ειδικά οχήματα που φέρουν συστοιχίες ή κρυογενική δεξαμενή αντίστοιχα και η μέτρηση θα γίνεται με διαδικασίες και εξοπλισμό που επίσης θα συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες αγορανομικές και άλλες σχετικές διατάξεις». Η επιστολή καταλήγει λέγοντας ότι αυτό ακριβώς άλλωστε ισχύει σε οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση τροφοδοσίας με υγρά ή στερεά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνη, μαζούτ, LPG, ΠετΚωκ κτλ.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με την σειρά της, αξιολογεί το σχέδιο απόφασης της ΡΑΕ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επιτρέποντας την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου και σε απομακρυσμένες περιοχές. Συμπληρωματικά, εκτιμούν πως χρειάζεται να καθοριστεί και το πλαίσιο σχετικά με την τροφοδοσία μεμονωμένων καταναλωτών που δεν θα βρίσκονται σε Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής, αλλά θα μπορούσαν να έχουν δικές τους εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης φυσικού αερίου.

Τέλος η ΔΕΔΑ, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της απαντητικής επιστολής που έστειλε στην ΡΑΕ, επισήμανε συγκεκριμένα ζητήματα και σημεία του σχεδίου Απόφασης που χρειάζονται συμπλήρωση και περαιτέρω διευκρίνηση, προκειμένου να αντιστοιχηθούν καλύτερα και πληρέστερα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την σύσταση Ρυθμιστικού Πλαισίου θα επιτρέψει την αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση CNG/LNG.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα