Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αποζημιωτικές αξιώσεις Παραγωγών ΑΠΕ λόγω καθυστέρησης στη σύνδεση των έργων στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ: Θετικές νομολογιακές εξελίξεις

Μια από τις πλέον συχνές εστίες δημιουργίας προβλημάτων και αντιδικιών μεταξύ των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά η παρατηρούμενη, ενίοτε κατά τους ισυρισμούς των παραγωγών όλως αδικαιολόγητη και εν πάσει περιπτώσει ασύμμετρη μεταξύ ομοειδών περιπτώσεων παραγωγών, καθυστέρηση στη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν της υποβολής εκ μέρους των Παραγωγών της απαιτούμενης δήλωσης ετοιμότητας. Το ζήτημα είναι πρακτικά εξόχως σημαντικό καθότι η εν λόγω καθυστέρηση επιδρά όλως δυσμενώς στο καθεστώς τιμολόγησης εκάστου έργου και στη συμβασιοποιούμενη εγγυημένη τιμή πώλησης (Feed in tariff). Ενόψει τούτου, πολλοί παραγωγοί έχουν ασκήσει αποζημιωτικές αγωγές κατά της ΔΕΔΔΗΕ ή εν γένει προβεί σε σειρά στοχευμένων νομικών ενεργειών για τη συγκρότηση εννόμου προστασίας.  

Επί του νομικού αυτού ζητήματος αναμένονται συνεπώς προσεχώς νομολογιακές εξελίξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση άξια αναφοράς είναι σημαντική όλως πρόσφατη δικαστική απόφαση που κατ΄ουσίαν δικαιώνει τον προσφεύγοντα παραγωγό, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική μας εταιρεία. Συγκεκριμένα, εξεδόθη προσφάτως από τα αρμόδια Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) κρίσιμη δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτή ασκηθείσα από εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς προσφυγή κατά απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το σχετικό ζήτημα.

Η προσφεύγουσα εταιρεία κατ' ουσίαν κατήγγειλε τη συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα οποία καθυστέρησαν αδικαιολογήτως να βεβαιώσουν τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών της σταθμών στο τοπικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ δια της χορήγησης αντιστοίχων βεβαιώσεων ενεργοποίησης, με άμεση συνέπεια την «απώλεια για την εταιρεία της κατοχυρωθείσας τιμής αναφοράς για τους δύο φ/β σταθμούς [...]». Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, κατά την εξέταση της ανωτέρω Καταγγελίας, έκρινε μεν ως παράτυπη της εν λόγω συμπεριφορά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επιβάλλοντας σχετική σύσταση προς τήρηση της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προς πληροφόρηση, παρέλειψε, ωστόσο, να αποφανθεί  in concreto επί του εριζόμενου ζητήματος του χρόνου ενεργοποίησης των φ/β σταθμών και επί του αιτήματος περί κατοχύρωσης της ανώτερης τιμής αναφοράς, την οποία διεκδικούσε η προσφεύγουσα.

Ειδικότερα, τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν το ιστορικό της υπόθεσης επί της οποίας έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έχουν ως εξής: η εταιρεία υπέβαλε στη ΔΕΔΔΗΕ τις απαιτούμενες δηλώσεις ετοιμότητας για τη σύνδεση των φ/β της σταθμών και η τελευταία, μερικές ημέρες αργότερα, προέβη, ως όφειλε, στην εγκατάσταση των παροχών και μετρητών θέτοντας τους σταθμούς σε τάση, χωρίς ωστόσο να προβεί και τυπικά στην οριστική τους παραλαβή δια της χορήγησης βεβαιώσεων ενεργοποίησης. Παρότι οι εν λόγω σταθμοί λειτουργούσαν άρτια κατά το μετέπειτα χρονικό διάστημα παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και εγχέοντας την στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, εν συνεχεία οι φ/β σταθμοί υπέστησαν βλάβες από τυχαία γεγονότα, με συνέπεια την ανάγκη αντικατάστασης μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατόπιν της -με αδικαιολόγητη καθυστέρηση πλέον του μηνός- δεύτερης επίσκεψης των οργάνων ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να βεβαιώσουν την οριστική σύνδεση των σταθμών στο δίκτυο, υπέλαβαν παρανόμως ότι οι σταθμοί δεν ήταν αποπερατωμένοι με συνέπεια να μην χορηγήσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις ενεργοποίησης. Μάλιστα η τοπική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ υποχρέωσε την εταιρεία να υποβάλει εκ νέου δηλώσεις ετοιμότητας προκειμένου να συνδέσει τους σταθμούς στο δίκτυο, θεωρώντας -παρανόμως ως εκρίθη- ως μη σύννομη την αρχική ενεργοποίηση των σταθμών. Επακόλουθο της παράνομης αυτής και αντισυμβατικής συμπεριφοράς της ΔΕΔΔΗΕ ήταν η εφαρμογή μέχρι τη δικαστική δικαίωση της εταιρείας δυσμενέστερου τιμολογιακού καθεστώτος σχετικά με την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθόσον η ημερομηνία, την οποία υπέλαβε η ΔΕΔΔΗΕ ως ημερομηνία ενεργοποίησης των σταθμών, εξέφευγε του 18μήνου, το οποίο έπρεπε κατά νόμον να τηρηθεί προκειμένου να διατηρήσει η εταιρεία την συμφωνηθείσα δια της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώτερη τιμή αναφοράς.

Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, δέχτηκε ότι οι σταθμοί της εταιρείας εξαιρούντο λόγω της ισχύος τους < 100 KW από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωρινής σύνδεσης και τήρησης σταδίου δοκιμαστικής λειτουργίας των σταθμών και, ως εκ τούτου, η ενεργοποίησή τους θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα σε μία και μόνο φάση, καθόσον καμία πλημμέλεια ή έλλειψη, η οποία να δικαιολογούσε τη μη οριστική παραλαβή τους κατά την εγκατάσταση των μετρητικών διατάξεων, δεν προέκυψε, μη δεχόμενη τους ισχυρισμούς της ΔΕΔΔΗΕ περί συννόμου κατάτμησης της διαδικασίας σύνδεσης σε δύο φάσεις. 

Τόνισε δε το Δικαστήριο την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ προς ενημέρωση της εταιρείας αλλά και προς «[...] ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνδυασμό με την απορρέουσα από τις αρχές της χρηστής διοίκησης επίκαιρη άσκηση των αρμοδιοτήτων [...]» της και κατέληξε στην ακύρωση της απόφασης της ΡΑΕ, καθότι δεν απεφάνθη ως προς τον χρόνο ενεργοποίησης των σταθμών και την κατοχύρωση της υψηλότερης τιμής αναφοράς, η οποία συναρτάται άμεσα προς τον χρόνο ενεργοποίησης. Παράλληλα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε τους ισχυρισμούς της ΔΕΔΔΗΕ περί φόρτου εργασίας στην εξέταση των αιτημάτων, ο οποίος δικαιολογούσε την καθυστέρηση αυτή, επισημαίνοντας την κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υποχρέωση των διοικητικών υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των διοικουμένων, σε συνδυασμό με την απορρέουσα από τις αρχές της χρηστής διοίκησης επίκαιρη άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Η προσφάτως εκδοθείσα σημαντική αυτή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών διαφαίνεται ότι ανοίγει πλέον τη νομική οδό και σε έτερους Παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με αντίστοιχο ή παρεμφερές ιστορικό, να εγείρουν καταλλήλως νομικά και πραγματολογικά στοιχειοθετημένες αποζημιωτικές αξιώσεις κατά των αρμοδίων διαχειριστών σε περίπτωση που ένεκα παράνομης και καταχρηστικής συμπεριφοράς των οργάνων των τελευταίων υπέστησαν ζημία λόγω της μη έγκαιρης σύνδεσης των έργων τους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία»

(www.metaxaslaw.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα