Skip to main content
Menu
English edition

ΑΠΕ και διασυνδέσεις στο επίκεντρο του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που έθεσε σε διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ

Σε διαβούλευση έθεσε ο ΑΔΜΗΕ το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2018-2027. Ο διαχειριστής επικεντρώνεται στον αναβαθμισμένο ρόλο που παίζουν οι ΑΠΕ πλέον στο σύστημα, κάνει εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζήτησης, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση και στη σημασία της διασύνδεσης των νησιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017. Ολόκληρο το σχέδιο και το σχετικό παράρτημα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, σημαντική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια αποτελεί η διασύνδεση νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Με τις συνδέσεις αυτές αυξάνεται η αξιοπιστία τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας, ενισχύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Παράλληλα με την κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ήδη σε εξέλιξη η υλοποίηση της Α’ Φάσης του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων. Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ προωθεί την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης, που είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει.

Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι πέραν της ανάπτυξης νέων σταθμών παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ΑΠΕ), κρίσιμος παράγων για το σχεδιασμό ανάπτυξης του Συστήματος είναι η προβλεπόμενη εξέλιξη των φορτίων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018 - 2027 και ειδικότερα η εξέλιξη των ακραίων τιμών τους (μεγίστων και ελαχίστων). Ο σχεδιασμός για τις ώρες μεγίστου του Συστήματος καθορίζει τις κυρίως ανάγκες νέων έργων Μεταφοράς, δηλαδή Γ.Μ. 400kV και 150kV, Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και μέτρων χωρητικής αντιστάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές συνθήκες που καθορίζει ο ΚΔΣ.  

Ο διαχειριστής προσθέτει ότι τα τελευταία χρόνια (και ιδίως την τελευταία τριετία) αρχίζει να γίνεται σημαντική για τη λειτουργία του Συστήματος η επίδραση της στοχαστικής παραγωγής των ΑΠΕ, κατά μεν τις ώρες ελαχίστου φορτίου κυρίως λόγω των αιολικών πάρκων, κατά δε τις μεσημβρινές ώρες μεγίστου φορτίου, ιδίως την εαρινή και θερινή περίοδο, και λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης φωτοβολταϊκών. 

Επίσης, τονίζεται ότι η εκτίμηση της φόρτισης των στοιχείων του Συστήματος υπόκειται σε πολλές αβεβαιότητες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ. "Είναι γεγονός, ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία οδήγησε σε μείωση του φορτίου σε ενέργεια και αιχμή έναντι των προβλέψεων στις οποίες βασίσθηκαν οι προηγούμενες μελέτες ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις ανάκαμψης της οικονομίας, οδηγούμαστε σε προβλέψεις όσον αφορά στην εξέλιξη της ζήτησης, σε ενέργεια και αιχμή, σημαντικά χαμηλότερες από τις προβλέψεις που αναφέρονται σε προηγούμενα κείμενα ΜΑΣΜ και ΔΠΑ", παρατηρεί.

Αναφορικά με την παραγωγή, για τον σχεδιασμό του Συστήματος κατά το δεκαετές πρόγραμμα, πλέον των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής που είναι σε εμπορική λειτουργία, έχουν ληφθεί υπόψη και οι εξής:

 Η νέα μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη (σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2015), ισχύος 811 MW («Μεγαλόπολη V»). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης, μέχρι τη θέση σε λειτουργία των έργων 400 kV στην Πελοπόννησο, μέρος μόνον της πιο πάνω ισχύος μπορεί εγγυημένα να απορροφηθεί από το Σύστημα.

 Ο μελλοντικός λιγνιτικός σταθμός παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., ισχύος 660 MW, στην Πτολεμαΐδα.

 Ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ Α.Ε. «ΥΗΣ Ιλαρίωνα» στον Αλιάκμονα, ισχύος 153 MW (σε δοκιμαστική λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2014). 

Σχετικά με τις ΑΠΕ, ο ΑΔΜΗΕ σχολιάζει ότι λόγω της αδειοδοτικής διαδικασίας, διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ασαφές πλαίσιο, με τεράστιες αβεβαιότητες όσον αφορά τη χωρική και χρονική ένταξη των νέων σταθμών ΑΠΕ, το οποίο δυσχεραίνει τον ορθολογικό σχεδιασμό των νέων συνδέσεων και τον ορθολογικό προγραμματισμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Συστήματος.

Αναφορικά με την αποθήκεση ενέργειας, ο διαχειριστής σημειώνει ότι η κοινή διαπίστωση για τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, είναι ότι θα χρειαστεί η αύξηση και της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με χρήση αντλητικών υδροηλεκτρικών σταθμών, ώστε να αμβλύνονται οι επιπτώσεις τις τυχαίας παραγωγής από ΑΠΕ. "Το θέμα εκφεύγει του σχεδιασμού της ανάπτυξης του Συστήματος και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και από άλλους αρμόδιους φορείς για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής. σε κάθε περίπτωση όμως επισημαίνεται η κρισιμότητα του θέματος", σχολιάζει ο διαχειριστής.

Οι προβλέψεις για τη ζήτηση

Η πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας αντιμετωπίζεται με τη χρήση σεναρίων  με βάση εύλογες υποθέσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον βασισμένες στην προηγούμενη και τρέχουσα εμπειρία, αλλά και υποθέσεις σχετικά με το πώς οι σχετικές τάσεις μπορεί να εξελιχθούν. Ως εκ τούτου, διαμορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης της ζήτησης ως εξής:

Διασυνδέσεις

Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, η Α’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί φέτος, περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των ΑΣΠ θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών θα τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ. Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων εκτιμάται ότι ολοκληρώνεται με μικρή χρονική ολίσθηση σε σχέση με την Α’ Φάση. Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2018 ή το αργότερο το 2019. Περιλαμβάνει τη Σύνδεση Πάρου - Νάξου και τη σύνδεση Νάξου - Μυκόνου. Η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου. "Η εξέλιξη των φορτίων των προς διασύνδεση νησιών φαίνεται να δικαιολογεί την αρχική πρόθεση του ΑΔΜΗΕ για ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης μέχρι το 2022", αναφέρει σχετικά ο ΑΔΜΗΕ.

Στην περίπτωση της Κρήτης, προβλέπονται δύο φάσεις, ως εξής:

 Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV, ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος

 Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ονομαστικής ικανότητας 2×350MW Κρήτη – Αττική

Επισημαίνεται ότι οι δύο φάσεις της διασύνδεσης σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται παράλληλα. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων της Φάσης Ι έχουν δρομολογηθεί. Αντίστοιχες διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων της Φάσης ΙΙ θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα προχωρούν παράλληλα με τη συνεχή επανεξέταση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις στις διασυνδέσεις.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα