Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ΠΧΕΦΕΛ, ΕΤΜΕΑΡ, φωτοβολταϊκά και αποθήκη Καβάλας - Ολόκληρο το κείμενο

Mini νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί σήμερα με την διαδικασία του Κατεπείγοντος στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με κρίσιμα ενεργειακά θέματα.

Το νομοσχέδιο αφορά επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για ΠΧΕΦΕΛ, ΕΤΜΕΑΡ, φωτοβολταϊκά και την υπόγεια αποθήκη Καβάλας. 

Ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα

Άρθρο 3: Ειδικό τέλος ΑΠΕ σε όλους τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς- Σύσταση Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης- Επιμερισμός ποσοστού ειδικού τέλους σε δημότες περιοχών όπου υπάρχουν εγκατεστημένες ΑΠΕ.

1. Με την τροποποίηση της παραγράφου Α.1 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 επιβάλλεται η καταβολή του ειδικού τέλους που βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και στους μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 20MW που καταλαμβάνουν έκταση τουλάχιστον 400 στρεμμάτων), ενόψει της διεξαγωγής τουλάχιστον δύο πιλοτικών κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή η διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών επί ίσοις όροις για τις δύο αυτές τεχνολογίες. Επίσης, διευκρινίζεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται και από Υβριδικούς Σταθμούς επί των εσόδων τους από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Με την προτεινόμενη προσθήκη στην παράγραφο Α.2 του ίδιου άρθρου θεσπίζεται για την περίοδο έως το 2020 η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της δίκαιης μετάβασης στις περιοχές της χώρας που αυτή τη στιγμή βασίζουν την οικονομία τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Συστήνεται δηλαδή για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και για τον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας,  που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων των λιγνιτικών περιοχών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι η ανάγκη για τη στήριξη της κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών σε μία παγκόσμια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει ήδη αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το χρονικό διάστημα 2021-2030 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διαθέσουν μέρος των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το σκοπό αυτό.

3. Με τις προτεινόμενες αλλαγές και προσθήκες στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 αντιμετωπίζεται το ζήτημα που τέθηκε με την υπ’ αριθ. 171/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ρητά ότι για σκοπούς διανομής του ειδικού τέλους ΑΠΕ σε επιμέρους δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, τα διοικητικά όρια που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι τα όρια που δημοσιοποιούνται από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών ή ακόμα και τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης, συστήνονται επιτροπές επιμερισμού και εξέτασης ενστάσεων που θα εξετάζουν ζητήματα προσδιορισμού και διανομής του ειδικού τέλους ΑΠΕ στους καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.. Με τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών αυτών θα καταστεί αποτελεσματικότερη και ταχύτερη η διαδικασία επιμερισμού και καταβολής των ποσών του ειδικού τέλους ΑΠΕ στους δημότες.  Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα περίπου έτος ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής 17,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 376.000 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2010-2014.

 

Άρθρο 4: Κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ και Ειδικού Τέλους Λιγνίτη- Μεταβίβαση αρμοδιότητας είσπραξης και εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ και Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών από τον ΑΔΜΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ)- Νέο Σχήμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

1. Με το άρθρο 4 κατ’ αρχάς καταργούνται από 1ης.1.2019 η χρέωση εκπροσώπου φορτίου (το ΠΧΕΦΕΛ) που επιβάρυνε τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής που επιβαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι ελαφρύνσεις αυτές αυξάνουν σημαντικά τη ρευστότητα της ΔΕΗ και ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών με θετικό αντίκτυπο και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Οι καταργήσεις αυτές καθίστανται εφικτές λόγω του σημαντικού πλεονάσματος  του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ), που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τη διάθεση Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση του αποθεματικού ασφαλείας των 70 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η αυξημένη εισροή των ρύπων σε ποσοστό 65% για τα έτη 2019 και 2020 στον ΕΛΑΠΕ διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ειδικού αυτού λογαριασμού.

2. Επίσης, μεταφέρεται η αρμοδιότητα συνολικής διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ώστε να καταστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη (χωρίς την άσκοπη μεσολάβηση του ΑΔΜΗΕ) η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εισροών του λογαριασμού αυτού στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

3. Τέλος, προωθούνται οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης.1.2019 το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. κατ’ επιταγή των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Ειδικότερα, με απόφαση της Επιτροπής, έχουν ήδη εγκριθεί οι μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, όπως οι αγρότες και οι μεγάλοι καταναλωτές Μέσης και Υψηλής Τάσης. Με το νέο σχήμα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ στις παραπάνω κατηγορίες καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα μειωθεί η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και στους εμπορικούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ). Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με το νέο σχήμα θα ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, ώστε να μειώσει το κόστος ρεύματος και να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, θα προβλεφθεί η επιβολή της ελάχιστης δυνατής χρέωσης στις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, με παράλληλη εφαρμογή εξατομικευμένου μέγιστου ορίου ετήσιας χρέωσης για κάθε επιχείρηση.

 

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για τη συμβατότητα του αδειοδοτικού πλαισίου των ΑΠΕ με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με το άρθρο 6 επιλύεται το ζήτημα της μέχρι σήμερα ασυμβατότητας του αδειοδοτικού πλαισίου των ΑΠΕ με το πλαίσιο διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και η Άδεια Εγκατάστασης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετείχαν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επελέγησαν, παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται ως καταληκτική από την προκήρυξη της ΡΑΕ για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους. Η δυνατότητα παράτασης των οριστικών προσφορών σύνδεσης χορηγείται και στους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δύο διαδοχικούς διαγωνισμούς.

 

Άρθρο 7: Παράταση προθεσμιών καταβολής δόσεων για το ειδικό έργο Πολυπόταμος- Νέα Μάκρη.

Με το άρθρο 7 παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. του Ειδικού Έργου Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη δεσμεύονται να καταβάλουν την τελευταία δόση από το προϋπολογισθέν συνολικό κόστος σύνδεσης που τους αναλογεί. Με την πληρωμή σημαντικού μέρους του κόστους του Ειδικού Έργου Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη από αυτούς τους κατόχους σταθμών, θα ελαφρυνθούν σημαντικά οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι δεν θα κληθούν να πληρώσουν το σχετικό ποσό μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος.

 

Άρθρο 8: Παράταση προθεσμίας καταβολής τέλους άδειας παραγωγής για το έτος 2016.

Με το άρθρο 8 χορηγείται παράταση για την καταβολή του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για το έτος 2016 μέχρι τις 31.12.2018 και ορίζεται ότι ειδικά για τα έτη 2017-2019 θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας ενιαίος πίνακας υπόχρεων καταβολής του ως άνω τέλους, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του τέλους.

 

Άρθρο 9: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το άρθρο 9 δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες- παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλαν τη δήλωση για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως την 31η12.2018.

 

Άρθρο 10: Προθεσμία υποβολής αίτησης άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ.

Με το άρθρο 10 ορίζεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) για όσους κατέχουν Άδεια ΑΣΦΑ ή έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ πριν την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, αντί των δεκαοκτώ μηνών, προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον ενός (1) έτους πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ.

Άρθρο 16: Δυνατότητα καταβολής επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ στον ΑΔΜΗΕ.

Με το άρθρο 16 διευκρινίζεται ότι και ο ΑΔΜΗΕ, μετά την απόσχιση του κλάδου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., επιχορηγείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 18: Επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικισμού Αναργύρων δήμου Αμύνταιου.

Με το άρθρο 18 ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης της απαλλοτρίωσης του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, με σκοπό την επίσπευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

 

Άρθρο 19: Διευκόλυνση ολοκλήρωσης διαδικασίας κλήρωσης οικοπέδων σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης οικισμών.

Με το άρθρο 19 επιταχύνεται η έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης νέου οικισμού στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι κάτοικοι για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών τους. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η δυνατότητα ανακήρυξης των δικαιούχων των οικοπέδων σε δύο στάδια: μία αρχική κλήρωση πριν την τελεσιδικία της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μία δεύτερη για τους νέους δικαιούχους που θα προκύψουν μετά την τελεσιδικία της απόφασης αυτής.

 

Άρθρο 20: Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ.

Με το άρθρο 20 παρατείνεται για τρεις μήνες η ήδη χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης κατά του Ι.Γ.Μ.Ε. για το σκοπό της ομαλής και απρόσκοπτης διενέργειας όλων των απαιτούμενων σταδίων της διαδικασίας της εξωδικαστικής ρύθμισης του άρθρου 18 του ν. 4571/2018. Εντός του τριμήνου της παράτασης δρομολογείται άλλωστε και η κατάθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου σχετικά με τη σύσταση νέας Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι με την εξωδικαστική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα επιλύθηκε ένα θέμα που ταλανίζει το ΙΓΜΕ σχεδόν επί μία εικοσαετία με τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζόμενων από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να ανέρχονται σε 54 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Η συνολική και οριστική ρύθμιση που προωθήθηκε, προβλέπει την καταβολή ποσοστού 60% του κεφαλαίου των απαιτήσεων σε μία δόση εντός του 2018, με ταυτόχρονη παραίτηση από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Ι.Γ.Μ.Ε.. Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση έχει καταθέσει το 100% των δικαιούχων!

 

Άρθρο 21: Ορισμός Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Με το άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) να διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση του όγκου εργασίας που έχουν επιφορτιστεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης που έχει συσσωρεύσει το ΚΑΠΕ στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

 

Άρθρο 22: Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296)

Με την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανατέθηκε στην τελευταία, η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους (Πρίνος και Νότια Καβάλα).

Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης παρατάθηκε έως την 23η Νοεμβρίου 2018.

Η αξιοποίηση του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, στη διασφάλιση των απαραίτητων στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας. Ήδη, το ΤΑΙΠΕΔ έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές εργασίες για την προετοιμασία και διεξαγωγή της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, επίκειται η έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), η οποία αποτελεί και την προϋπόθεση για την έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου, θα απαιτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει σημαντικό κόστος για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων της Νότιας Καβάλας, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, τροποποιείται η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, ως προς τη διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, η οποία ορίζεται έως : α) την 23η Νοεμβρίου 2020, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, ή (β) την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, στον παραχωρησιούχο που θα αναδειχθεί με τη διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαγάγει το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όποια από τις ανωτέρω δύο υπό (α) και (β) ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

---------------

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Δείτε εδώεδώ και εδώ τα κείμενα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.



ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα