Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Πως το κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο βάζει φρένο στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από Βιορευστά

Φρένο έχει μπει σε όλες τις μονάδες βιορευστών, καθιστώντας την επένδυση μη βιώσιμη! Τόσο το κοινωνικό όσο και το θεσμικό πλαίσιο, λειτουργούν απαγορευτικά.

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις συγκεκριμένες μονάδες ΑΠΕ, έχει ως εξής:

  1. Σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 και το νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών ΑΠΕ, η τιμή αποζημίωσης σε ευρώ ανά KWh ορίζεται σε 0,184€/KWh για μονάδες εγκατεστημένης ισχύος έως 500KW. Για μονάδες από 500-1000KW η τιμή προσαρμόζεται με την διαφορική προσαύξηση, η οποία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Εκτιμάται όμως ότι η απόκλιση από την τιμή αναφοράς (0,184€/KWh) θα είναι σχετικά μικρή. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης KWh έχει μειωθεί περίπου 20%. Να σημειωθεί ότι για να αρχίσει να ισχύει το νέο καθεστώς πληρωμών για έργα από 500-1000KW θα πρέπει να θεσμοθετηθεί Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.). Πρόκειται για Φορέα που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης.

  2. Σύμφωνα με τον ν. 4496/2017 άρθρο 26, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η πρώτη ύλη συλλέγεται σε ακτίνα 30Km από τον χώρο εγκατάστασης. Η προϋπόθεση αυτή καθιστά κάθε έργο -ειδικά βιορευστών- αδύνατο να υλοποιηθεί σε γη υψηλής παραγωγικότητας.  Πρόκειται για έναν περιορισμό που δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην προστασία της αγροτικής γης, αφού οι μονάδες βιορευστών δεσμεύουν ελάχιστο χώρο. Για κάθε 1000KW που παράγονται από βιορευστά απαιτείται το πολύ ένα (1) στρέμμα έκτασης, την στιγμή που η αντίστοιχη ισχύς για να επιτευχθεί από ΦΒ εγκαταστάσεις απαιτεί 20 φορές μεγαλύτερη έκταση!

  3. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την φορολογική μεταχείριση των φυτικών ελαίων, ισχύουν τα παρακάτω: Τα φυτικά έλαια -που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες σε αντίστοιχες μονάδες- θεωρούνται ενεργειακά προϊόντα. Η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) επί των ενεργειακών προϊόντων διέπεται από τον ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα από τα άρθρα 72έως 78. Να επισημάνω, ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ δεν υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας, αλλά βρίσκεται στην ευχέρεια της κάθε εθνικής κυβέρνησης να ενσωματώσει σε κατάλληλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Οδηγία στην Εθνική νομοθεσία. Εφόσον τα ενεργειακά προϊόντα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων είτε ως καύσιμα θέρμανσης, φορολογούνται αναλόγως της χρήσης τους με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Συνεπώς, θα πρέπει κανείς να υπολογίσει στο κόστος αγοράς πρώτης ύλης επιπλέον το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

  4. Αυστηρή αντιμετώπιση υπάρχει και από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δεν γίνονται αλλαγές εξοπλισμού μετά την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Κάθε αλλαγή στον εξοπλισμό παραγωγής ισοδυναμεί με νέο αίτημα. Αυτό σημαίνει, ότι αν κάποιος υποβάλλει αίτηση για έκδοση όρων σύνδεσης, θα πρέπει να έχει καταλήξει ακριβώς στον τύπο και το μοντέλο τόσο του κινητήρα, όσο και της γεννήτριας που θα εγκαταστήσει.

  5. Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015). Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσει κανείς τους περιορισμούς στις εκπομπές ρύπων που θεσπίζονται με την σχετική νομοθεσία (ειδικά μονάδες μεγάλης ισχύος). Γενικότερα ο περιορισμός των ρύπων, είναι μια δαπανηρή διαδικασία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της επένδυσης όσο και κατά την λειτουργία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η αδειοδοτούσα αρχή πολλές φορές το επιβάλλει, παρόλο που δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση.

  6. Η αντιμετώπιση από τους Ο.Τ.Α. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με διάφορους «ειδήμονες» σε δημοτικά και τοπικά συμβούλια, οι οποίοι βασιζόμενοι στην αμάθεια πολεμούν λυσσαλέα κάθε τέτοια επένδυση. Το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, καθιστά μια μονάδα βιορευστών «άγνωστη» και κατά συνέπεια αντιμετωπίζεται καχύποπτα!

 

Μεγαρχιώτης Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός-Μελετητής

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα