Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Καταγγελία "βόμβα" εναντίον του ΔΕΣΜΗΕ για χειραγώγηση της οριακής τιμής

Καθ’ όλο το 2009, ο ΔΕΣΜΗΕ δήλωνε ότι λειτουργούσαν και παρήγαγαν «φθηνή» υδροηλεκτρική ενέργεια πολύ περισσότερες μονάδες της ΔΕΗ απ’ ότι συνέβαινε στην πραγματικότητα. Ο Διαχειριστής του συστήματος εμφάνιζε επίτηδες «φουσκωμένη» την παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων, προκειμένου η χονδρική τιμή να διατηρείται χαμηλά, προς όφελος της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού!

Την σοβαρότατη αυτή καταγγελία εναντίον του ΔΕΣΜΗΕ κατέθεσε προ ημερών στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στην υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αντιπροσωπείας της που εδρεύει στην Αθήνα, η εταιρεία προμήθειας ηλεκτρισμού EGL Hellas, μέλος του ελβετικού EGL Group. Η εταιρεία ζητά μάλιστα να υπολογιστούν εκ νέου οι οριακές τιμές του συστήματος για όλη την περσινή χρονιά βάσει των πραγματικών δεδομένων του συστήματος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που αφορά σε μια σειρά στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, καθ’ όλο σχεδόν το 2009, και με ευθύνη του ΔΕΣΜΗΕ, εμφανίζονταν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, πολύ περισσότερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια από αυτά που πραγματικά λειτουργούσαν, πιέζοντας τεχνητά κατ’ αυτόν τον τρόπο την οριακή τιμή του συστήματος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και ενισχύοντας έτσι την κερδοφορία της ΔΕΗ (πλησίασετο 1 δισ. ευρώ για πέρυσι).

Άλλωστε στην καταγγελία αμφισβητείται ευθέως η ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΔΕΣΜΗΕ (στον οποίο κατά 49% είναι μέτοχος η ΔΕΗ και κατά 51% το Ελληνικό Δημόσιο), καθώς, όπως αναφέρεται, τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του συνεχίζει να καταβάλλει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Τα νερά

Σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν ταστελέχη της EGL στα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, τα συμπεράσματα της οποίας περιλαμβάνονται στην καταγγελία, για 6 από τους 12 μήνες του 2009, η πραγματική παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ ήταν σε σημαντικό βαθμό μικρότερη από αυτήν που δηλώθηκε και προγραμματίστηκε ως «υποχρεωτική». Για όλους δε, τους μήνες του έτους, η πραγματική συνολική παραγωγή των εν λόγω μονάδων ήταν 14% κατά μέσον όρο μικρότερη από αυτήν που ελήφθη υπόψη από τον ΔΕΣΜΗΕ στα προγράμματα ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού για τον υπολογισμό των εκ των υστέρων Οριακών Τιμών του συστήματος, και 12% μικρότερη από αυτήν που συμπεριελήφθη στα σχετικά προγράμματα κατανομής βάσει των αντίστοιχων προσφορών έγχυσης στο σύστημα. Πρόκειται δηλαδή, όπως υποστηρίζει η EGL για πλασματικές εγχύσεις που δεν έγιναν ποτέ στο σύστημα. Οι αποκλίσεις αυτές δεν γνωστοποιήθηκαν ποτέ από το ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος κατηγορείται ότι παραβίασε μια πληθώρα άρθρων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και ότι αποδέχτηκε ανακριβείς ή αναληθείς δηλώσεις από τη ΔΕΗ.

«Πλασματική» παραγωγή

Βάσει του δεύτερου συμπεράσματος, κατά το 2009, ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και μετά, μεγάλο μέρος της παραγωγής των υδροηλεκτρικών μονάδων που δηλώθηκε και προγραμματίστηκε στην αγορά ως «υποχρεωτική» - συγκεκριμένα το 13%- δεν παρήχθη ποτέ στην πραγματικότητα, ήταν δηλαδή πλασματική ! Για ένα δε, παρά πολύ μεγάλο ποσοστό ωρών του έτους (το 37% σχεδόν), η δηλωθείσα «υποχρεωτική» έγχυση ενέργειας από τις εν λόγω μονάδες, παρ’ ότι επηρέασε την ημερήσια αγορά ενέργειας, ήταν εν μέρει πλασματική, καθόσον κατά τις ώρες αυτές (3.217), η πραγματική συνολική παραγωγή των μονάδων ήταν μικρότερη της «υποχρεωτικής».

Και οι διαπιστώσεις της καταγγελίας δεν σταματούν εδώ. Από το Φεβρουάριο του 2009 και μετά, η πλασματική «υποχρεωτική» παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, συνέπεσε συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση κυρίως με τις ώρες υψηλού φορτίου κάθε ημέρας– φυσικά και στη διάρκεια του καλοκαιριού- όπου οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς θα ανέμενε κανείς εύλογα και υπό κανονικές συνθήκες, να είναι υψηλότερες λόγω της αυξημένης ζήτησης για ρεύμα. Πέραν μάλιστα της ανωτέρω «υποχρεωτικής» παραγωγής νερών, που για όλους σχεδόν τους μήνες του 2009 σε πολύ μεγάλο μέρος της δεν υλοποιήθηκε, κατά την εκκαθάριση του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού (κατά την πληρωμή δηλαδή των προμηθευτών), ενσωματώθηκαν από το ΔΕΣΜΗΕ πρόσθετες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες με… μηδενική τιμή ενέργειας για τουλάχιστον 3.736 ώρες σαν να ήταν και αυτές «υποχρεωτικές». Οι ποσότητες αυτές επίσης δεν εγχύθηκαν στο σύστημα σε ποσοστό 73% επί των ωρών για τις οποίες είχαν δήθεν προγραμματιστεί !

Τεχνητά «χαμηλές» τιμές

Σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής στη χονδρική, το 2009 συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση, το φορτίο άντλησης των υδροηλεκτρικών μονάδων του συστήματος δεν συμπεριλαμβανόταν στο πραγματικό φορτίο του συστήματος, βάσει του οποίου καταρτιζόταν το πρόγραμμα αγοράς και υπολογιζόταν η εκ των υστέρων οριακή τιμή. Με άλλα λόγια η εν λόγω τιμή υπολογιζόταν με τεχνητά μειωμένο φορτίο ζήτησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειμμα του φορτίου που λαμβανόταν υπόψη κατά την εκκαθάριση, έναντι του πραγματικού φορτίου που είχε καταναλωθεί! Η δε μέση τιμή αυτής της διαφοράς αυξάνονταν κατά τις ώρες αιχμής, τότε δηλαδή που υπό κανονικές συνθήκες οι τιμές στη χονδρεμπορική είναι υψηλότερες λόγω μεγαλύτερης ζήτησης…

Σε επίπεδο μείγματος καυσίμου των μονάδων παραγωγής που εμφανίζονταν σε λειτουργία, οι οριακές τιμές που προέκυψαν εκ των υστέρων, δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προφανώς είναι υψηλότερο από εκείνο που τελικά ενσωματώθηκε σε αυτές. Οι πιστώσεις δηλαδή που διατέθηκαν ως πληρωμές το 2009 προς τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου ήταν μικρότερες των όσων έπρεπε να δοθούν.

Παρείχε ανακριβή στοιχεία

Δεδομένων όλων αυτών των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ του ημερήσιου προγραμματισμού και των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας του συστήματος, ο ΔΕΣΜΗΕ καταγγέλλεται για παροχή προς τους συμμετέχοντες στην αγορά ιδιώτες προμηθευτές ανακριβών και ελλιπών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, ουδέποτε συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή του σχετικά με την έγκαιρη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του της προβλεπόμενης διαθέσιμης εφεδρείας του συστήματος και των ωρών αυξημένης πιθανότητας απώλειας φορτίου. Σημειωτέον ότι η τιμή της ανωτέρω εφεδρείας, ιδίως όταν είναι αρνητική, αποτελεί την πλέον κρίσιμη ένδειξη αναφορικά με τις ώρες αυξημένης πιθανότητας απώλειας φορτίου.

Έλλειμμα 10 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό ΑΠΕ

Από τις εκτιμήσεις για την αλλοίωση των οριακών τιμών, υπολογίζεται- σύμφωνα πάντα με την καταγγελία- ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (από τον οποίο αποπληρώνονται όλοι οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας), παρουσίασε το 2009 ένα έλλειμμα της τάξης των 10,3 εκατ. ευρώ , με ευθύνη του ΔΕΣΜΗΕ. Για το μέρος του φορτίου που δεν ελήφθη υπόψη στον ημερήσιο προγραμματισμό, θα πρέπει να εξετασθεί, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αν καταβλήθηκε από τους παραγωγούς, το τέλος ΑΠΕ.

Να διερευνηθούν οι καταγγελίες

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η EGL ζητάει από την ΡΑΕ, την υπουργό κα Μπιρμπίλη αλλά και από την Ε. Επιτροπή αφενός να διενεργήσει έρευνα για τις καταγγελίες και να επιβάλλει κυρώσεις στο ΔΕΣΜΗΕ για τη στάση του το 2009, αφετέρου να του αποστείλει προειδοποίηση για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων συμπεριφορών. Καλεί επίσης το υπουργείο ΠΕΚΑ να υπολογίσει εκ νέου τις οριακές τιμές του συστήματος για όλη την περσινή χρονιά βάσει των πραγματικών δεδομένων του συστήματος.

Τέλος, αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στη ΔΕΗ, η EGL ζητάει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατά πόσο ένας ή περισσότεροι κάτοχοι άδειας παραγωγής, «συμπεριφέρεται κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού ή επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ή να καταχραστεί τυχόν δεσπόζουσα θέση στην αγορά με οποιαδήποτε τρόπο».

 

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα