Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας σε κρίσιμο σταυροδρόμι στη νέα ενεργειακή ένωση

Γεγονότα με εξαιρετικό ενδιαφέρον έγιναν, τα προηγούμενα χρόνια, για τη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, για το 2030 και το 2050, ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπου η ΣΗΘ κατέχει ένα βαρύνοντα ρόλο. Τα γεγονότα αλλά και τις επιπτώσεις τους, σε χρονολογική σειρά περιγράφει το άρθρο αυτό, ώστε ο αναγνώστης να είναι πλήρως και επαρκώς ενημερωμένος για τα τεκταινόμενα.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη πρόταση της με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», που περιλάμβανε, εκτός των άλλων, πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα και την Ενέργεια έως το 2030. Η πρόταση αυτή επιθυμούσε την ευθυγράμμιση και με άλλες πτυχές της πρότασης για την Καθαρή Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD), της αναδιατυπωμένης Οδηγίας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έναν νέο Κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Οι κύριες διατάξεις της αναθεωρημένης Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, EED, από πλευράς Επιτροπής δίνονται παρακάτω:

1. Δεσμευτικός στόχος 30% για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2007, που υπερβαίνει τον ενδεικτικό στόχο του 27%, που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Οκτώβριο 2014. Ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί με βάση εθνικά σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως προβλέπεται από τον προτεινόμενο κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Τα κράτη μέλη (Κ-Μ) θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τα, δεκαετούς, διάρκειας ολοκληρωμένα εθνικά ενεργειακά και κλιματικά σχέδια.

2. Εκτεταμένη υποχρέωση για εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο 2021-2030, όπου η μέθοδος υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας θα επανεξετάζεται και θα τροποποιείται, ενώ υποχρεώνει τα Κ-Μ να επενδύσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε φτωχά νοικοκυριά που βρίσκονται στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας.

3.  Νέες απαιτήσεις για τη μέτρηση σε σχέση με το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση, τη ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης,

 • από την 1η Ιανουαρίου 2020 όλοι οι νέο-εγκατεστημένοι μετρητές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης καθώς και οι μετρητές ζεστού νερού οικιακής χρήσης θα πρέπει να είναι αναγνώσιμοι από απόσταση,  

    μεγαλύτερη διαφάνεια στα Κ-Μ όσον αφορά τις πληροφορίες χρέωσης, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η καθιέρωση σαφών κανόνων για την κατανομή του κόστους θέρμανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες,

•  ενίσχυση του δικαιώματος ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με την πραγματική
      κατανάλωση ενέργειας, η οποία θα αφορά όλους τους "τελικούς χρήστες".

Σε συνέχεια της έκθεσης εφαρμογής της Επιτροπής, σχετικά με την Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα, στις 23 Ιουνίου 2016, που προτείνει να αυξηθεί σε 40% ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας της ΕΕ, το 2030 και να επιτευχθεί αυτό αποτελεσματικότερα μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων. Το ψήφισμα επέκρινε, έντονα, την ανεπαρκή εφαρμογή τόσο της EED όσο και της σχετικής Οδηγίας EPBD και καλεί τόσο τα Κ-Μ όσο και την Επιτροπή να βελτιώσουν την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας.

Στο Συμβούλιο, οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, στις 27 Φεβρουαρίου 2017. Όσον αφορά την ΕΕD, οι υπουργοί εξέφρασαν «προτίμηση στον ενδεικτικό στόχο του 27% στην ενεργειακή απόδοση» και στην «περιορισμένη υποστήριξη για δεσμευτικός στόχος της ΕΕ κατά 30%». Εξέφρασαν επίσης «αμφιβολίες σχετικά με την ετήσια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας 1,5% έως το 2030 και με τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι πρώτες προσπάθειες των κρατών μελών». Επίσης, εξέφρασαν «τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας πέραν του 2020 και με το εάν τα προτεινόμενα μέτρα θα ενεργοποιήσουν τις επιθυμητές επενδύσεις». Επιπλέον, «πολλά Κ-Μ θεώρησαν ότι οι διατάξεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής».

Στις 26 Ιουνίου 2017, στο Συμβούλιο, οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ υιοθέτησαν μια γενική προσέγγιση, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, έξι κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στη γενική προσέγγιση (Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ δύο απείχαν (Βουλγαρία, Σλοβενία). Η γενική προσέγγιση υποστηρίζει τον δεσμευτικό στόχο της ΕΕ των 30%, που πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενδεικτικών εθνικών στόχων και ενώ συμφωνεί με τις συνολικές υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της πρότασης της Επιτροπής (1,5% ετησίως), υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία λόγω των εθνικών χαρακτηριστικών.

Σημαντικό, όμως, ρόλο είχε και η Επιτροπή ITRE (Industry-Trade-Research-Energy) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), όπου η έκθεση της Επιτροπής  για αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (EED), αναδιατύπωση της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED II) και νέο Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, συζητήθηκε επισταμένως, έγιναν δεκάδες τροποποιήσεις και αφού υποβλήθηκε σε τελική ψηφοφορία στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 υπερψηφίστηκε (485 ψήφοι υπέρ, 132 κατά, 58 αποχές), δίνοντας έμφαση σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διατάξεις για την Καθαρή Ενέργεια.

Σε βασικές γραμμές, το ψήφισμα της Ολομέλειας του ΕΚ υποστηρίζει ένα δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για τουλάχιστον 35% βελτίωση της αποτελεσματικότητας έως το 2030, που θα υπολογιστεί τόσο από την πρωτογενή όσο και την τελική κατανάλωση ενέργειας και θα επιτευχθεί μέσω ενδεικτικών εθνικών στόχων. Οι ενισχυμένες διατάξεις σχετικά με τις ετήσιες υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα εξασφάλιζαν ότι αυτές είναι σωρευτικές και συμπληρωματικές και περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα τομέων (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, μεταφορών, θέρμανσης και ψύξης) από ό, τι στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ψήφισμα της ολομέλειας εισάγει επίσης «την πρώτη αρχή της ενεργειακής αποδοτικότητας- the energy efficiency first principle», δίνει προτεραιότητα στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και στην κοινωνική στέγαση και υποχρεώνει τα Κ-Μ να διασφαλίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ), χωρίς διακρίσεις, στην αυξανόμενη αγορά υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ας δούμε αναλυτικά για τους τρεις φακέλους τα αποτελέσματα, τόσο όσα υπερψηφίστηκαν όσο και αυτά που απορρίφτηκαν, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη άποψη.

Ι. Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (EED)

 1. Ο  δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα ορίστηκε σε 35%. (Άρθρο 1, άρθρο 3)

Ο στόχος καλύπτει ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα (κτήρια, μεταφορές, θέρμανση/ψύξη). Ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα αναφέρονται στην υλοποίηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αποδοτικότητας, τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο τελικού χρήστη. Δεν υποστηρίχθηκε η πρόταση για δεσμευτικούς εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης.

 1. Σαφή αναγνώριση της Οδηγίας υψηλής απόδοσης ως μέρος της υποχρέωσης για  εξοικονόμησης ενέργειας (άρθρο 7)

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους τα Κ-Μ για εξοικονόμηση ενέργειας, που στοχεύουν πρωτίστως στην τελική εξοικονόμηση ενέργειας, τα Κ-Μ θα μπορούν να υπολογίζουν τη Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης μέχρι το 25% των απαιτούμενων εξοικονομήσεων. Ενώ υπάρχουν αρκετές άλλες επιλογές ευελιξίας μέχρι το 2020, στην περίοδο μετά το 2020, η Συμπαραγωγή και η Τηλεθέρμανση προωθούνται ως προτιμώμενες εναλλακτικές λύσεις ως προς την τελική εξοικονόμηση ενέργειας. Αρχικές δράσεις και οι επί- τόπου τεχνολογίες ΑΠΕ αφαιρούνται από τη δέσμη των επιλέξιμων επιλογών ευελιξίας, ενώ η κατανάλωση ενέργειας για μεταφορικούς σκοπούς δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί από την υποχρέωση, μετά το 2020.

Επιπλέον, προστέθηκαν νέες διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

1) εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω τηλεθέρμανσης χρησιμοποιώντας "πιο βιώσιμες τεχνολογίες",  

2) εξοικονόμηση ενέργειας τελικής χρήσης που επιτυγχάνεται σε αποδοτικά συστήματα  
    θέρμανσης και ψύξης,

3) προώθηση της υιοθέτησης μέτρων που αντιμετωπίζουν το δυναμικό θέρμανσης και
   ψύξης για εξοικονόμηση ενέργειας και παρέχουν πρόσθετες «ανταμοιβές» για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

 1. Πιο ρεαλιστικός συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας (PEF) για την ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ (Παράρτημα IV)

Ο συντελεστής PEF τροποποιήθηκε προς τα πάνω, σε 2,3, από 2,0 που πρότεινε η Επιτροπή. Το κείμενο του ΕΚ περιορίζει τη χρήση της REF μόνο στην EED και προτείνει ολοκληρωμένες αρχές για τη χρήση του και χρονοδιάγραμμα για τη μελλοντική αναθεώρηση του. Αυτό αποτελεί βασικό επίτευγμα για τον τομέα της Συμπαραγωγής, καθώς οι τροπολογίες του ΕΚ εμποδίζουν την Επιτροπή να «αντιγράψει/επικολλήσει» την εγκριθείσα τιμή PEF σε άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και την ενεργειακή σήμανση, όπου ο τρέχων συντελεστής είναι 2,5).

 1. Η συνεχής παροχή θερμότητας που εξασφαλίζεται από την ΣΗΘ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους διαχειριστές δικτύων (άρθρο 15)

Η ευνοϊκή πρόσβαση στα Δίκτυα και οι διατάξεις σύνδεσης στα Δίκτυα για συστήματα Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ενισχύθηκαν, δεδομένου ότι οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη "συνέχεια της παροχής θερμότητας" των μονάδων ΣΗΘ με την παροχή τους σε βιομηχανικούς πελάτες.

 1. Νέα εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην ενεργειακή μετατροπή, μετάδοση και διανομή (άρθρο 24)

Το ΕΚ επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης, όσον αφορά τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση, καθώς και την παραγωγή και μεταγενέστερη μεταφορά της ενέργειας.

 

ΙΙ. Οδηγία για τις ΑΠΕ (αναδιατύπωση-recast)

 1. Ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για τις ΑΠΕ ορίζεται σε 35%, καθώς και πρόσθετοι στόχοι για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη (άρθρο 3)

Το ΕΚ υπερέβη την αρχική πρόταση της Επιτροπής του 27%. Το ΕΚ ορίζει επίσης μη δεσμευτικούς εθνικούς στόχους. Τα Κ-Μ θα πρέπει να αυξήσουν τις ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη κατά 2% ετησίως, έναντι της πρότασης της Επιτροπής κατά 1%, η οποία μπορεί να μειωθεί σε 1% ετησίως μόλις το μερίδιο των ΑΠΕ στη θέρμανση και τη ψύξη φτάσει το 50%.

 1. Η Συμπαραγωγή αναγνωρίζεται ως βασική προϋπόθεση για την αύξηση της βιωσιμότητας της χρήσης της βιομάζας (άρθρο 26.8)

Το ΕΚ ενίσχυσε τελικά τη θέση του σχετικά με τη στήριξη της βιομάζας, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η βιομάζα χρησιμοποιείται με τεχνολογία Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή με μονάδες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μόνο, και καθαρή απόδοση άνω του 40% (αυτό θα εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ΗΕ ισχύος 20 MWth, ενώ μικρότεροι σταθμοί παραγωγής ΗΕ με βιομάζα μπορεί να λαμβάνουν υποστήριξη ανεξάρτητα της απόδοσης τους).

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για τον τομέα της ΣΗΘ, δεδομένου ότι η αρχική έκθεση της Επιτροπής ENVI (Περιβάλλοντος) του ΕΚ είχε καταψηφίσει αυτή την πρόταση και τα Κ-Μ υιοθέτησαν μια πολύ πιο ασθενέστερη θέση σχετικά με αυτό το ζήτημα (δηλαδή την υπό όρους στήριξη μόνο για εγκαταστάσεις καύσης που υπερβαίνουν τα 75 MWth χρησιμοποιώντας Συμπαραγωγή, ή έχουν εγκατεστημένα συστήματα CCS ή η μείωση του CO2 γίνεται με άλλους τρόπους).

 

 1. Θετικές προϋποθέσεις για τηλεθέρμανση με χρήση Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (άρθρο 24)

Η αποδοτική τηλεθέρμανση, συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης που συνδέεται με Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, θα λάβει ευνοϊκή μεταχείριση περιορίζοντας την αποσύνδεση του πελάτη ή την άνευ διακρίσεων πρόσβαση (πρόσβαση τρίτων) άλλων προμηθευτών στο δίκτυο τηλεθέρμανσης.

 1. Η στήριξη των αποβλήτων προς ενέργεια συνεχίζεται (άρθρο 4, παράγραφος 4 (νέα)).

Η στήριξη για την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται και μετά το 2020. Αυτό αμφισβητήθηκε από διάφορες πολιτικές ομάδες του ΕΚ που ζητούσαν την πλήρη απαγόρευση των καθεστώτων στήριξης για καύση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν με Συμπαραγωγή.   Η πρόταση για σταδιακή κατάργηση της υποστήριξης των αποβλήτων σε ενέργεια απορρίφθηκε τόσο σε επίπεδο Επιτροπής ITRE όσο και σε επίπεδο Ολομέλειας.

Απόρριψη

 1. Ο ορισμός της θέρμανσης από απόβλητα εξακολουθεί να είναι ασαφής (άρθρο 2)

Η απόβλητη θερμότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη έως και 50% της υποχρέωσης παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ, ορίζεται ως «αναπόφευκτη θερμότητα που παράγεται ως υποπροϊόν βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή του τριτογενούς τομέα ή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τη χρήση Συμπαραγωγή ή όταν η Συμπαραγωγή δεν είναι εφικτή». Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πρόθεση πίσω από τον ορισμό είναι να προωθηθεί μόνο η απορριπτόμενη θερμότητα, όταν το δυναμικό της Συμπαραγωγής έχει ήδη εξαντληθεί. Επειδή το ΕΚ και το Συμβούλιο πρότειναν ασαφείς και αντικρουόμενες διατυπώσεις, θα συνεχιστεί η προσπάθεια όλων των πλευρών για μια καλύτερη λύση στο θέμα αυτό.

 

ΙΙΙ. Πρόταση για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

 1. Η Συμπαραγωγή ΗΘ να συμπεριλαμβάνεται στα Σχέδια για το Κλίμα και την Ενέργεια των Κρατών-Μελών (άρθρο 19 και άρθρο 4)

Εισάγονται νέες διατάξεις που απαιτούν από τα Κ-Μ να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δυνατότητες Συμπαραγωγής και να περιγράφουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την υποστήριξη αυτής της τεχνολογίας. Αυτές οι διατάξεις, μαζί με τη Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης θα πρέπει να αναφέρονται ως ξεχωριστή επικεφαλίδα στις εκθέσεις των Κ-Μ, να προσφέρουν σοβαρές δυνατότητες στη Συμπαραγωγή, ώστε να παρακινηθεί η κάθε κυβέρνηση να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την υλοποίηση των δυνατοτήτων για προώθηση της ΣΗΘ.

 1. Τα Κ-Μ να αξιολογήσουν και να λάβουν μέτρα για την ευελιξία του συστήματος (άρθρο 21)

Το ΕΚ θα επιθυμούσε τα Κ-Μ να προτείνουν εθνικούς στόχους και μέτρα σχετικά με την ευελιξία του συστήματος, αφαιρώντας τα εμπόδια για την αντιμετώπιση της ζήτησης και την κατανεμημένη παραγωγή. Αυτές οι διατάξεις είναι καθοριστικές για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων ευελιξίας της Συμπαραγωγής.

 1. Οι αμφιλεγόμενες διατάξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων σταδιακά απορρίπτονται (άρθρο 2)

Πολλές πολιτικές ομάδες του ΕΚ είχαν προτείνει εθνικούς στόχους και τροχιά για τη σταδιακή κατάργηση των "επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων", παρέχοντας έναν ανακριβή και ασυνεπή ορισμό για τα ορυκτά καύσιμα (όπως πχ ορυκτά καύσιμα: άνθρακας, αέριο, πετρέλαιο και όλα τα άλλα παράγωγα ορυκτών καυσίμων). Όλες οι προτάσεις απορρίφθηκαν, γεγονός που αποτρέπει τη δημιουργία ενός προηγουμένου προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Απόρριψη

 1. Απαίτηση υποβολής αναφοράς σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πλευράς της προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ)

Ενεκρίθηκε η άρση της υποχρέωσης των Κ-Μ να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας από τη μετάδοση και τη διανομή ενέργειας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν καλό δείκτη προόδου όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων Συμπαραγωγής και τα Κ-Μ υποβάλλουν ήδη σχετικές εκθέσεις.

 

Ενδιαφέρον όμως έχουν τα επόμενα βήματα τόσο του ΕΚ, της Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις ανεπίσημες διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες/μήνες (τριμερής διάλογος) για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, σχετικά με τους φακέλους EED, REDII και της Διακυβέρνησης, διαμορφώνοντας μέρος του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που θα ισχύει για τον τομέα της Συμπαραγωγής.

Αναμένεται δύσκολη διαπραγμάτευση με τα Κ-Μ της ΕΕ, σύμφωνα με την πληροφόρηση της COGEN EUROPE και των εθνικών φορέων προώθησης της ΣΗΘ, όπως ο ΕΣΣΗΘ.

Η θέση της Κομισιόν σχετικά με τους διάφορους φακέλους είναι πιο φιλόδοξη και δύσκολη, από ό, τι συμφώνησαν τα Κ-Μ της ΕΕ για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Μετά την υιοθέτηση της αναδιατύπωσης της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τον Δεκέμβριο του 2017, αναμένεται το 2018 ή το 2019, το αργότερο, οι συμφωνίες για τους τέσσερις εναπομένοντες φακέλους (EED, REDII, σχεδιασμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διακυβέρνηση ενέργειας).

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν σε ποιο βαθμό το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο ΕΚ θα επιζήσει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων!

Και ο όρος «compromise» έχει μια βαρύνουσα σημασία στις Βρυξέλλες!!  

 

- O Κων/νος Θεοφύλακτος είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ., Msc, Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ

(το άρθρο περιλαμβάνεται στον τόμο GREEK ENERGY 2018 που εκδίδει για 7η χρονιά το επιτελείο του energypress)

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A