Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Εγχειρίδιο για ρευματοκλοπές: Πως θα γίνονται οι έλεγχοι, πως θα υπολογίζονται τα πρόστιμα στους λαθρόχειρες

Δημήτρης Κοιλάκος

Λεπτομερές και ταυτόχρονα αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων θα έχει πλέον ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής για την καταπολέμηση του φαινομένου της ρευματοκλοπής. Από την άλλη θα υπάρχει μια σταθερή μεθοδολογία, τόσο για τον υπολογισμό της μη καταγραφείσας ενέργειας, όσο και για την επιβολή των προστίμων που θα επιβάλλονται στους ρευματοκλέπτες.

Όλα αυτά, αλλά και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια, περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο που εξέδωσε - για πρώτη φορά - η ΡΑΕ, σε εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, ολοκληρώνεται και τυπικά το πλαίσιο στη βάση του οποίου θα κληθεί να λειτουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, όπως εξάλλου έγραφε πρόσφατα σε σχετικό ρεπορτάζ το energypress.

Όπως αναφέρει η Αρχή στο σκεπτικό της, με δεδομένη την έξαρση των ρευματοκλοπών στο δίκτυο διανομής, καθώς και το γεγονός ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες συνθήκες, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η άμεση ολοκλήρωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την ρευματοκλοπή και η ρύθμιση των απολύτως αναγκαίων ζητημάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

«Σαφάρι» στοχευμένων ελέγχων

Το Εγχειρίδιο προβλέπει ότι το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα επιδοθεί σε «σαφάρι» εντοπισμού περιπτώσεων ρευματοκλοπής, με στοχευμένους ελέγχους στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πιθανές υπόνοιες ρευματοκλοπής (π.χ. σημαντικές και αιφνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση) ή μετά από καταγγελίες από τρίτους.

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι παροχών θα διενεργούνται είτε στο πλαίσιο σχετικών ερεθισμάτων και αναφορών κατά τα προεκτεθέντα (αναφορές για κομμένες σφραγίδες κιβωτίου ή κελύφους μετρητή, ίχνη επέμβασης στην μετρητική διάταξη κλπ), είτε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με ή χωρίς προϋπάρχον ερέθισμα και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση του καταναλωτή. Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρεται, σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να αρθούν οι παρεμβάσεις χωρίς εμφανές και απτό αποτύπωμα, με αποτέλεσμα πρότερη ενημέρωση του καταναλωτή να του έδινε το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο να «κρύψει» τα ίχνη των παρεμβάσεων.

Η διατήρηση του πλεονεκτήματος του αιφνιδιαστικού ελέγχου όλων των παροχών από τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα των χειρισμών, ως προς τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών αλλά και ως προς την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι τεκμηριώνεται ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπός του.

Σε κάθε έλεγχο θα συντάσσεται επί τόπου και θα επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου, με το οποίο θα ενημερώνεται ο χρήστης για τη διενέργεια του ελέγχου και τυχόν ενέργειες που έπονται.

Πότε διακόπτεται η παροχή ρεύματος

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, δεν επιφέρει κάθε διαπιστωμένη περίπτωση ρευματοκλοπής διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Η παροχή διακόπτεται επί τόπου μόνο στις περιπτώσεις τροφοδότησης από το Δίκτυο χωρίς να υπάρχει σύμβαση με προμηθευτή, καθώς και στις περιπτώσεις που υφίσταται σύμβαση με προμηθευτή αλλά η παροχή έχει διακοπεί για τον οποιονδήποτε λόγο και διαπιστώνεται αυθαίρετη επανασύνδεση ή και ρευματοκλοπή.

Επίσης, η παροχή διακόπτεται σε περίπτωση που ο τρόπος διενέργειας της ρευματοκλοπής ενέχει κινδύνους είτε για τον διαπράττοντα αυτήν, είτε και για παρακείμενους καταναλωτές (όπως π.χ. σε περίπτωση διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου και της σύνδεσής του στη γείωση) και μέχρι την άρση της επικινδυνότητας με αποκατάσταση από πλευράς του χρήστη των ορθών συνδέσεων.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής θα αποκαθίσταται η ορθή λειτουργία της μετρητικής διάταξης και θα σφραγίζονται τα κιβώτια με τους μετρητές.

Καταλογισμοί προστίμων

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εκτιμά τη μη καταγραφείσα ενέργεια και θα προσδιορίζει το καταλογιζόμενο ποσό για αυτή, καθώς και για την αποζημίωση του ίδιου (διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

Η βεβαίωση του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται ταυτόχρονα με την επιστολή που αποστέλλεται στον χρήστη της παροχής

Η καταλογισθείσα οφειλή θα μπορεί να ρυθμίζεται σε δόσεις. Οι χρήστες έχουν περιθώριο 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής για να ρυθμίσουν τα καταλογισθέντα ποσά.

Ειδικά για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όσον αφορά στις προθεσμίες εξόφλησης, στον καθορισμό των δόσεων και στην απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής στον οποίο καταλογίστηκαν ποσά για ρευματοκλοπή δεν τακτοποιεί τις οφειλές του, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε απενεργοποίηση της παροχής και να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη διαδοχή χρηστών.

Η μεθοδολογία εκτίμησης της μη καταγραφείσας ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο και βασίζεται στη συμφωνημένη ισχύ της παροχής και στο βαθμό χρησιμοποίησής της από το χρήστη, και στον εκτιμώμενο χρόνο διάπραξης της ρευματοκλοπής.

Ως χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής θεωρείται το σημείο από το οποίο εμφανίζεται σταθερά αισθητή μείωση της κατανάλωσης στην εν λόγω παροχή.

Η κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου καταμέτρησης εκτιμάται βάσει της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης από την τελευταία καταμέτρηση μέχρι το χρόνο του ελέγχου για ρευματοκλοπή. Σε περίπτωση που το σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής τοποθετείται εντός της περιόδου χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη αλλά πέραν της 5ετίας που προηγείται του χρόνου ελέγχου για ρευματοκλοπή, η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας περιορίζεται στην 5ετία.

Η μη καταγραφείσα ενέργεια λόγω ρευματοκλοπής υπολογίζεται ενιαία για όλη τη θεωρούμενη περίοδο ρευματοκλοπής

Το μέσο κόστος ενέργειας (ενεργειακό σκέλος ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων) για έναν μέσο τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης (τετραμηνιαία κατανάλωση 1.300 kWh) έχει καθοριστεί στην τιμή των 150 €/MWh.

Το ποσοστό προσαύξησης της διοικητικά οριζόμενης τιμής έχει καθοριστεί σε 50% για δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (τελική μοναδιαία χρέωση ενέργειας για τον υπολογισμό των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής 120 €/MWh)  και σε 70% για λοιπούς καταναλωτές (τελική μοναδιαία χρέωση ενέργειας για τον υπολογισμό των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής 255 €/MWh).

Η διοικητικά οριζόμενη μοναδιαία τιμή και το ποσοστό προσαύξησης του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, καθορίζονται ως εξής:

 

Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή

(€/MWh)

Ποσοστό Προσαύξησης

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου & όσοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016

80

50%

Λοιποί πελάτες

150

70%

Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την αποζημίωση του Διαχειριστή για το κόστος που υφίσταται σε σχέση με τον εντοπισμό και τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης καθορίζονται ως εξής:

 

Μοναδιαία χρέωση διαχειριστικού κόστους (€ για κάθε υπόθεση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής)

Χωρίς αντικατάσταση μετρητή

Με αντικατάσταση μετρητή

Μονοφασική παροχή

300

425

Τριφασική παροχή ΧΤ

340

550

Παροχή ΜΤ

370

750

Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένες παροχές (απενεργοποίηση ή διακοπή λόγω χρέους ή για άλλο λόγο, όπως οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κλπ), με ή χωρίς ταυτόχρονη ρευματοκλοπή, για τον υπολογισμό του καταλογιζόμενου ποσού χρησιμοποιείται αναλόγως η καταγραφείσα ή εκτιμηθείσα ποσότητα ενέργειας, για την περίπτωση που η αυθαίρετη επανασύνδεση συνδυάζεται και με ρευματοκλοπή, με έναρξη την ημερομηνία αρχικής αποκοπής.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα