Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αλλαγές στην αδειοδότηση των Η/Ζ αποφάσισε η ΡΑΕ - Εστία αντιπαράθεσης με τη ΔΕΗ η εγκατάστασή τους στα νησιά

Δημήτρης Κοιλάκος

Αποφάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σε εγκαταστάσεις καταναλωτών έλαβε η ΡΑΕ.

Το ζήτημα της εγκατάστασης φορητών Η/Ζ σε νησιά έχει αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΗ, με την επιχείρηση να έχει κατά το παρελθόν εγκαλέσει την Αρχή για καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών, επισημαίνοντας ότι τέτοια φαινόμενα αποβαίνουν υπό ζημία τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για τους καταναλωτές των νησιών.

Μάλιστα, η ΔΕΗ είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως προς τη ΡΑΕ για τη μη αναγνώριση από την Αρχή της ανάκτησης του κόστους ενοικίασης, μεταφοράς και εγκατάστασης φορητών Η/Ζ σε μια σειρά από μη διασυνδεδεμένα νησιά - κινήσεις στις οποίες είχε προχωρήσει η ΔΕΗ χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της ΡΑΕ - με το επιχείρημα ότι αυτά ανακτώνται «μόνο εφόσον έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες παραγωγής». 

Η σχετική αντιπαράθεση για τέτοιου είδους γεγονότα το 2016 έληξε τελικά αισίως, όμως το θέμα της διαδικασίας αδειοδότησης και -ιδίως- της επιτάχυνσής της, παρέμενε.

Βεβαίως, το αν υπό το νέο πλαίσιο που αποφάσισε η ΡΑΕ θα εκλείψουν εφεξής και οι εστίες αντιπαράθεσης με τη ΔΕΗ επί του συγκεκριμένου θέματος, είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί στην πράξη.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τις προστριβές με τη ΔΕΗ, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι ο περιορισμός της χρήσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμο diesel ή mazut, κρίνεται αναγκαίος, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την επίτευξη των δεσμεύσεων, που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. 

Ζητούμενο, όπως εξηγεί η ΡΑΕ, είναι να μειωθούν οι εκλυόμενοι ρύποι προς το περιβάλλον, ειδικά σε περιπτώσεις, όπου καθίσταται εφικτή η χρήση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η παροχή της μέσω της σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα ή/και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η ΡΑΕ επισημαίνει, επίσης, ότι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επεκτείνεται και αναβαθμίζεται με σταθερούς ρυθμούς, ειδικότερα σε περιοχές που την παρούσα στιγμή δεν είναι διασυνδεδεμένες με αυτό ή που το κοντινότερο σημείο σύνδεσης των εκάστοτε κατοικιών ή επιχειρήσεων δεν βρίσκεται σε εύλογη απόσταση, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση με αυτό για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τι αλλάζει

Οι αλλαγές που επιφέρει η απόφαση της ΡΑΕ εστιάζουν στην οικονομοτεχνική μελέτη που απαιτείται για την αδειοδότηση στις εξής περιπτώσεις:

1. Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, για επιχειρήσεις.

2. Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, για κατοικίες.

3. Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ ισχύος μέχρι 20 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας.

Σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο, στα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται στις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής με Η/Ζ, περιλαμβάνεται η οικονομοτεχνική μελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Η/Ζ, καθώς και μελέτη για την εκτίμηση του κόστους σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύγκριση των δύο αυτών οικονομοτεχνικών μελετών αποτελεί κριτήριο για την αντικειμενική αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων και σημαντική παράμετρο για την ακώλυτη χορήγηση των αδειών παραγωγής με Η/Ζ.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, πλέον, η οικονομοτεχνική μελέτη για την απόδειξη της αποδοτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Η/Ζ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

(α) προβλέψεις κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια, με αναφορά των παραδοχών, στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία. Κατά την εξέταση οικονομικότητας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ, ο αιτών καλείται να λαμβάνει υπ’ όψιν τις επικαιροποιημένες τιμές καυσίμου, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του αρμόδιου Υπουργείου. 

(β) κατά προσέγγιση εκτίμηση του συνολικού κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου για την αγορά, εγκατάσταση και αποξήλωση του Η/Ζ. Κατά την εκτίμηση του συνολικού κόστους λειτουργίας του Η/Ζ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν, επιπλέον της αγοράς, εγκατάστασης και αποξήλωσης του Η/Ζ, και το κόστος συντήρησης για το ίδιο χρονικό διάστημα, που ορίζεται για το σύνολο της οικονομοτεχνικής μελέτης (10 χρόνια).

(γ) προγραμματισμό για την εξασφάλιση της προμήθειας και της τροφοδοσίας σε καύσιμο. Στις περιπτώσεις που θα αναγράφεται η τιμή καυσίμου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τιμές καυσίμου, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του αρμόδιου Υπουργείου.

(δ) προκαταρκτική εκτίμηση του τρόπου και του κόστους σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της Προσφοράς Σύνδεσης με το Σύστημα ή Δίκτυο διανομής από τον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος ή Δικτύου).

Η Προσφορά Σύνδεσης, που θα προσκομίζεται, θα περιλαμβάνει: 

• αναλυτική περιγραφή του υπολογισμού συμμετοχής των καταναλωτών.

• την ακριβή απόσταση της επιχείρησης ή της κατοικίας από το κοντινότερο σημείο σύνδεσης Χ/Τ ή Μ/Τ.

• τα χαρακτηριστικά του Συστήματος ή του Δικτύου της περιοχής σύνδεσης, τα οποία οδηγούν στη συγκεκριμένη Προσφορά Σύνδεσης.

• σκαρίφημα μελέτης.

• τη μέθοδο προσδιορισμού του κόστους συμμετοχής. 

(ε) σύγκριση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας του Η/Ζ με το κόστος σύνδεσης και λειτουργίας με το Σύστημα ή Δίκτυο διανομής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Στις περιπτώσεις, όπου θα αναφέρεται περιορισμένη χρήση λειτουργίας του Η/Ζ εντός του ενός έτους, η αξιολόγηση της αίτησης θα λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος λειτουργίας για τουλάχιστον 720 ώρες ανά έτος ισοδύναμης πλήρους λειτουργίας. 

Δείτε την απόφαση της ΡΑΕ εδώ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα